Реферат Характеристика апаратноїта програмної бази формування інформаційних технологій (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Характеристика апаратноїта програмної бази формування інформ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Інформаційні системи технологій в фінансово-кредитних установах”

 1. Дайте характеристику апаратній та програмній базі формування інформаційних технологій.

Слово “комп’ютер” (computer) перекладається з англійської мови як “обчислювач”, тобто пристрій для здійснення розрахунків. Принциповою відмінністю комп’ютерів від арифмометрів та інших обчислювальних пристроїв (рахівниць, логарифмічних лінійок тощо) є те, що комп’ютери дозволяють здійснювати складні послідовності обчислювальних дій за допомогою попередньо заданих інструкцій (тобто за програмами) без участі людини. Часто також вживається термін “електронно-обчислювальна машина” (ЕОМ).

Комп’ютер – комплекс пристроїв, що забезпечують обробку інформації за заданими алгоритмами.

Найпоширенішими є персональні комп’ютери (ПК). Слово “персональний” означає, що комп’ютер призначений для роботи в певний час одного користувача (великі комп’ютери, як правило, одночасно виконують роботу кількох користувачів).

Програма – послідовність команд, які виконує комп’ютер, що передбачається досягнення необхідного результату.

Широке використання комп’ютерів і програм призвело до суцільної комп’ютеризації. Цей процес можна вважати найбільш значною характеристикою науково-технічного прогресу другої половини ХХ століття, який підвищує значення і цінність інформації.

Комп’ютеризація – техніка, математичні методи і спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються для збору, зберігання і обробки інформації, необхідної для управління, навчання, а також отримання різного роду інформаційних та обчислювальних послуг.

Проект першої обчислювальної машини, яка могла б виконувати обчислення без втручання людини, розробив ще в 30-х роках ХІХ ст. англійський вчений Чарльз Беббідж. Перша електронна обчислювальна машина “Марк-1” з’явилася в 1943 році в США. Спочатку комп’ютери будували на основі електромеханічних перемикачів, а в 40-х та 50-х роках ХХ ст.. комп’ютери створювали на основі елекронних ламп. Винайдення транзистора (1948 р.) та інтегральної мікросхеми (1959 р.) дозволило в тисячі разів зменшити ціни на комп’ютери, підвищити їх продуктивність і перетворити їх на незамінних помічників людини.

У 1981 році фірма ІВМ випустила свій перший персональний комп’ютер. Він складався з окремих незалежно виготовлених частин. Способи їх з’єднання та принципи роботи були оприлюднені, і це надало можливості увійти до комп’ютерного бізнесу багатьом фірмам. Такий підхід до виробництва комп’ютерів отримав назву принципу відкритої архітектури і забезпечив гучний успіх комп’ютерів фірми ІВМ. Сьогодні комп’ютери цієї фірми та інших виробників, які програмно та апаратно з ними сумісні, є найпоширенішими.

З точки зору користувача під ІВМ – сумісним комп’ютером розуміють такий, який може використовувати одні й ті ж програми з ПК фірми ІВМ. В серпні 1981 р. ця фірма почала продавати комп’ютери з торговою назвою ІВМ РС. Комп’ютери виявились настільки вдалими, що їх конструкцію почали повторювати сотні інших фірм. В результаті масового виробництва і різноманітних удосконалень з’явився цілий клас так званих ІВМ-сумісних ПК.

Електронні обчислювальні мережі та їх призначення

Одним з найефективніших та найпопулярніших технічних засобів ділового зв’язку є обчислювальна техніка, що використовує електронний зв’язок. Коли комп’ютерів на підприємстві декілька, доцільно встановити електронну мережу.

Електронна мережа – група комп’ютерів, принтерів, інших технічних пристроїв, об’єднаних засобами зв’язку.

На підприємстві кожен службовець має інформацію, яка може знадобитись іншим працівникам. Це може бути інформація, яку надають керівники відділів вищому керівництву і службовців своїм керівникам, бухгалтерська а аналітична звітність, прогнози, поточна інформація про розташування ресурсів, стан ринків тощо.

Головним надбанням будь-якого сучасного підприємства є бази даних про клієнтів, їх потреби, наявне у них обладнання, товари, строки гарантійних зобов’язань, фінансовий стан, укладені договори, історію співробітництва, розмір націнок та знижок. Внутрішня маркетингова діяльність теж насичена інформацією – даними про конкретні замовлення, їх кодифікацію, виробництво, виконання та відвантаження. Якщо комп’ютери підприємства з’єднані мережею, то обмін такою інформацією між структурами підприємства значно спрощується. На підприємстві, що має велику базу даних, до якої необхідно забезпечити доступ з усіх робочих місць, можна використовувати мережеве з’єднання. Це ефективніше, ніж розміщувати інформацію цієї бази даних на багатьох комп’ютерах.

Можливо, що один з комп’ютерів має обладнання, яке необхідне кільком працівникам. За допомогою мережі можна здійснити і такий доступ. Найхарактернішим є використання принтерів у мережі: замість придбання принтеру для кожного службовця, підприємство може використовувати меншу їх кількість, підключивши їх до мережі.

Якщо на підприємстві використовуються кілька комп’ютерів, вони об’єднуються між собою і можуть використовуватись для передачі інформації між підрозділами підприємства. В цьому випадку виникає локальна інформаційна мережа комп’ютерів або інших засобів, що об’єднані в єдине ціле.

Апаратне забезпечення локальних мереж складають мережеві адаптери, роз’єми, кабелі. Як засоби комутації найчастіше використовується двожильний (вита пара), коаксіальний і оптоволоконний кабелі.

Одним із технічних засобів, який суттєво впливає на організацію комп’ютерного бухгалтерського обліку, є комп’ютерні обчислювальні мережі. Комп’ютерна мережі – це сукупність програмних, технічних і комунікаційних засобів, які забезпечують ефективний розподіл обчислювальних ресурсів.

Види електронних мереж

Підприємство може використовувати декілька видів електронних мереж. За принципами побудови комп’ютерні мережі поділяться на локальні, регіональні та глобальні.

Підприємства, що розташовані в межах однієї будівлі або в декількох близько розташованих будівлях з’єднуючи комп’ютери, створюють мережу, яка має назву локальної. Вона забезпечує, наприклад, інформаційний обмін між маркетологами та іншими спеціалістами.

Локальними обчислювальними мережами (ЛОМ) називають мережі, які об’єднують комп’ютери розташовані недалеко один від одного, сполучені в мережу до за допомогою високошвидкісних адаптерів (високошвидкісних цифрових ліній зв’язку зі швидкістю передачі даних 10-1000 Мбіт/с). Існує декілька стандартів ЛОМ, що забезпечують необхідну пропускну спроможність: FDDI, Fast Ethernet, 10OVG-AnyLAN і АTM.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) – це технічна база для розподіленої обробки даних. Різноманіття ЛОМ дозволяє класифікувати їх за різними критеріями.

Регіональні (територіальні) мережі організовуються на регіональному або державному рівні й призначені для надання в режимі реального часу інформаційно-обчислювальних ресурсів абонентам, значно віддаленим одним від одного. В Україні послуги телекомунікаційних мереж надають інформаційні мережі: ВІККІ, комп’ютерні технології (зовнішньоекономічна корпорація, інформатизація, комерційна, кон’юнктурна інформація), СВІТ (Система віртуальних інформаційних технологій), “Ділова інформація”, що підтримують різноманітні бази даних, значна частина яких може використовуватись в маркетинговій діяльності.

Високошвидкісні (цифрові і низько швидкісні (аналогові)
Гомогенні і гетерогенні обчислювальні мережі
Інформаційні, обчислювальні, інформаційно-обчислювальні
Одно рівневі, дворівневі, N-рівневі
З комутацією каналів, з комутацією пакетів, з комутацією повідомлень
Централізованого і розподільного типу
Багатоцільові та спеціалізовані
Багатоцільові і спеціалізовані
Кільце, зірка, загальна шина, деревоподібна
Централізоване управління і однорангові мережі

За технологією обробки фінансово-бухгалтерської інформації розрізняють обдно-, двох- і багаторівневі обчислювальні мережі. Наявність декілько. рівніть дозволяє говорити про рівневу розподілену обробку інформації. Однорівнева обробка передбачає створення безпосередньо в бухгалтерії ЛОМ зіркової топології розподільного типу, що охоплює всі ділянки обліку. Таке проектування мережі представляється раціональним для середніх і дрібних підприємств, що мають обмежений обсяг вхідної облікової номенклатури. При дворівневій обробці доцільне проектування ЛОМ розподільного типу з шинно-зірковою (зірковою) топологією. Характеризується наявністю двох сегментів, що відображають відповідно матеріалу і фінансову складові бухгалтерського обліку. Кожний з сегментів містить автоматизоване робоче місце (АРМ) по ділянках обліку, при цьому основним недоліком є відсутність автоматизації первинного обліку. Таке проектування доцільне для середніх за розміром підприємств, що мають невеликі обсяги первинної облікової номенклатури.

Робота в мережах найчастіше оформляється у вигляді електронної пошти (е-mail). Електронна пошта є одним з найпопулярніших і найсучасніших видів спілкування на багатьох підприємствах. Використання електронної пошти нагадує розповсюдження внутршіньоофісних повідомлень, але її набагато легше читати і обробляти. Наприклад, більшість програм електронної пошти дозволяє автоматично сортувати листи у персональній електронній поштовій скриньці за датою одержання та адресами людей, що надіслали ці повідомлення.

Електронна пошта мілька важливих переваг у порівнянні із звичайним поштовим повідомленням:

швидке надходження (від хвилини до декількох годин);

легке управління листами в електронних сховищах;

інтелектуальна допомога з відповідями – у відповідь можна легко встановити фрагменти листа партнера з посиланнями;

групові листи – є можливість написати листа один раз, а потім надіслати його багатьом адресатам.

Мережеві комп’ютери

Перспективним напрямком у створенні КСБО є використання мережених комп’ютерів (МК). Сама ідея мереженого комп’ютера виглядає привабливо: максимально дешевий, без жорсткого диску комп’ютерний термін, підключений до Internet. В результаті користувач може отримати доступ до Internet. Але можливості мережених комп’ютерів не вичерпують переглядом Web-сторінок і обміном електронною поштою. Теоретично користувач може завантажити з Internet і запустити на своєму терміналі будь-яку програму.

Основною перевагою МК є його низька ціна. За рахунок того, що користувач купує комп’ютер обмеженої конфігурації – без накопичувача на жорстких магнітних дисках, дисководів, додаткових з’єднань для підключення допоміжних пристроїв, цей комп’ютер коштує в 3-5 разів менше повноцінного ПК.

Використання МК для роботи з Internet в Україні поки що не є реальним через відсутність розвинутої інфраструктури послуг Internet та поганої якості ліній зв’язку. Але МК слід широко використовувати на великих підприємствах, що використовують Internet.

Поняття та загальна класифікація програмного забезпечення

Поняття інформаційної технології нерозривно пов’язане з тим специфічним середовищем, в якому реалізується технічне і програмне забезпечення. Передусім це стосується програмного забезпечення персональних комп’ютерів, оскільки саме воно значною мірою визначає способи взаємодії користувача з інформаційною системою.

Програмне забезпечення бухгалтерських інформаційних систем – це сукупність методів, правил, описів, інструкцій, математичних моделей і алгоритмів вирішення фінансово-бухгалтерських завдань, переробки інформації і прийняття відповідних рішень.


СкачатиСкачати:Характеристика апаратноїта програмної бази формування інформ


Схожі реферати:
 • Економіка і управління інвестиціями. Методика планування і аналіз оплати праці в будівництві (дипломна)
 • РЕФЕРАТ на тему: “Газорозподілювальний механізм” Механізм газорозподілу складається з таких основних деталей: 4 розподіл
 • Шпаргалка класна шпора, в яку вміщена майже вся педагогіка починаючи з загальних основ, закінчуючи школознавством. Для студента - це справжній скарб. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 1. Пре
 • Перші та Другі Олімпійські ігри Однією з найвизначніших культурних подій давньої Греції були Олімпійські ігри, форум згоди між усіма грецьким
 • ЗВІТ про прибутки та збитки До складу фінансової (бухгалтерської) звітності підприємств у країнах з розвинутою ринковою
 • Експедитор - основний учасник транспортних перевезень Уявлення про експедитора як про людину з купою паперів, що сидить
 • Грошовий ринок (реферат)
 • Облік розрахунків з оплати праці на СП "Олевський комбінат громадського харчування (реферат)
 • Доведення і спростування: способи аргументації (реферат)
 • Натуральний шпон – назад в майбутнє В Україні існують давні і міцні традиції використання натурального
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033226