Реферат на українській мові — ЦЕ:

Реферат logo0000[1]

Реферат (від лат. Refero — доповідаю, повідомляю), короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книги, наукової роботи, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел. Як правило, Р. має науково-інформаційне призначення. Р., звані також науковими доповідями, набули поширення в науково-дослідних установах, вищій школі, в системі політичної освіти, в народних університетах. У загальноосвітній школі та середніх спеціальних навчальних закладах Р. називають спеціально підготовлені повідомлення учнів на факультативних заняттях та ін. Р. (автореферат), складений здобувачем наукового ступеня кандидата наук або доктора наук по своїй дисертації, містить основні науково-теоретичні положення дисертаційної роботи.
Яндекс.Словари> Вікіпедія. — 1969-1978

ENG:
Summary

Summary (from Lat. Refero — I report, to report), a summary in writing or in the form of a public statement of the book, the scientific work, the results of the study of scientific problems; report on a particular topic, which includes a review of relevant literature and other sources. As a rule, has R & R. informational purposes only. R., also called scientific reports, have become widespread in research institutions, higher education, the system of political education, in national universities. In secondary school and secondary specialized educational institutions called R. specially prepared reports on the extracurricular activities of students and others. R. (summary), compiled by the applicant of a scientific degree of Candidate of Sciences or Ph.D. in his dissertation contains the basic scientific and theoretical principles of the thesis.
Yandeks.Slovari> TSB. — 1969-1978

http://www.kursants.ru/news/neron_vladyka_zemnogo_ada/1-0-3