Реферат Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов'я

Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобовязань з ПДВ

в роздрібній торгівлі

Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів в роздрібній торгівлі з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації товарів за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації товарів та податкових зобовязань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково змінився порядок нарахування податкових зобовязань і податкового кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво змінився в середині звітного року порядок бухгалтерського обліку ПДВ, в тому числі податкових зобовязань, пов’язаних з реалізацією товарів. І на цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки бухгалтерської служби України до цих змін.

В статті розглядається облік реалізації товарів, що оприбутковуються за продажними (роздрібними) цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1999 р., з врахуванням необхідних змін в бухгалтерському обліку ПДВ згідно з Указом Президента в частині зміни порядку сплати податку на додану вартість.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів та пов’язаних з нею податкових зобовязань з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

Для покращення наглядності прикладів і бухгалтерських записів цифри в прикладах та їх рішеннях даються з округленням до цілих гривень.

При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації товарів та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

Датою виникнення податкових зобовязань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе­ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 жовтня 1998 р. датою виникнення податкових зобовязань з продажу товарів (робіт, послуг) була дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11). Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включалась до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадало надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку ( ст. 11.8., п.3 ).

Згідно з пунктом 9 Указу Президента України від 7 серпня 1998 р. «Про деякі зміни в оподаткуванні» перенесено кінцевий строк застосування порядку визначення дати виникнення податкових зобовязань з продажу товарів (робіт, послуг) як дати зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), а також визначення дати виникнення права на податковий кредит - як дати списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг) з 1 січня 1999 року на 1 жовтня 1998 р.

Платники податку за станом на 1 жовтня 1998 року здійснили одноразовий перерахунок податкових зобовязань і податкового кредиту за товарами (роботами, послугами), відванетаженими (виконаними, наданими) або отриманими, розрахунки в оплаті яких не проведено до 1 жовтня .

У разі отримання в результаті перерахунку позитивного значення суми податку на додану вартість ця сума зараховується рівними частинами у збільшення податкових зобовязань до 1 липня 1999 року. Від’ємне значення сум податку, яке склалося в результаті перерахунку, зараховується в рахунок зменшення податкових зобовязань рівними частинами до 1 липня 1999 року.

Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації товарів і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших ), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства, недоцільне, бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 “Розрахунки по авансах”. На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації товарів за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації товарів за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.

Загальне схема обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Згідно з пунктом 2 Інструкції при умові надходження від покупців і замовників авансових платежів за товари (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податку на додану вартість мають бути зроблені записи:

Дт 67-1 «З податкових зобовязань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість» – при зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку за товари, що підлягають відвантаженню, а після відвантаження товарів запис:

Дт 46 «Реалізація»

Кт 67-1 «З податкових зобовязань» - на списання суми нарахованих при передоплаті товарів покупцями податкових зобовязань з ПДВ.

Якщо відвантажуються товари на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов’язання з ПДВ необхідно скласти бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість» – на суму ПДВ на відвантажені товари, в оплату яких грошові кошти не одержано або одержано готівкою.

Інші бухгалтерські записи, пов’язані з відвантаженням і реалізацією товарів, Інструкцією не розкриваються.

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобовязань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів

Облік відвантаження і реалізації товарів з передоплатою

41
46
621. 1/1.


2.


67-1

3. 44.


80
804.

5.


Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів без передоплати

41
46
621.


2.

50,51
686.

7.


Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:

1. Списання відвантажених (відпущених) товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за продажними цінами.

При відвантаженні (відпуску) товарів за безготівковим розрахунком на дебет рахунка 46 "Реалізація" відноситься договірна (без ПДВ) вартість відвантажених покупцю товарів.


СкачатиСкачати:Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов'я


Схожі реферати:
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј про заставу майна з передачею майна заставодержателю (застава)јИЇ "про заставу майна з передачею майна заставодержателю (застава)"ј м.
 • Шпаргалка з цивільно-процесуального права
 • Пошук і дослідження неземних форм життя. (Реферат)
 • “Розбирання риби на шматочки-кругляки, на філе і для використання цілою” ПЛАН Обробка риби для викори
 • Деякі лексичні засоби вираження емоцій у німецькій розмовній мові Характерною особливістю німецької розмовної
 • Енергетика майбутнього (реферат)
 • Файлова система MS DOS (реферат)
 • 1. Організація ведення обліку на малих підприємствах (контрольна)
 • "Цей лікар, який добре розуміє сутність використання системи, яка виключає будь-які силуванні засоби, добре знає, що його кращими помічниками є сестри... Часто вони впливають на хворих ліпше, ніж найк
 • Творчі завдання з методики музичного виховання
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.047262