Реферат Мікобактерії (мікробактерії) туберкульозу Збудником туберкульозу є туберкульозна паличка (myЧoЦХЧtЩrЭum tuЦЩrЧuаosЭs), що була в


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Мікобактерії (мікробактерії) туберкульозу Збудником туберку

Реферат на тему:

Мікобактерії (мікробактерії) туберкульозу

Збудником туберкульозу є тубер­кульозна паличка (mycobacterium tuberculosis), що була відкрита Р. Кохом у 1882 p. Існує три типи збудника — людський (typus huma-nus ), бичачий, чи коров'ячий (typus bovinus), та пташиний (typus avium). Існують також нетипові бактерії. За­разними для людини є перші два ти­пи — людський та коров'ячий, рід­ко — нетипові бактерії (у людей із зни­женим імунітетом). Джерелом ін­фекції для людей, окрім хворої на ту­беркульоз людини, можуть бути та­кож хвора на цю інфекцію корова (бик), її м'ясо та молоко.

Збудник туберкульозу являє собою тонку пряму чи дещо зігнуту паличку завдовжки 1,5—4 мкм і завтовшки до 0,5 мкм, яка не утворює спор та кап­сул, не має джгутиків. Вона — аероб, грампозитивна, забарвлюється за Цілем—Нільсоном у червоний колір.

Свіжі культури мікобактерій, виділені від хворих людей, ростуть дуже по­вільно (3—4 тиж) на різних середови­щах (картопля, яйце, бульйони то­що) за наявності в них гліцерину. Паличка туберкульозу рогатбї худоби має як деякі морфологічні, так і куль-туральні відмінності — вона товща та коротша, не потребує для росту при­сутності гліцерину. Мікобактерії ту­беркульозу не продукують екзоток­синів. Вірулентність їх пов'язана з комплексом ліпідів і ліпоїдів та інши­ми сполуками (чинником вірулент­ності). Мікобактерії виробляють фер­менти лецитиназу, каталазу, перок-сидазу, уреазу.

Продукт життєдіяльності мікобак­терій був відкритий Р. Кохом і назва­ний туберкуліном. Його використо­вують в діагностиці туберкульозу. Він існує переважно в очищеній формі, приготований з так званого старого туберкуліну і складається з чистих мікобактеріальних білків та домішки полісахаридів.

Мікобактерії туберкульозу (МБТ відносяться до сімейства бактерій - Micobacteriacae, порядку Actinomycetalis, роду Micobacterium.

Етимологічно, "мікобактерія" формується з грецьких слів (myces - гриб) і (bakterium, bactron- паличка, прутик). Компонент назви "гриб" походить від тенденції цих мікроорганізмів утворювати нитчасті і розгалужені форми, в організмі чи в культурі.

C позицій клінічної медицини, Mycobacterium tuberculosis, відкрита німецьким ученим Робертом Кохом у 1882 році, є найбільш важливим видом мікобактерій туберкульозу, що об'єднані в комплекс, що включає: M. tuberculosis (МБТ); M.bovis і її варіант БЦЖ (Бацила Кальмета і Жерена); M.africanum і M.microti. Ця група мікобактерій відрізняється вираженою генетичною подібністю.

Мікобактерія туберкульозу (МБТ) є головною причиною захворювання туберкульозом людини. M.bovis і M.africanum викликають захворювання в людини, що клінічно не відрізняється від класичного туберкульозу. M.microti вважається не патогенної для людини, однак викликає захворювання в мишей, що нагадує туберкульоз. БЦЖ не є патогенної для людини.

Представлені надалі матеріали про туберкульоз мають відношення тільки до захворювання, викликуваному M. tuberculosis (МБТ) – бактерія Коха (БК).

Мікобактерії туберкульозу (МБТ) – факультативні внутрішньоклітинні паразити.

Природний резервуар туберкульозної мікобактерії – людин, домашні і дикі тварини, птаха.

МБТ зовні являють собою тонкі, вигнуті палички, стійкі до кислот, лугам і висиханню. Зовнішня оболонка бактерії містить складні воску і гликолипиди

МБТ можуть розмножуватися як у макрофагах, так і поза клітками.

МБТ розмножуються відносно повільно. Розмноження відбувається в основному шляхом простого клітинного розподілу. На збагачених середовищах, МБТ розмножуються з періодом подвоєння від 18 до 24 годин. Для росту в культурі мікобактерій туберкульозу, отриманих у клінічних умовах, необхідно від 4 до 6 тижнів.

Генетична структура МБТ установлена. З нуклеотидною послідовністю МБТ можна ознайомитися в міжнародних банках даних. Нуклеотидна послідовність МБТ нараховує 4,411,529 b.p.

Самостійним рухом МБТ не володіють. Температурні границі росту знаходяться між 29° і 42° Цельсія (оптимальна - 37—38°). МБТ мають стійкість до фізичних і хімічних агентів; вони зберігають життєздатність при дуже низьких температурах, а підвищення до 80° можуть витримувати протягом 5 хв.

В зовнішнім середовищі мікобактерія туберкульозу досить стійкий. У воді вона може зберігатися до 150 днів. Висохлі мікобактерії викликають туберкульоз у морських свинок через 1 —1,5 року, ліофілізовані і заморожені життєздатні до 30 років.

При інтенсивному опроміненні сонцем і при високій температурі навколишнього середовища, життєздатність МТБ різко знижується; навпроти, у темряві і вогкості виживаність їх дуже значна. Поза живим організмом вони залишаються життєздатними протягом багатьох місяців, особливо в темних, сирих приміщеннях.

МБТ виявляються за допомогою унікальної властивості до фарбування (кислотостійкістю), що відрізняє від багатьох інших збудників інфекції. Кислотостійкість виявляється в збереженні фарбування, навіть при знебарвленні кислотами, лугом, спиртом, що обумовлено високим змістом у миколевої кислоти і ліпідів у їхній зовнішній мембрані.

Мінливість морфології МБТ. Морфологія і розміри МБТ не постійні, що залежить від віку кліток і, особливо, від умов існування і сполуки живильного . середовища

Корд-фактор. Ліпіди поверхневої стінки мікобактерій визначають її віру-лентність і здатність до утворення в культурі скупчень бактерій у виді кіс (корд-фактор).

Про корд-фактор було відзначено ще Кохом у його початковому повідомленні відносно МБТ. Спочатку корд-фактор зв'язували з вірулентністю МБТ. Здатність формувати коси спостерігається, серед інших мікобактерій, що мають низьку чи узагалі відсутність вірулентності. Корд-фактор, як було встановлено пізніше, зв'язаний з незвичайною біологічною речовиною trehalose 6,6-dimycolate, що має високу вірулентність, зі смертельним результатом, при введенні в організм експериментальних тварин. Однак роль цієї речовини в патогенезі туберкульозу остаточно не встановлена.

З ліпідною фракцією, зовнішньої оболонки МБТ, зв'язують стійкість збудників туберкульозу до кислот, лугам і спиртам.

L-форми. Одним з важливих видів мінливості МБТ є формування L-форм. L-форми характеризуються зниженим рівнем метаболізму, ослабленою вірулентністю. Залишаючись життєздатними, вони можуть тривалий час залишатися в організмі і індукувати протитуберкульозний імунітет.

L-форми відрізняються вираженими функціональними і морфологічними змінами. Виявлено, що трансформація МБТ у L-форми підсилюється при тривалому впливі антибактеріальної терапії й інших факторів, що порушують їхній ріст і розмноження, утворення клітинної мембрани.

Установлено, що в мокротинні "абацилярних" хворих з деструктивними формами туберкульозу можуть знаходитися L-форми МБТ, здатні, при відповідних умовах, реверсувати (модифікуватися) у палочковидний варіант, тим самим викликаючи реактивацию туберкульозного процесу. Отже, абациліювання каверн таких хворих ще не означає їхню стерилізацію у відношенні МБТ.

МБТ по своїй природі нечуттєві до багатьом антибіотикам. Головна причина стійкості закодована в структурі генома туберкульозної палички. Це властивість у першу чергу зв'язане з тим, що високо гідрофобна клітинна поверхня служить свого роду фізичним бар'єром для терапевтичних агентів і антибіотиків.

Разом з тим, МБТ можуть виробляти стійкість (резистентність) проти дії протитуберкульозних препаратів. Одночасна лікарська стійкість МБТ до декількох препаратів останні роки значно знижує ефективність його лікування.

Лабораторні дослідження показали, що виникнення резистентності в M. Tuberculosis зв'язано з нуклеотидними замінами (мутаціями) у генах, що кодують різні ферменти, що безпосередньо взаємодіють з лікарськими засобами.

Наприклад, мутації гена rpo, що кодує бета-субъединицу Рнк-полимерази (у фрагменті довжиною 81 пари нуклеотидов), у 96% випадків приводять до стійкості M. tuberculosis до рифампіцину.

Мутації в гені kat, що приводять до заміни деяких амінокислот у ферментах каталазі і пероксидазі, і нуклеотидні заміни в регуляторній і суміжній кодиучих областях локусу inh асоційовані з резистентністю деяких штамів мікобактерій до ізоніазиду.

Нечутливість M. tuberculosis до стрептоміцину зв'язана з миссенс-мутацією у гені rps, що кодує S12 митохондриальний білок, чи з нуклеотидними замінами в гені rrs, що кодує 16S РНК.

У результаті, сучасна охорона здоров'я має справа не проста з небезпечним збудником туберкульозу, а з цілим набором його штамів, стійких до різних лік. На практиці для організації ефективного лікування туберкульозу, важливо не тільки знайти МБТ, але і паралельно визначити їхня резистентність, причому досить швидко — протягом двох-трьох днів, щоб вчасно призначити ефективну хіміотерапію.

Наприкінці 80-х років минулого століття в руках дослідників з'явився метод, що значно скорочує час такого аналізу. Нова діагностика заснована на виборчій ампліфікації нуклеинових кислот (ДНК чи РНК) in vitro за допомогою полимеразной ланцюгової реакції (ПЦР).

Метод ПЦР має великі можливості і лежить в основі точної Днк-діагностики, що дозволяє ідентифікувати будь-який штам МБТ і визначати першопричину тієї чи іншої стійкості до лік.

Досягнення у вивченні МБТ відкривають перспективи в розробці нових антибактеріальних препаратів, вакцин і інших речовин, здатних змінювати імунну реакцію у відповідь на руйнівний патоген.

Представлені деякі мутації в геномі мікобактерії туберкульозу є лише обмеженими прикладами формування її резистентності до протитуберкульозних препаратів. На цій підставі можна зробити наступний висновок: у міру впровадження в практику хіміотерапії туберкульозу нових лік у М. tuberculosis будуть відбуватися мутації, що приводять до резистентності до усім, без винятку, використовуваним препаратам і ця обставина необхідно постійно враховувати в тактику лікування туберкульозу.

Туберкульоз, як і будь-який інший запальний процес, супроводжується явищами ексудації, альтерації та про­ліферації клітин, співвідношення між якими широко варіюють залежно від особливостей (вірулентності) збудни­ка та реактивності організму (також характеру терапії) і визначають роз­виток, або, переважно, ексудативно-інфільтративних, або некротично-продуктивних (проліферативних) форм туберкульозу.


СкачатиСкачати: Мікобактерії (мікробактерії) туберкульозу Збудником туберку


Схожі реферати:
 • Управління матеріальними ресурсами (контрольна)
 • Чудотворна ікона Холмської Богородиці Понад тисячу років минуло з того часу, коли християнство прийшло
 • Оксиди (реферат)
 • Роль української реклами у вирішенні загальнодержавних завдань в культурній сфері (реферат)
 • 1. Економічна суть та об'єктивна необхідність аудиту в умовах ринку. Історичний розвиток і сучасний стан аудиту та його перспективи. 2. Шляхи виявленн
 • Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства (реферат)
 • Пароутворення. Вологість (заняття)
 • Операційна система Microsoft Windows 98 (курсова)
 • Етнонаціональний культурний процес Кожне суспільне явище, кожний вчинок, мотив людської діяльності мають естетичну та етичну цінність і визначаю
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033927