Реферат Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз (реферат)

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз

У багатьох випадках на результативну ознаку впливає не один, а кілька факторів Між факторами існують складні взаємозв'язки, тому їхній вплив на результативну ознаку с комплексним, а не просто сумою ізольованих впливів

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз дає змогу оці­нити міру впливу на досліджуваний результативний показник кожного із введених у модель факторів при фіксованому положенні на середньому рівні інших факторів Важливою умовою с відсутність функціональ­ного зв'язку між факторами

Математично завдання зводиться до знаходження аналітичного виразу, котрий якнайкраще відображував би зв'язок факторних ознак з результативною, тобто знайти функцію

=f(X1,X2,X3,... ,Хп).

Найскладнішою проблемою є вибір форми зв'язку, аналітичного виразу зв'язку, На підставі чого за наявними факторами визначають результативну ознаку-функцію Ця функція мас краще за інші відо­бражати реальні зв'язки між досліджуваним показником і факторами. Емпіричне обгрунтування типу функції за допомогою графічного аналізу зв'язків для багатофакторних моделей майже непридатне. Форму зв'язку можна визначати добиранням функцій різних типів, але це пов'язане з великою кількістю зайвих розрахунків. Зважаючи на те, що будь-яку функцію багатьох змінних шляхом логарифмування або заміни змінних можна звести до лінійного вигляду, рівняння множинної регресії можна виразити у лінійній формі:

= a0 + a1X1 + a2X2 + …+anXn.

Параметри рівняння обчислюють способом найменших квадратів Так, для розрахунку параметрів рівняння лінійної двофакторноі регресії

= a0 + a1X1 + a2X2,

де — розрахункові значення результативної ознаки-функції; Х1 і Х2 — факторні ознаки; a0, al i a2 — параметри рівняння, які можна обчислити способом найменших квадратів, розв'язавши систему нор­мальних рівнянь:

Кожний коефіцієнт рівняння вказує на ступінь впливу відпо­відного фактора на результативний показник при фіксованому поло­женні решти факторів, тобто як зі зміною окремого фактора на одиницю змінюється результативний показник Вільний член рівнян­ня множинної регресії економічного змісту не має.

Звернемося до прикладу Стаж роботи, тарифний розряд і денна заробітна плата десяти робітників підприємства характеризуються певними даними (табл.1) Треба встановити залежність заробітної плати Y від двох факторів, стажу роботи робітників X, і тарифного розряду Х2. Заповнимо розрахункову таблицю.

Таблиця 1. Розрахункові дані до визначення рівняння зв'язку

Hoмep робіт-ника

n

Стаж роботи

X1

Тариф­ний розряд

X2

Денна заро-бітна плата Y,

грн.

YХ1 YХ2 X12 X22 Y2 X1X2 Yx
1 1 2 3 3 6 1 4 9 2 2,3
2 3 3 6 18 18 П 9 36 9 5,0
3 6 3 5 30 15 36 9 25 18 7,4
4 5 2 7 35 14 25 4 49 10 5,7
5 8 5 10 80 50 64 25 100 40 10,8
6 10 4 9 90 36 100 16 8 40 11,6
7 9 6 13 117 78 81 36 169 54 12,5
8 15 5 18 270 90 225 25 324 75 16,6
9 12 5 15 180 75 144 25 225 60 14,1
10 18 6 20 360 120 324 36 400 108 20,0
Разом 87 41 106 1183 502 1009 189 1418 416 106,0
У серед-ньому 8,7 4,1 10,6 118,3 50,2 100,9 18,9 141,8 41,6 10,6

Підставимо знайдені дані в систему нормальних рівнянь:

106= 10а0 + 87а1 + 41 а2,

1183 = 87а0 + 1009а1 + 416а2;

502 = 41а0 + 416а1 + 189а2.

Для розв'язання системи нормальних рівнянь поділимо всі члени рівнянь на коефіцієнти при а0:

10,6 = а0 + 8,73, + 4,1а1;

13,6 = а0 + 11,6а1 + 4,78а2;

12,244 = а0 + 10,146а1 + 4,61а2.

Віднімемо від другого рівняння перше, а від третього рівняння -друге:

3 = 2,9а1 + 0,68а2;

-1,356 = -1,454а1-0,17а2.

Розділимо кожний член обох рівнянь на коефіцієнт при а1 і віднімемо від першого рівняння друге:

1,034 = а1 + 0,234а2

-

0,932 = а1 +0,117а2

0,102 = 0,117а2,

звідки

a2 = = 0,872.

Підставивши параметр а2 у рівняння, дістанемо

а1 = 1,034-0,234 * 0,872 = 0,83;

а0 = 10,6-8,7 * 0,83-4,1 * 0,872 = - 0,196.

Рівняння зв'язку, яке визначає залежність результативної ознаки від двох факторних, .має такий вигляд:


СкачатиСкачати:Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз (реферат)


Схожі реферати:
 • Принцеса Уельська Діана (реферат англ. м.)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з митного регулювання на тему: Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України
 • Тема: Провідник (Windows Explorer). Мета: Навчитися користуватися програмою Провідник для руху файловою системою комп’ют
 • Переваги та недоліки окремих видів транспорту ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТУ Існують різні способи транспортува
 • Сучасний світ - території, країни і держави (реферат)
 • Твiр-вiдгук на самостiйно прочитану книгу Зацiпенiв Батурин... (за романом Романа Iваничука "Орда") Iсторичний роман Р.
 • Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу (реферат)
 • Реферат з екології ІСТОРІЯ ВЗА@МОВІДНОСИН ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ Близько 600 млн. років тому на планеті Земля з'явилися перші багатоклітинні організми (вв
 • Софія Василівна Ковалевська (1850 1891 pp.) Софія Василівна Ковалевська народилась 15 січня 1850 р. в Москві. Б
 • 1.Класифікація підприємств малого бізнесу. 2. Спільні підприємства – системи малого бізнесу. 3.Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.049140