Реферат Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичног

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Основи ЗЕД»

на тему:

Зовнішньоекономічна діяльність

ВАТ „NADIYA”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Затверджено

Зав. каф. менеджменту

___________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни

Основи ЗЕД

студентці групи М-31

Іванчик А.І.

 1. Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Nadiya”
 2. Основні вихідні дані:
  1. Варіант: прямий експорт
  2. Об'єкт угоди: парфуми
  3. Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000): DES
  4. Валюта ціни: долар
  5. Валюта платежу: долар
  6. Умови платежу.
   1. Вид: готівка
   2. Форма: акредитив
  7. Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: тверда оферта, запит
  8. Конкурентні матеріали: зовнішньо-торгівельний контракт
 3. Додаткові вихідні дані
  1. Стиль проведення переговорів – в залежності від ділової культури країни контрагента
  2. Форма проведення переговорів - особиста зустріч

Строк виконання курсової роботи _______

Дата отримання завдання ______________

Підпис студента: _______________________

Завдання видав: старший викладач Ковальчук А.П.

(посада та ПІБ керівника курсової роботи)

ЗМІСТ

ВСТУП. 4
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. 8
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “Nadiya” 16
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ “Nadiya”. 22
Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ. 29
4.1. ВСТАНОВЛОННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ. 29
4.2. ПРОРОБКА БАЗИСНИХ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ УМОВ КОНТРАКТУ. 31
4.3.ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОНТРАКТУ. 32
4.4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 38
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 41
ДОДАТКИ. 42

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

На думку ряду спеціалістів, поняття “зовнішньоекономічна діяльність” (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.

Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.

Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо).

В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття; "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).

На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи" зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:

1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.

3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.

5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн.

Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону). Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД.

Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності /в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються:

 • зміцнення і нарощування експортного потенціалу;
 • активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва;
 • підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу;
 • розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

ЗЕД як об'єкт управління являється складовою частиною господарської діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД розглядається як складова частина загального менеджменту підприємства-Такий підхід до визначення поняття менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення. Він дає можливість глибше розглянути його зміст, з'ясувати спільні риси і відмінні особливості в співставленні з внутрішнім менеджментом.


СкачатиСкачати:Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичног


Схожі реферати:
 • Хоровий твір "На човні" (реферат)
 • Звіт про власний капітал Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 (табл. 5.25). Метою
 • Система знання як об'єкт емпіричного аналізу (реферат)
 • Логіка розробки бізнес-плану Бізнес-план - письмовий документ, в якому викладено сутність і способи реалізації підприємницької ідеї, охаракте
 • Диференціальні рівняння першого порядку, не розв язанні відносно похідної 1. Основні поняття і означення, теорема про дос
 • Виникнення ісламу. Іслам одна з трьох ( нарівні з буддизмом і християнством ) так званих світових релігій, що має своїх
 • РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Види спілкування. Загальна харктеристика спілкування Існують різноманітні класифікації видів спілкува
 • РЕФЕРАТ на тему: Життєвий і творчий шлях Людовіка Аріосто. Особливості поеми Шалений Роланд Аріосто Людовіко (АoШovЭЧo ArЭosto)
 • Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (курсова)
 • Родина Гвоздичні (СХryopЬyааХЧЩХЩ ѕuss.) у флорі Буковини: хорологічні та еколого-ценотичні особливості Родина Гвоздичні (СХryopЬyааХЧ
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032014