Реферат Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ "Чернігівавтодеталь") (дипломна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на при

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві

(на прикладі ВАТЧернігівавтодеталь”)

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………...

1. Інформаційні системи і їх розвиток ………………………….

  1. Поняття, структура і склад інформаційних систем ………….
  2. Тенденції розвитку інформаційних систем …………………..
 1. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового

дослідження ……………………………………………………..

2.1. Концепція системи маркетигової інформації ………………….

2.2. Техніко економічна характеристика

ВАТ «Чернігівавтодеталь» ……………………………………………..

2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу

зовнішнього середовища ……………………………………………….

 1. Удосконалення інформаційного забезпечення

маркетингу на підприємстві …………………………………...

3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних ……..

3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу

(аналізу зовнішнього середовища) ……………………………………

3.3. Економічне обгрунтування ефективності

інформатизації маркетингу ……………………………………………

Висновки………………………………………………………...

Бібліографія …………………………………………………….

ВСТУП

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці проблеми в ряд першочергової автоматизації.

Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві.

Задачі, що реалізують мету вирішують:

 • вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій;
 • вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем;
 • характеристика корпоративних інформаційних систем;
 • дослідження змісту маркетингової інформації;
 • визначення мети і задачі маркетингового дослідження;
 • опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації;
 • аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії маркетингу;
 • вибір і обгрунтування засобів керування базами даних в умовах підприємства;
 • проектування інформаційних даз даних маркетингового дослідження в підсистемі аналізу зовнішнього середовища.

Об’єктом дослідження випускної роботи є зміст, принципи маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення за допомогою обробки баз даних методом комп’ютерної технології.

Предметом дослідження обран відділ маркетингу ВАТЧернігівавтодеталь”.

Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні, вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від абстрактного до конкретного.

Теоретичне значення та прикладна цінність результатів випускної роботи полягають у вивченні функцій відділу маркетингу промислового підприємства, та розробці основних алгоритмів їх вирішення за допомогою інформаційних баз даних та прикладного програмного забезпечення.

1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЗВИТОК

1.1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СКЛАД

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Під інформацією (від лат. information - роз'яснення, виклад) спочатку розумілися відомості, які передаються людьми усним, письмовим або іншим засобом за допомогою умовних сигналів, технічних засобів і т.п. З середини XX сторіччя інформація є загальнонауковим поняттям, що включає в себе: обмін відомостями між людьми, людиною й автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі; передачу ознак від клітини до клітини, від організму до організму і т.д.

Тому, у залежності від сфери використання, інформація може бути економічною, технічною, генетичною і т.д.

Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує виробничі відношення в суспільстві.

До неї відносяться відомості, що циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного характеру, якими обмінюються між собою різноманітні системи управління. Конкретизуємо поняття економічної інформації на прикладі системи управління промисловим підприємством.

Відповідно до загальної теорії управління, процес управління можна уявити як взаємодію двох систем - керуючої і керованої /мал. 1.1/.

Система управління підприємством функціонує на базі інформації про стан об'єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і виходів Y (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно до поставленої цілі (забезпечити випуск необхідної продукції). Керування здійснюється шляхом подачи управлінського впливу 1 (план випуску продукції) з урахуванням зворотнього зв'язка - поточного стану керованої системи (виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) - ринок, вищі органи управління.

Призначення керуючої системи - формувати такі впливи на керовану систему, що спонукали б останню прийняти стан, обумовлений ціллю управління. Стосовно до промислового підприємства з деякою часткою умовності можна вважати, що ціль управління - це виконання виробничої програми в рамках техніко-економічних обмежень; керуючі впливу - це плани робіт підрозділів, зворотній зв'язок - дані про хід виробництва: випуску і переміщенні виробів, стані устаткування, запасах на складі і т.д.

Мал. 1.1. Структура системи управління

Очевидно, що і плани й зміст зворотнього зв'язку - не що інше, як інформація. Тому процеси формування керуючих впливів саме і є процесами перетворення економічної інформації. Реалізація цих процесів і складає основний зміст управлінських служб, у тому числі економічних.

До економічної інформації пред'являються такі вимоги: точність, достовірність, оперативність.

Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами.


СкачатиСкачати:Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на при


Схожі реферати:
 • Значення фітотерапії в лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту у дітей (реферат)
 • Актуальні питання удосконалення самостійної роботи студентів На сьогодні основною відмінною рисою організації учбової діяльності
 • 1. Економічні закони та їх використання. 2. Фінансовий ринок (контрольна)
 • Історико-економічний аналіз формування енергетичної стратегії Волинського регіону у 20-30-х роках ХХ століття   На сучасному етапі в Україн
 • Загартування шкіри (реферат)
 • ЗМІСТ. I Разнолика магія II Причини виникнення магії III Окультизм IV Магія в християнському культі 1. Релігія рабів
 • Функції цивільного права у сфері інформатизації Відомо, що управлінська діяльність є функцією ієрархічної адміністративно організованої системи. Але при о
 • Теорія культури як наука(реферат)
 • Фінанси. Податок на додану вартість. Теорія, методологія і практика. (дипломна)
 • Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку в суспільстві (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.076381