Реферат Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (курсова)

Курсова робота на тему:

Маркетинговий аналіз

ринку банківських послуг.

План.

Вступ.

1. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг.

2. Вивчення ринку банківських продуктів та впровадження нових послуг в практиці АКБ "Мрія".

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ.

В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність застосування в діяльності підприємств, організацій, банків принципів і засобів маркетингу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що в змаганні на ринку переможе той, хто зуміє чітко і грамотно розробити маркетингову стратегію для свого банку і в відповідності з нею організувати реалізацію банківських послуг.

В цьому зв'язку цілком очевидної стає необхідність організації в комерційних банках комплексного маркетингового аналізу, що в кінцевому підсумку повинно забезпечити їх успішне функціонування в умовах конкурентного ринку. Дана обставина викликає великий інтерес фахівців і менеджерів банків до даної теми.

Специфіка банківського маркетингу багато в чому визначається особливостями банківських послуг. В нинішній час банки країн з розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і юридичних осіб, надаючи їм біля 270 різноманітних виглядів послуг (Е. А. Уткин). Всі це змушує комерційні банки аналізувати стан ринку банківських послуг, тенденції його розвитку і в відповідності з цим організовувати власну діяльність по розвитку і просуванню тих або інших банківських продуктів, їх рекламі, ціноутворенню і т. д. Без дослідження ринку послуги банку ризикують виявитися для нього неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими.

Таким чином реферат, присвячений розгляду кола питань, що торкаються маркетингового аналізу ринку банківських послуг можна вважати актуальним і своєчасним на сьогоднішній день, що і стало причиною вибору цієї теми серед інших.

1. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг.

Можна запропонувати таке визначення банківських послуг: "банківський продукт (послуга) Д різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів".

Особливості сучасних банківських послуг полягають в наступному:

банківські послуги, в основному, абстрактні і часто не мають матеріальної субстанції;

надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей в різноманітних формах і якостях (грошові засоби підприємств, комерційних банків, центрального банку, бухгалтерських записів і платіжно-розрахункових документів);

абстрактні банківські послуги набувають конкретного характеру на основі договірних відношень;

купівля-продаж більшості банківських послуг характерним тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом. Банківський клієнт при здійсненні вкладу, отриманні кредиту, абонуванні сейфу вступає в більш-менш тривалий зв'язок з банком.

В ринковій економіці комерційний банк існує постільки, оскільки є попит на його послуги. В залежності від попиту банк виробляє конкретну маркетингову політику і дотримується її в процесі своєї діяльності.

В зв'язку з цим будь-якому комерційному банку необхідний аналіз ринку банківських послуг, його маркетингові дослідження. Крім того, подібні дослідження повинні здійснюватися всякий раз при створенні, впровадженні або вилученні з ринку тих або інших банківських послуг.

Проведення такого роду досліджень стало реальною потребою і тривко увійшло в практику господарської діяльності банків. Глибина і спрямування аналізу ринку банківських послуг залежить в значному ступені від характеру діяльності банка, видів послуг що надаються ним для юридичних і фізичних осіб, міри їхньої диверсифікації, розмірів капіталу і рівня прибутків банку. Крім того, масштаб досліджень визначається також метою і стратегією банку, а саме: рішеннями відносно змін його діяльності, виходу на ринок з новими банківськими продуктами і т. ін. Подібний підхід вимагає більш поглибленого маркетингового аналізу, направленого на визначення в якості кінцевої мети перспективних ринків, а частіше, сегментів ринків, де банк міг б отримати частку ринку і утримувати позиції на протязі періоду, що визначається життєвим циклом послуги. Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка потенційних можливостей банка і його позицій на конкретному ринку або сегменті. Цей результат в процесі подальшої маркетингової діяльності при розробці програми маркетингу зіставляється з виробничими, фінансовими, трудовими і іншими ресурсами і оцінюється ефективність діяльності банка на конкретному ринку.

Метою аналізу ринку банківських послуг є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті шляхом пристосування своїх продуктів до попиту і вимог клієнтів. Маркетингове дослідження націлене на забезпечення більш ефективного пристосування банківських послуг до вимог рику. Однієї з найважливіших його задач є визначення умов, при яких досягаються оптимальні співвідношення між попитом і пропозицією банківських продуктів на ринку, а також оцінка діяльності підприємств, що виступають на ринку, їхніх позицій, здійснюваних ними засобів бізнесу, характеру ринкових відношень тощо.

З цим пов'язане вирішення іншої важливої задачі маркетингового аналізу при прийнятті керівництвом банку управлінських рішень: в області розробки нових продуктів, визначенні структури діяльності на ринку банківських послуг, знаходження оптимальних витрат по кожній послузі і досягненні високої якості банківських продуктів, що розробляються.

Комплекс маркетингових досліджень припускає виявлення пріоритетної проблеми, що стоїть перед банком, і правильне формулювання задач, на вирішення яких вони повинні бути спрямовані. В залежності від мети і завдань маркетингові дослідження поділяються на дві групи: разові і поточні. Разові дослідження виконуються для розробки конкретних проблем і прийняття стратегічних рішень з питань розробки нових банківських продуктів (послуг). Поточні маркетингові дослідження ведуться безупинно, забезпечуючи зворотний зв'язок з ринком. Основні показники при цьому доцільно постійно заносити в банк даних ЕОМ, а висновки і результати надавати Раді банка і керівництву у встановлені терміни для відповідних рішень, складання планів і т. ін.

В цьому зв'язку можна виділити декілька видів маркетингових досліджень:

 • Кабінетні дослідження, здійснювані на основі офіційних джерел інформації. Їхньою метою є отримання і аналіз необхідних відомостей, що дадуть загальне подання про стан кон'юнктури;
 • Вивчення ринку на місці Д так звані польові дослідження, що відносяться до найбільш дорогих по собівартості (до них вдаються великі банки);
 • Засіб спробних продажів (експеримент) використовується в тих випадках, коли відсутні необхідні відомості про ринок. При даному засобі є ризик виникнення збитків, однак цей засіб дає можливість практичного визначення ситуації з новим продуктом (послугою) у вибраному сегменті;
 • Підтримання особистих ділових контактів сприяє вивченню ринків і пропозиції з питань вдосконалення продуктів (послуг) підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Основними джерелами даних при проведенні маркетингового аналізу ринку виступають:

 • статистичні матеріали;
 • відомості отримані від клієнтівД юридичних і фізичних осіб;
 • дані джерел масової інформації;
 • ділові звіти і рекламні матеріали конкурентів.

Найважливішими інструментами маркетингового аналізу дослідження є: аналіз ринку; спостереження за ринком; прогнозування ринку. Аналіз ринку являє собою з'ясування ринкової ситуації і можливість збуту на поточний момент. Його основні задачі Д визначити конкурентні позиції банку на ринку і провести сегментацію останнього. Конкурентна позиція Д це положення, яке той або інший банк займає на ринках збуту у відповідності з результатами своєї діяльності, а також у відповідності зі своїми перевагами та недоліками у порівнянні з іншими кредитними інститутами.

Часто найважливішою характеристикою конкурентної позиції є частка банка на тому або іншому ринку збуту або його відносна частка на цьому ринку (тобто питома вага на частині ринку, займаною даним банком і двома-трьома найбільш сильними конкурентами). Цього однак недостатньо для характеристики конкурентної позиції. Важливо ще знати, наскільки дана позиція тривка. Можливий потенціал реально визначити за допомогою аналізу конкурентоспроможності банку, його спроможності забезпечувати кращу пропозицію у порівнянні з конкурентами, його конкурентних переваг. Тільки наявність конкурентних переваг дозволяє зайняти тривке положення на ринку.

Маркетингові дослідження проводяться з конкретним ринком або його сегментом, що враховує запити певних груп клієнтів. Це припускає необхідність застосування комплексного підходу до дослідження, а саме:

 • вивчення, аналіз і оцінка всіх елементів і чинників, що виявляють вплив на тенденції розвитку, структуру, характер відношень на конкретному, вибраному для обстеження ринку банківських послуг в їхньому взаємозв'язку і взаємозалежності;
 • виявлення особливостей стану ринку банківських послуг у взаємозв'язку зі станом і тенденціями розвитку загальногосподарської кон'юнктури різноманітних ринків;
 • розгляд всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на діяльність банку.

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг припускає необхідність ретельного вибору об'єкту аналізу Д конкретного ринку або його сегменту. Специфіка розробки банківських продуктів полягає в тому, що банку часто стає невигідним надання послуг, розрахованих на середній рівень вимог. Банк прагне виділити і належним образом проаналізувати ту частину ринку, ті групи споживачів, на потребі яких прагне орієнтувати свої послуги.

В основі подібного засобу дослідження ринку, який отримав назву "сегментація", лежить положення про те, що один банк не може задовольнити всю різноманітність потреб в різноманітних послугах і повинен зосередити свою увагу на тих сегментах, що є для нього більш прийнятними з точки зору його виробничих, фінансових і збутових можливостей.

Ще одним важливим інструментом маркетингового аналізу є прогнозування, тобто припущення відносно зміни ринкової ситуації в майбутньому. Його задачі Д оцінити готовність споживачів набувати послуг саме даного банку, а не його конкурентів; спрогнозувати реакцію споживачів на заходи банку по формуванню дійсного попиту, а також завбачити зміни кон'юнктури.

Інструментами тут є прогнозування на основі традиційних математичних засобів (простий аналіз тренду, статистичний аналіз, засіб стандартного розподілу імовірностей і ін.) і побудова сценарію на основі відбору прогнозів і експертних оцінок.

Структура маркетингового дослідження визначається його метою і завданнями і припускає наявність двох взаємопов`язаних частин: дослідження конкретного ринку і вивчення власних можливостей банку для виходу і закріплення позицій на ринку.

Дослідження ринку банківських продуктів (послуг) охоплює аналіз: господарської діяльності банку; витрат на виробництво банківської продукції; витрат на стимулювання і рекламу; майбутніх потреб банку.

Таким чином важлива роль належить виявленню безпосередніх можливостей самого банку і його відділів. На ринку можуть скластися сприятливі умови для розширення певної банківської послуги, але в силу історичних традицій банку, його "внутрішньої культури", а також в силу недостатності матеріальних або трудових ресурсів, банк буде не в стані скористуватися можливостями, що з'явилися.

Служба банківського маркетингу на першому етапі для рішення проблемних задач проводить спеціальні дослідження з метою визначення можливостей, що надаються їй як зовні, так і всередині банка. Настільки ж необхідно збирати інформацію і про конкурентів.

Відбір джерел інформації про макросередовище банку здійснюється з урахуванням найбільшого ступеня вірогідності джерела. Такими, наприклад, служать періодичні статті, спеціалізовані журнали, бюлетені, біржові звіти, думки компетентних фахівців.

Важливо відзначити, що точність маркетингового аналізу залежить від безлічі чинників, серед яких в першу чергу слідує відзначити обсяг інформаційної вибірки, вибір репрезентативної групи, засіб збору даних, засоби встановлення контактів.

Наступний етап маркетингового аналізу Д вивчення зібраної інформації, що припускає систематизацію інформації, її обробку математичними і статистичними засобами з використанням комп'ютерної техніки. На практиці аналіз зібраної інформації здійснюється з допомогою критеріїв, що сформувалися на основі внутрішніх правил комерційного банку.


СкачатиСкачати:Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (курсова)


Схожі реферати:
 • Біржі і біржова діяльність. Закони України Про товарну біржу і Про фондову біржу ПЛАН 1. Поняття та юридичні о
 • Державне регулювання бізнесу (реферат)
 • Громадяни як суб'єкти цивільного права (курсова)
 • Потерпілий в кримінальному процесі (курсова)
 • РЕФЕРАТ на тему: Культура спілкування ділових людей Усім без винятку підприємцям приходиться вступати з партнерами по
 • Форми фізичного виховання протягом навчального дня (реферат)
 • Семантика оксиморону у поетичних контекстах Л.Костенко Явище паронімічної атракції трактується у сучасній лінгвістиці по-різному. Влас
 • Реферат з мовознавства Мова - інтелектуальний портрет народу Чим пояснити, що нині до мовних питань такий інтерес в Україні якого не було ще нікол
 • Ринок мийних засобів ПЛАН 1. Огляд ринку мийних засобів в Україні 2. Регіональні особливості ринку мийних засобів Список викори
 • Монополія і досконала конкуренція (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031736