Реферат Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)(№8)-128 -127

-119

-128

-127

-116

-115

-124

-143

-182

-241

-320

Джерело: Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка /за ред. Панчишина С. : Львів: Просвіта, 1999. -Т. 2. - С. 247.

Припустімо з початку, що ринкова ціна, а отже, і граничний виторг, дорівнює 131 грн. Ціна, або граничний виторг, перевищує граничні витрати для кожної з перших дев’яти одиниць продукції. Однак десяту одиницю не слід виробляти, бо вона більше додає до витрат (150 грн.), ніж до виторгу (131 грн.). Розрахунок сумарного економічного прибутку наступний:

ЕР = (MR - ATC) * Q

Розрахунок економічного прибутку на одиницю продукції наступний:

EP/Q = MR - ATC

Припустімо, що ринкова ціна становить 81 грн, а не 131 грн.. За обсягу виробництва понад 6 одиниць, граничні витрати перевищують граничний виторг. Отже фірма повинна виробляти 6 одиниць продукції. Розглянуто випадок мінімізації збитків. Розрахунок збитку (Z) наступний:

Z = (MR - ATC) * Q

Припустімо тепер, що ринок встановлює ціну лише у 71 грн. Тепер фірмі вигідніше припинити виробництво, бо за жодного обсягу продукції фірма не може покращити свої середні змінні витрати. Тому найкраще для фірми - закрити підприємство.

Для визначення ціни і обсягу продукції дані про загальну величину пропозиції треба порівняти із даними про загальну величину попиту. Якщо величина загальної пропозиції рівна загальному попиту то на перетині цих кривих встановлюється рівноважна ціна.

З`ясуємо виробничу і цінову поведінку фірми в довгостроковому періоді часу. У довгостроковому періоді фірма вносить зміни, які неможливо здійснити в короткостроковому періоді часу. У довгочасовому плані фірми, які працюють в галузі, можуть скоротити або розширити свої виробничі потужності. Крім того, число фірм в галузі може збільшуватись або зменшуватись залежно від того, вступають нові фірми у галузь чи залишають її існуючі фірми. Виникає питання: як ці довгострокові пристосування або зміни впливають на визначення фірмою ціни і обсягу виробництва продукції, а також на формування конкурентної рівноваги в довгостроковому плані?

У довгостроковому плані максимальний економічний прибуток фірма отримує тоді, коли ціна (Р) рівна її довгостроковим граничним витратам (LRMC). Збитки спричинятимуть вихід фірм з галузі доти, доки ціна продукту знову не покриватиме витрати на одиницю продукції.

Якщо в певній галузі є економічний прибуток і він більший, ніж в інших галузях, то ця галузь буде привабливішою для інших фірм. Інвестори фінансуватимуть створення нових підприємств у цій галузі, щоб отримати економічний прибуток. Це означає, що в ній фірми отримують додатній економічний прибуток.

Якщо економічний прибуток в галузі набуває від`ємного значення, то фірми не відшкодовують повністю свої економічні витрати. Вони будуть змушені залишати неприбуткову галузь і шукати більш вигідні галузі для вкладання коштів.

Якщо в галузі економічний прибуток рівний нулю, то фірми не мають стимулу для входження в галузь або виходу з неї. Кожна фірма покриває свої економічні витрати і не зацікавлена в тому, щоб залишити галузь. Не існує також стимулу для вступу нових фірм у галузь, оскільки вони не можуть отримати в ній більше, ніж в інших галузях. У такому випадку кількість фірм в галузі буде стабільною і це означає, що галузь знаходиться в рівновазі або у спокої.

Отже, рівність ціни та мінімальних середніх загальних витрат у довгостроковому періоді означає, що конкурентні фірми використовуватимуть найефективніші доступні технології та призначатимуть найнижчу ціну, сумісну з їх витратами виробництва; рівність ціни і граничних витрат означає, що ресурси буде розподілено відповідно до смаків та уподобань споживачів.

 1. Значення досконалої конкуренції в мікроекономічному аналізі.

Розглянуту вище ринкову структуру можна віднести до ідеальної. Досконала конкуренція не описує які-небуть реально існуючі ринки, а представляє ідеальний тип ринкової структури. Звичайно, термін “ідеальна ринкова структура” означає не те, що ця структура є гарною, а те, що вона існує як абстрактна ідея. До ідеальних ринкових структур, що існують реально, можуть тільки наближатися.

Дотримання всіх, вище вказаних, умов на практиці досягнути дуже важко. Так, товари не можуть бути цілком однаковими з позиції споживача, адже великий вплив на його рішення справляє те, в якому місці продається товар, як він запакований, яка його ціна. Відсутність бар`єрів для входження в галузь є також нездійсненою у чистому вигляді. Держава надає виробникам ліцензії для певних видів діяльності, великі переваги для започаткування справи велике виробництво має перед середнім і дрібним. А головне - виникають і існують домовленості як між виробниками, так і між споживачами.

Отже, можна твердити, що ідеальних ринкових структур у світі не існує. У ХІХ ст. Л. Вальрас твердив, що “Теорія вільної конкуренції стає різновидом утопії, оскільки вона, як раніше, зображає економіку у вигляді сукупності численних дрібних виробництв, якою економіка вже давно не є”. Подібну оцінку досконалої конкуренції дав і В. Лєонт`єв: “Вільна конкуренція і автоматизм нині стали легендою” Проте, на нашу думку, це аж ніяк не означає, що аналіз досконалої конкуренції є недоцільний.

Виникає питання: Яке значення має аналіз моделі досконалої конкуренції для мікроекономіки?

Значення полягає у наступному:

 • аналіз досконалої конкуренції розкриває, як би розміщувалися ресурси і встановлювалась ціна, якби не було ніяких ринкових недосконалостей - диференціації продуктів, немобільності ресурсів, поганого знання ринку;
 • аналіз досконалої конкуренції описує декілька галузей економіки;
 • аналіз досконалої конкуренції - це найпростіша ситуація, для дослідження якої можна застосувати поняття доходу і витрати. Досконала конкуренція є зрозумілим і виразним відправним пунктом для будь-якої дискусії про визначення ціни та обсягу виробництва.
 • аналіз досконалої конкуренції показує шлях до найефективнішого розміщення ресурсів за певних умов чи обмежень.
 • аналіз досконалої конкуренції допомагає нам вивчити таку економічну систему, в якій рух товарів, послуг і ресурсів є безперешкодним.
 • аналіз досконалої конкуренції дозволяє побудувати точні моделі, які демонструють всі альтернативи відносно обсягу випуску продукції та рівня цін. Досконала конкуренція є моделлю ринку, яка допомагає нам вивчити і оцінювати, що відбувається в реальному світі.
 • аналіз досконалої конкуренції пропонує нам стандарт або зразок, з яким можна порівнювати і оцінювати ефективність реальної економіки.

Таким чином, досконала конкуренція - ідеальна структура ринку, яка має вагоме аналітичне і деяке практичне значення.

Найбільша відповідність теоретичної моделі досконалої конкуренції є ринки сільськогосподарських товарів, фондова біржа і ринок іноземних валют. Розглянемо сільське господарство, як галузь, яка найближче характеризує модель досконалої конкуренції. Сільське господарство - це відносно велика сфера економічної діяльності суспільства. Розглянемо ринок сільськогосподарських товарів у Львівській області (таб. №4, №5, №6)

Таблиця №4: Кількість виробників сільськогосподарської продукції.(на початок року; одиниць)

Показники 1995 1996 1997 1998 1999
Кооперативи 65 59 44 35 21
Спілки селянських господарств 325 348 302 239 146
Колективні с/г підприємства 58 53 134 112 57
Акціонерні господарства 40 41 47 50 35
Колгоспи 9 9 9 5 -
Радгоспи 80 72 40 25 19
Міжгосподарські с/г підприєм-ства 18 18 7 5 4
Агрофірми і агроторги 29 29 36 70 12
ТзОВ та інші формування 25 18 31 66 218
Приватно-орендні, приватні - - - 59 142
Селянські господарства 1139 1189 1191 1218 1182
Підсобні господарства населення, тисяч 377 390 391 399 400
Власники землі в колективних садах і городах, тисяч 214 212 217 235 245

Джерело: Статистичний щорічник Львівської області за 1998 р., Львів, 1999 р. Державний комітет статистики. С. 180.

Таблиця №5: Зміни розмірів сільськогосподарських угідь.

(на початок року; тисяч гектарів)

Показники 1991 1996 1997 1998 1999
Сільськогосподарські угіддя
Всі категорії господарств 1283,1 1275,8 1275,8 1275,6 1275,6
у тому числі:
с/г підприємства 1139,0 851,1 825,3 795,9 789,4
господарства населення 144,1 424,7 450,5 479,7 486,2
Рілля
Всі категорії господарств 870,4 854,4 850,6 850,6 842,0
у тому числі:
с/г підприємства 754,5 623,9 609,1 583,0 562,3
господарства населення 115,9 230,5 241,5 267,6 279,7

Джерело: Статистичний щорічник Львівської області за 1998 р., Львів, 1999 р. Державний комітет статистики. С. 180.

Таблиця №6: Валова продукція сільського господарства.


91-95рр.


Показники у середньо-му за рік 1996 1997 1998

у порівнянних цінах 1996 року; млн.грн.
Всі категорії господарств
Валова продукція, всього

1551,7


1289,1


121,0СкачатиСкачати:Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)(№8)-128 -127


Схожі реферати:
 • Екзаменаційні тести по менеджменту
 • Основні документи, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями (реферат)
 • Врахування ризикованої поведінки авіадиспетчера як проактивний захід забезпечення безпеки польотів Одна
 • Софійний характер київського християнства. Утвердження християнства в Україні — дуже склад­ний процес, що розтягнувся у
 • Предмет психології, її завдання і структура. Методи науково-психологічних досліджень (реферат)
 • Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні Прогнозування та макроекономічне планування враховує та використовує економіч
 • Реабілітація в гінекології і акушерстві (реферат)
 • Редагування формул у WORD (реферат)
 • Реферат з на тему: Характеристика туристського потенціалу Вінницької області Вперше так званий самодіяльний туризм прийн
 • Економіка: Природа національного доходу. Національний дохід України і проблеми пов'язані з ним (курсова р-та)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.054194