Реферат Реклама (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Реклама (реферат)

Зміст.

сторінки

Вступ…………………………………………………………………… 3.
1.Реклама в системі міжнародного маркетингу.
1.1. Класифікація реклами………………………………………. 7.
1.2. Методи оцінки ефективності засобу рекламування… 29.
1.3. Характеристика ринку реклами в Україні………………. 40.
2. Аналіз рекламної діяльності ДП “Тівей Україна”.
2.1. Аналіз відповідності цілей та завдань рекламної діяльності ДП “Тівей Україна” цілям та завданням маркетингу даної фірми…………………………………………….

49.

2.2. Аналіз витрат на рекламування ДП “Тівей Україна”… 56.
2.3. Аналіз ефективності витрат на рекламну діяльність ДП ”Тівей Україна”……………………………………….….…..….

68.

3. Розробка рекламної програми для ДП “Тівей Україна”.
3.1. Планування рекламного бюджету ДП “Тівей Україна”………………………………………………………………

78.

3.2. Розрахунки вартості рекламної кампанії ДП “Тівей Україна”………………………………………………………………..

83.

Висновки та пропозиції…………………………………………… 106.
Використана література…………………………………………... 116.
Додатки.

Вступ.

Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі нового виду підприємницької діяльності - рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складника ринкової інфраструктури та одного з секторів ринкової економіки в Україні почався майже стихійно. Колишній досвід організації комерційної рекламної діяльності, що було надбано в умовах командно-адміністративної системи управління, був цілком недостатній для нових економічних реалій. За умов, коли господарські зв'язки між товаровиробниками та споживачами встановлювались централізовано, потреба в рекламі як комерційній інформаційній комунікації в багато чому носила символічного характеру. Тільки в зовнішньоекономічній діяльності, а також в роздрібній торгівлі, де в принципі було неможливо "дійти" до кожного конкретного споживача, утворювався простір для здійснення рекламної діяльності. Але й ця можливість використання реклами як засобу спонукання до покупки в умовах панування ринку продавця і відповідно тотального дефіциту товарів народного споживання істотно зменшувалася.

В зв’язку з цим на початкових етапах формування ринкових відношень та ринкової інфраструктури в Україні проходило активне засвоєння форм та засобів рекламної діяльності, що склалися в країнах з розвиненою ринковою економікою. Реклама в Україні дуже швидко стала необхідною частиною практичні всіх сторін життя суспільства. На відзнаку від інших українських ринків, що перебували в стані занепаду або скорочення, ринок реклами навально розвивався. За перші роки ринкових перетворень ринок реклами структуризувався, встановилися певні пропорції між окремими видами рекламної діяльності, стали складатися взаємовідносини між основними суб'єктами рекламного процесу.

Разом з тим сучасний розвиток ринку реклами в Україні відбувається на тлі кризи економіки, державності, а також політичної нестабільності. Природно, це не може не відбиватися на стані та подальшому розвитку рекламної справи.

Слід відзначити, що роль та місце реклами в умовах економіки перехідного періоду ще не визначені остаточно: тільки з’являються перші серйозні дослідження, що дозволяють вивчити та творче адаптувати до вітчизняних умов досвід західних країн в цій області, не з'ясованіо з вичерпною повнотою питання формування організаційних структур в рекламному бізнесі, надто дискусійною залишається проблема вибору каналів розповсюдження рекламної інформації та розробки рекламних кампаній й оцінки їхньої ефективності.

Значення дослідження цих та інших проблем рекламування в Україні недостатність розробки їх в науковій літературі і визначають актуальність даної роботи.

Виходячи з того, що оцінка ефективності рекламних заходів є однією з найважливіших складових рекламної діяльності підприємства, метою дипломної роботи є аналіз практики використання рекламних засобів у зовнішньоекономічній діяльності, розробка системи показників для оцінки їх ефективності та складення плану рекламної кампанії з урахуванням результатів вищезазначених досліджень.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються ряд завдань, основними з яких є наступні:

 • теоретичні проблеми рекламування у зовнішньоекономічній діяльності та її вплив на результати господарської діяльності підприємства;
 • розробка класифікації рекламних засобів за різними ознаками;
 • визначення рекламного бюджету фірми;
 • вибір і обгрунтування найбільш ефективних засобів рекламування та складення на основі їх плану рекламної діяльності підприємства на основі тїх використання.

Об'єктом дослідження є ДП «Тівей Україна», дочірнє підприємство зі 100% іноземними інвестиціями.

Юридична адреса підприємства - місто Київ, вулиця Сортувальна, 20, але офіс, склади та продаж товарів здійснюється за адресою Набережно-Хрещатинська, 14.

Підприємство створено як багатопрофільне зі спеціалізацією у продажу товарів, пов’язаних з очисткою артезіанської питної води.

Об'єктом дослідження є ДП «Тівей Україна», дочірнє підприємство зі 100% іноземними інвестиціями.

Сьогодні ДП «Тівей Україна» займається продажом питної води своїм клієнтам разом з супутнiми товарами.

Особливість діяльності підприємства полягає в тому, що близько 95 % всіх товарів реалізується за допмогою безпосередньої доставки клієнтам. В зв’язку з цим на підприємстві відсутні торгівельні площі, а замість їх наявний виставочний майданчик зі зразками продукції. На підприємстві практично постійний асортимент продукції, який складається безпосередньо з води у 20-літрових балонах та супутніх товарів. До супутніх товарів непродовольчої групи відносять декілька товарних груп, пов’язаних із споживанням питної води. Товарну групу поділяють на кулера (офісні апарати для миттєвого отримання гарячої та холодної води) та підставки, що використовуються для більш зручного користування водою (помпи, керамічні бачки з краниками, клапани на балони).

Продаж здійснює торговий відділ, який приймає замовлення від клієнтів готує документи та товар для продажу та координує маршрути та дії експедиторів. Торговий відділ складається з 6 чоловік, з них один - начальник відділу.

На підприємстві також здійснюється економічна робота, існують бухгалтерія (де працюють 5 чоловік), що виконує економічні розрахунки, функцію відділу кадрів. Товарознавчу роботу виконує відділ продажу.

Було використані закони України, Международный кодекс рекламной практики.

Статистична і фактологічна база роботи – дані статистичної звітності та бухгалтерського обліку ДП “Тівей Україна”, аналітичні огляди незалежних дослідницьких центрів і наукові публікації.

Поставлені цілі і завдання дослідження визначили структуру роботи.

У першій главі розглядається місце реклами в системі міжнародного маркетінгу. Особлива увага приділена дослідженню класифікацій реклами за різними ознаками, методам оцінки ефективності рекламних засобів, аналізу ринку реклами України та діяльнотсі суб’єктів зовішньоекономічної діяльності на цьому ринку.

У другій главі показана і досліджена рекламна діяльність ДП “Тівей Україна”, його витрати на рекламування та їх ефективність.

Третя глава присвячена розробці рекламної програми ДП “Тівей Україна”, концепції рекламної діяльності фірми та розрахунку бюджета рекламування.

1.Реклама в системі міжнародного маркетингу.

1.1. Класифікація реклами.

Сучасна реклама має чітку наукову базу. Вона озброєна науковими засобами, виробленими психологією та соціологією.

Засоби рекламного бізнесу вкладаються в систему точної наукової класифікації. Нею охоплено всі складові рекламного процесу: рекламодавців, споживачів, об’єкти реклами, рекламні засоби та носії, соціальні та виробничо-економічні умови комерційної діяльності, а також саму рекламу.

В класифікації реклами розрізніють два поняття: реклама як процес (тоді її краще визначати терміном “рекламування”) та реклама як продукт (тобто рекламне звернення).

Численні зарубіжні спеціалісти в галузі рекламного бізнесу створили цілісну систему класифікації реклами і як процесу, і як продукту. Основою цієї системи є поділ реклами на групи за такими ознаками, рис.1.1.:

 • вид реклами;
 • мета отримання прибутку;
 • способи передавання інформації;
 • метод передавання інформації;
 • характер емоційного впливу та спосіб його передавання;
 • характер взаємодії;
 • предмет рекламування;
 • суб’єкт рекламування;
 • цілі рекламування;
 • інтенсивність реклами;
 • тип рекламодавця;
 • форма використання носіїв реклами.
класифікаційна ознака: РЕКЛАМА
вид реклами⇒ бізнесова соціальна політична релігійнамета отримання прибутку⇒ комерційна некомерційна


способи передавання інформації⇒ в ЗМС пряма на місці продажу особистісна “персональний продаж”


метод розповсюдження реклами⇒ пресова поштова аудіо-візуальна аудіо- на місці продажу зовнішня


характер емоційного впливу⇒

+ спосіб його передачі⇒

раціональна емоційна + “жорстка” “м’яка”


характер взаємодії⇒ позиційна масованої дії стимулююча порівняльна імітуюча


предмет рекламування⇒ - продукту - фірми спільна


цілі рекламування⇒ інформативна умовляюча нагадуюча інформаційна


інтенсивність реклами⇒ низькоінтесивна середньоінтенсивна високоінтенсивна


тип рекламодавця⇒ виробників посередників держ.органів Р.агенцій приватних осіб


форма використання носіїв реклами⇒ «звичайні оголошення» з допомогою «знаменітостей» «пересічна» «симпатична»

Рис. № 1

«Класифікація реклами»

Вид реклами.

За цією ознакою реклама поділяється на бізнесову, соціальну, політичну та релігійну.

Бізнесова реклама має на меті довести комерційну інформацію рекламодавця до споживача, сприяючи продажу товару, послуги, ідеї.

Соціальна рекламна інформація – це некомерційна інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення. У такій рекламі не згадується ні конкретна продукція, ні її виробник. Особи, які здійснюють на безоплатній основі діяльність з поширення соціальної рекламної інформації або передають для цього власні кошти, користуються пільгами, передбаченими законодавством України.

Політична реклама має дуже специфічні ознаки: її метою є створення популярності окремим політичним лідерам чи партіям. Залучають для цього так званих іміджмейкерів, тобто професіоналів, що знають, якими засобами можна створити привабливий образ котрогось політичного діяча чи партії.


СкачатиСкачати:Реклама (реферат)


Схожі реферати:
 • Психологізм в новелах П.Меріме (реферат)
 • Соціальна компетентність: співвідношення наукових категорій   Проблема соціальної компетентності ще не отримала свого глибинног
 • РЕФЕРАТ на тему: Вища юридична освіта в Україні. Проблема розвитку та вдосконалення ПЛАН Вступ 1. Поняття та загальна характеристика системи
 • Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців (реферат)
 • Камбоджа (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • Аудиторський ризик (реферат)
 • Об єкти статистики зовнішньої торгівлі. Основні джерела інформації про зовнішньоторговельні операції Статистика зовнішньоекономічних зв'язків є с
 • Поліетилен (реферат)
 • Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин (реферат)
 • Характерні риси бойового застосування артилерії в локальних війнах і збройних конфліктах сучасності Нез
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.048360