Реферат РЕФЕРАТ на тему: Основи культури мовлення Від найдавніших часів мова супроводжує людину на всіх етапах її життя. Власне без мови не існувало б люд


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Основи культури мовлення Від найдавніших ча

РЕФЕРАТ

на тему:

Основи культури мовлення

Від найдавніших часів мова супроводжує людину на всіх етапах її життя. Власне без мови не існувало б людини як розумної істоти, адже всі проблеми свого життя від найпростіших побутових до складних наукових, соціальних і політичних вона вирішує, користуючись мовою.

Мова - це і засіб спілкування, накопичення та передачі набутих людством знань, і найважливіший інструмент навчання. Без мови не існує навіть сама людська думка, яку кожна людина оформлює не тільки для оточуючих, а й сама для себе за допомогою мовних засобів.

Правильно й згідно з вимогами, традиціями, стандартами укласти документ чи то особисто (заяву, автобіографію довідку), чи то документ службового характеру (пояснювальну записку, доповідь, договір, угоду тощо), повинен кожен, хто обіймає посаду відповідно до своєї освіти, особливо якщо це посада керівна.

Тим більш важливе значення має знання сучасної української ділової мови для працівників органів внутрішніх справ України. Документальне оформлення процесуальних дій слідчого, оперативного працівника як цього вимагає закон потребує особливо дбайливого ставлення до ведення службово) документації, уміння стисло та точно висловити і оформити думку, охарактеризувати ситуацію, яка того потребує, дати опис. Це вимагає доброго володіння мовою, уміння в стислі терміни, майже автоматично використовувати певні мовні кліше, стандарти, що є загальновживаними для певного ряду документів. Водночас оскільки не буває в житті тотожних ситуацій і кожний конкретний випадок вимагає індивідуальної характеристики і оцінки, працівнику органів внутрішніх справ не варто сподіватися лише на те, що йому допоможе знання певної кількості мовних шаблонів і схем. Ця робота вимагає творчого підходу, постійного вдосконалення і збагачення своїх знань та умінь, а разом із тим і мовної культури.

Культура мови - це вміння сказати необхідне слово в потрібний час, доцільно, із дотриманням правил мовного етикету, щоб не образити людину і водночас не втратити власної гідності. Цього вимагає від працівників і Закон України "Про міліцію", яким кожний працівник міліції має керуватися в своїй роботі.

Мовна культура як і культура поведінки, загальна культура особистості, над підвищенням якої нас вимагають постійно працювати навчання та служба, Закон України "Про міліцію" та Закон України "Про освіту" тісно пов'язані. Мовна культура є основною ознакою загальної культури людини і разом із тим її складовою. Чим вищий рівень мовної культури людини, тим вищий її творчий потенціал, професійний рівень. Це особливо виявляється на прикладі фахівців-юристів, які завжди були майстерними ораторами, яскравими промовцями, чиї виступи ставали подією суспільного життя і надовго запам'ятовувалися слухачам або читачам майстерним поєднанням форми і змісту промови.

Низький рівень мовної культури навпаки є ознакою обмеженості виявом невміння замінити власні думки і сприймати чужі. Скоріш за все людина яка виявляє низький рівень мовної культури не здатна до творчого, нестандартного мислення, вирішення професійних і організаційних проблем, що обов'язково позначається на и успіхах у трудовій діяльності.

Витяги з Конституції України:

Стаття 10. "Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування".

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом "Про мови в Українській РСР".

"Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної - обов'язок усіх громадян та організацій".

Ст. 5: Право громадян користуватися будь-якою мовою.

Ст. 6: Обов'язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій (в обсязі необхідному ря виконання службових обов'язків). Незнання мови не є підставою для відмови у прийнятті на роботу Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи і органу и організації в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

Ст. 10: Мова актів органів державної влади та управління (приймаються українською мовою).

Ст. 11: Мова роботи діловодства і документації Поряд з українською - у певних місцевостях інша мова.

Ст. 15: Мова з'їздів конференцій, інших форумів.

Ст. 18: Мова судочинства (здійснюється українською мовою).

Ст. 19: Мова провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Ст. 20: Мова нотаріального діловодства.

Ст. 21: Мова арбітражного діловодства.

Ст. 22: Мова прокурорського нагляду.

Ст. 23: Мова юридичної допомоги.

Ст. 24: Конституція гарантує рівні конституційні права і свободи, рівність перед законом всіх громадян "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри політичних, релігійних та інших переконань статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками".

Ст. 53: говорить "Кожен має право на освіту".

"Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства".

Ст. 103 розділу V "Президент України" виголошує "Президентом України може бути обраний громадянин України який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу проживає в Україні протягом десята останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою".

Ст. 148: "Суддею Конституційного Суду України може бути (хто) володіє державною мовою".

Отже володіння державною мовою "в межах необхідних для виконання покладених на громадянина службових обов'язків", стає необхідною умовою перебування громадян України на державній службі. Це змушує кожного, хто дбає про свій професійний рівень та бажає успішно виконувати службові обов язки піклуватися про рівень власної мовної підготовки та старанно вивчати курс "Сучасної української ділової мови".

Мова - явище соціальне. Одна з її основних функцій - комунікативна - тобто спілкування людей. Але як універсальний засіб спілкування мова є явищем майже безкінечним адже таким може бути і припустимий перелік можливих варіантів спілкування людей, де важливо враховувати умови і форми спілкування (де? і як?) змісту і мети (що? і для чого?), адресата (кому?) тощо. При цьому варто врахувати й індивідуальні властивості кожного, хто використовує мову його вік, освітній рівень, соціальний та життєвий досвід, безліч інших особливостей що роблять людей не схожими один на одного, яскраво індивідуальними. Відповідно до цього варіюється і мова яку використовує особа адже "стиль - це людина". Мовний запас кожної конкретної особи відносно невеликий, від декількох сотень до декількох тисяч слів. При цьому мовний запас лексичних засобів окремого народу налічує понад сотні тисяч слів і їхня кількість постійно поповнюється.

Отже кожен з нас, свідомо чи несвідомо, з великої кількості слів і мовних засобів обирає для користування ті, що йому вважаються найдоцільнішими, або ті, що підказують оточення звичка, традиції. Так виникає варіювання мови, або її диференціація, яка залежить від часу, простору суспільства (соціальний тип варіювання) функцій, які покладено на мову. Окрім літературної мови, існують діалекти, говори, говірки які пов'язані з певними місцевостями. Залежно від соціального стану людина може користуватися грубими, ненормованими мовними засобами.

В обмеженому соціальному середовищі виникає жаргон професійний, молодіжний, учнівський, студентський тощо.

Віддаючи перевагу вжитку літературної мови, ми не будемо заперечувати і того, що в певних випадках, залежно від ситуації спілкування, може вважатися доцільним вживання елементів інших варіантів мови. Адже кожен з людей намагається, щоб його слово було дохідливим, ясним дієвим, ефективним, красномовним.

Все це вимагає дотримання критеріїв оптимального вибору потрібних засобів мови та способів їх поєднання в конкретній ситуації спілкування. Залежно від функцій, які має виконувати мова в таких ситуаціях, у ній постійно формуються функцюнальні стилі, існування яких є свідченням високого розвитку мовної культури суспільства, що, у свою чергу, пов'язано із загальним рівнем культурного життя суспільства.


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Основи культури мовлення Від найдавніших ча


Схожі реферати:
 • Проблема перекладності і неперекладності (реферат)
 • Внутрішня і зовнішня політика,взаємовпливи і взаємозв'язки.(реферат)
 • Державна служба і АДМ. Організаціно-економічний механізм екологічного розвитку міста (на прикладі м.Тернополя) (дипломна)
 • Поняття та особливості формування ринку праці (реферат)
 • Процес розвитку, виховання і формування особистості (реферат)
 • Реферат з фізкультури Туризм: спорядження, гігієна, харчування, обладнання, поради Туризм це не тільки форма масового відпочинку, фізичного з
 • Одноосібні володіння, товариства, корпорації. Їх суть, особливості утворення, сфери та галузі функціонування. Переваги та недоліки різноманітних
 • Ринок цінних папаерів та його роль в економіці(курсова робота)
 • РПС. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Російською Федерацією (курсова)
 • Українська мова на зламі віків (кінець xix - початок xx ст.) (Пошукова робота)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.039374