Реферат Облік і аудит. Облік використання робочого часу; нарахування і відрахування заробітної плати (на прикладі АК "Теркон") (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Облік і аудит. Облік використання робочого часу; нарахування

Реферат на тему:

”Високошвидкісні локальні мережі”.

1. Мережа FDDI

Свою назву мережі FDDI одержали від Fiber distributed data interface (Оптоволоконный інтерфейс розподілених даних). З метою широкого впровадження високошвидкісних кана­лів передачі даних у 1985 р. комітетом ХЗТ9.5 Американського інституту національних стандартів (ANSI) був розроблений стандарт на оптоволоконний інтерфейс розподілених даних. Хоча цей стандарт офіційно називається стандартом ANSI ХЗТ9.5, за ним закріпила­ся назва FDDI. Згодом стандарт FDDI був прийнятий як міжнародний стандарт ISO 9314.3 метою підвищення ефективності передачі цифрових, звукових і відео даних реального часу в 1986 р. розробили стандарт FDDI II.

Слід підкреслити, що основна увага при розробленні стандарту приділялася питанням підвищення продуктивності і надійності мережі. Перше завдання вирішувалося за рахунок використання високошвидкісних (100 Мбіт/с) оптоволоконних каналів передачі даних і удосконалених протоколів доступу до передавального середовища. Так, на відміну від Ethernet, тут застосовується детермінований метод доступу, який виключає можливість конфліктів. У свою чергу, мережі FDDI застосовується більш ефективний, порівняно із ста­ндартом IEEE 802.5, метод передачі даних, званий раннім звільненням маркера — ETR (Early token Release). У мережі Token Ring маркер передається після підтвердження одер­жання даних, а в мережі FDDI станція, що передала дані, звільняє маркер, не чекаючи пове­рнення свого кадру даних. Маркер надходить до наступної станції, дозволяючи їй передава­ти інформацію. Тобто у мережі FDDI одночасно може циркулювати декілька пакетів даних, переданих різними станціями.

Висока надійність мережі забезпечується здатністю мережі до динамічної реконфігурації своєї структури за рахунок використання подвійного кільця передачі даних і спе­ціальних процедур керування конфігурацією. Конфігурація змінюється шляхом обходжен­ня або ізоляції несправної ділянки мережі. Для реалізації цих можливостей визначається два типи станцій (адаптерів):

• одинарна станція (Single station) — станція з одним портом вводу-виводу для підключення оптоволоконного кабелю, за допомогою якого може бути утворене тільки одне кільце;

• подвійна станція (Dual station) — станція з двома портами вводу-виводу оптоволоконно­го каналу зв'язку, за допомогою яких утворюється два кільцевих тракти передачі сигналів.

Як правило, подвійні станції використовуються для утворення магістрального тракту передачі даних, а одинарні — для радіального підключення абонентських систем (комп'ю­терів).

У FDDI широко використовуються концентратори, які, як і станції, можуть бути з одним або з двома портами вводу-виводу для підключення до магістрального каналу. Подвійні концентратори використовуються на магістральній ділянці мережі, а одинарні концентрато­ри підтримують деревоподібну структуру мережі. Підключення абонентських систем до концентраторів може здійснюватись як за допомогою оптоволоконних каналів, так і за до­помогою витих пар провідників. У першому випадку проміжною ланкою виступають оди­нарні станції. В другому випадку — спеціальний адаптер, подібний до адаптера мережі ста­ндарту IEEE 802.5. Широкий набір пристроїв різних типів дозволяє підтримувати мережеві структури з різною топологією, від простої кільцевої до складної деревовидно-кільцевої.

Як і більшість стандартів на локальні комп'ютерні мережі, FDDI визначає два нижніх рі­вні еталонної моделі OSI. На підрівні LLC FDDI використовує стандарт ІЕЕЕ-802.2, що за­безпечує сумісність мережі цього типу з іншими локальними мережами. На підрівні МАС FDDI можна розглядати як подальший розвиток стандарту ІЕЕЕ-802.5 на шляху підвищення ефективності використання передавального середовища і розширення функціональних мо­жливостей передачі інформації. При цьому факультативні можливості стандарту ІЕЕЕ-802.5 з організації багаторівневої пріоритетної схеми керування доступом і режим раннього зві­льнення маркера переведені до розряду обов'язкових.

Стандартом визначено два режими передачі даних: синхронний і асинхронний. У син­хронному режимі станція при кожному надходженні маркера може передавати дані упродовж певного часу, незалежно від часу появи маркера. Цей режим звичайно використовується для додатків, чутливих до часових затримок, наприклад у системах опе­ративного керування та ін.

В асинхронному режимі тривалість передачі інформації пов'язана з приходом маркера і не може продовжуватися довше визначеного часу. Якщо до зазначеного моменту часу мар­кер не з'явився, передача асинхронних даних взагалі не провадиться. В асинхронному ре­жимі додатково встановлюється декілька (до семи) рівнів пріоритету, для кожного з яких установлюється свій граничний час передачі інформації.

2. Мережа 100VG-AnyLAN.

Мережа lOOVG-AnyLAN є локальною комп'ютерною мережею деревоподібної топології. Як проміжні вузли мережі використовуються концентратори (повторювачі), а кі­нцевими вузлами (абонентськими системами) є робочі станції і сервери. Для підтримки ба­гаторівневої структури концентратори мають порти двох видів:

- порти спадних зв'язків, які використовуються для підключення пристроїв нижчих рівнів; до цих портів можуть підключатися як кінцеві вузли, так і концентратори;

- порти висхідних зв'язків, призначені для підключення до концентратора більш високого рівня. Залежно від місця розташування, концентратор може бути кореневим або концентрато­ром рівня, на якому він розташований. Як і для більшості сучасних локальних комп'ютерних мереж, специфікаціями стандартів мережі lOOVG-AnyLAN визначаються канальний і фізичний рівні еталонної моделі OSI. На підрівні LLC використовується стандарт IEEE 802.2. Підрівень МАС і фізичний рівень ви­значаються за допомогою спеціально розробленого стандарту IEEE 802.12. Кожний з цих рівнів розбитий на два підрівня. Фізичний рівень включає підрівень пе­редачі фізичних сигналів, призначений для полегшення схемної інтеграції з канальним рівнем. Цей підрівень є незалежним від фі­зичного середовища і часто називається РМІ (Physical Medium Independent). Пїдрівень модуля сполучення з середовищем у значній мірі залежний від характеру фізич­ного середовища і має іншу назву — PMD (Physical Medium Dependent).

Відповідно, на фізичному рівні визна­чаються:

• інтерфейс, незалежний від середовища (МИ), розташований між підрівнями РМІ і PMD;

• інтерфейс, залежний від середовища (MDI), який є фізичним інтерфейсом з передавальним середовищем.

На фізичному рівні технологія мережі lOOVG-AnyLAN підтримує стандарти, прийняті в мережах Ethernet 10Base-T і To­ken Ring, що забезпечує можливість екс­плуатації існуючих кабельних інфраструк­тур цих мереж. Як передавальне середо­вище використовуються:

• неекранований кабель категорій 3, 4 і 5 (чотири витих пари);

• екранований кабель (дві виті пари);

• оптоволоконний кабель.

Канальний рівень складається з підрівнів LLC і МАС.

Як уже зазначалося, керування логічним каналом визначається стандартом IEEE 802.2, що дозволяє на цьому рівні забезпечити сумісність мережі lOOVG-AnyLAN з іншими лока­льними мережами, зокрема з Ethernet і Token Ring.

Підрівень LLC визначає два класи керування передачею:

• Class І, що підтримує передачу даних у режимі без встановлення з'єднання і підтвер­дження прийому;

• Class II, який визначає режим передачі даних із встановленням з'єднання.

Підрівень МАС включає протокол пріоритетів запитів DPP і визначає функції з підгото­вки каналу передачі даних і формування кадру даних.

Функції підрівня МАС в проміжних і кінцевих вузлах є різними. Зокрема, на кінцевому вузлі здійснюється:

• приєднання властивих підрівню полів до кадру перед пересиланням його на фізичний рівень;

• перевірка наявності помилок передачі в отриманих кадрах даних;

• ініціалізація керування для підрівня передачі фізичних сигналів;

• вилучення властивих підрівню полів після одержання кадру на фізичному рівні до пере­силання його на мережевий рівень.

3. Мережа Fast Ethernet.


СкачатиСкачати:Облік і аудит. Облік використання робочого часу; нарахування


Схожі реферати:
 • Походження, суть та функції грошей (курсова робота)
 • Прецизійні слова у методичній структурі практичних занять з іноземних мов   Прецизійні слова, і особливо малознайом
 • Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства (курсова)
 • Економічна теорія. Інфляція: суть, причини, форми. Антиінфляційна політика (курсова)
 • Оборотні кошти підприємства та їх організація (курсова)
 • РЕФЕРАТ на тему: Виникнення та становлення державної митної служби України (ДМСУ) 1. Історія Української митниці Протягом віків м
 • РЕФЕРАТ З соціології на тему: “Протосоціологія (стародавній світ)” ПЛАН 1. Розвиток соціального знання Стародавньо
 • ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення на Україні ЗМІСТ І. Вступ ІІ. Основна частина Правова при
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ) Соціологічне дослідження
 • Погроза знищення майна. Необережне знищення або пошкодження майна Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або інши
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036751