Реферат ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. "Шляхи підвищення ефективності функціонування спільних підприємств за участю іноземного капіталу в Україні (на


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. "Шляхи підвищення еф

Реферат на тему:

Мова опису задач SITPLAN-2

 1. Вступ

В останнi роки у нас в країнi та за кордоном з'явився новий клас програмних систем, спроможних вирiшувати задачи не за заданими алгоритмами, а за їх формулюваннями, якi складаються з описiв вихiдних та цiльових ситуацiй. Такого роду системи названi в [1] iнтелектуальними вирiшуючими системами (ІВС). Важливою особливiстю цих систем є те, що разом з обробкою даних в них виконується обробка знань про проблемну область (ПО). Для работи в слабоформалiзованих ПО створюються ІВС, вiдомi пiд назвою експертнi системи (MYSIN, PROSPECTOR, R1 [2] та iн.). Поряд з експертними системами в слабоструктурованих ПО використується ще один рiзновид ІВС - розрахунково-логiчнi системи (ПРИЗ, МАВР, СПОРА [2] та iн.).

Для опису формулювань задач i знань про ПО в ІВС використуються не мови програмування, а мови опису задач, в яких декларативний компонент значно бiльш розвинений, нiж процедурний (останнього може взагалi не бути).

У даному посiбнику розглядається мова опису задач SITPLAN-2, яка є подальшим розвитком мови SITPLAN, орiєнтованої на задачi перетворювання ситуацiй в змiшанiй, декларативно-процедурнiй формi подання [3].

Мова SITPLAN має ряд переваг порiвняно з iншими мовами опису задач. Це докладно аналiзуєтся в [4]. Однiєю з найбiльш важливих переваг мови SITPLAN, що зберiгається в SITPLAN-2, є її неприв'язанiсть до конкретних стратегiй планування рiшень. На вiдмiну вiд мови SITPLAN запропонована мова мiстить ряд засобiв, якi розширюють можливостi формалiзацiї та формулювань задач планування дiй в проблемних областях, що включають складнi багатокомпонентнi об'єкти, а також задач в умовах невизначеностi та часових обмежень.

Для опису знань про проблемну область у мовi SITPLAN-2 використуються такi конструкцiї:

 • базовi поняття та вiдношення;
 • складовi поняття та вiдношення, що подаються конструкцiями типу фреймiв;
 • в'язки продукцiйних правил, що називаються операторами i демонами.

Для опису вихiдних даних i цiлей використовуються простi декларативнi та процедурнi вирази, а також складовi вирази, що дозволяють описувати конструкцiї з кванторами, обмежувачами i типу фреймiв.

Мова SITPLAN-2 є вхiдною мовою системи керування базою знань (СКБЗ), архiтектура якої приведена на мал. 1.

Формулювання задачи i опис знань про проблемну область обробляється лiнгвiстичним процесором i перетворюється у внутрiшнє подання в пам'ятi даних та знань у виглядi пирамiдальних мереж [5]. СКБЗ орiєнтована на вирiшення практичних задач з великими обсягами бази знань у таких ПО як технологiя програмування, САПР, АСК, науковi дослiдження, робототехнiка i таке iнше. Бази знань у цих ПО мiстять десятки тисяч продукцiйних правил i тому СКБЗ повинна бути вiртуальною. Оскiльки СКБЗ орiєнтован на супер-, мiнi- та персональнi комп'ютери, одним з основних принципiв його реалiзацiї є принцип мобiльностi. В зв'язку з цим реалiзацiя СКБЗ здiйснюється на мовi СІ в операцiйних системах UNIX, MS-DOS, WINDOWS та iн.

 1. Формалiзм синтаксичного опису

Синтаксичнi структури мови беруться у хвилястi дужки { }.

Застосування квадратних дужок [ ] означає, що замкнена в них конструкцiя або набiр альтернатив може бути вiдсутньою. Альтернативнi визначення записуються окремими рядками або роздiляються вертикальними рисочками i беруться в дужки ( { } чи [ ] ).

Три крапки пiсля символу або конструкцiї означають його (або її) повторення не менш одного разу.

Символ “:” використовується замiсть “дорiвнює по визначенню”, “_” означає “пропуск”. У текстах на мовi SITPLAN-2 можуть зустрiчатися коментарi - будь-якi послiдовностi символiв, замкненi в косi дужки з зiрочками /* ... */. Коментарi у процесi розбору текстiв пропускаються без будь-якої обробки. Службовi слова набираються великими видiленими лiтерами.

Внаслiдок обмежень за обсягом не будемо давати формальний опис всiх конструкцiй мови. Придiлемо основну увагу семантицi конструкцiй мови i прикладам їх опису. Опис синтаксису приведено лише для деяких конструкцiй.

 1. Елементарнi конструкцi мови

Синтаксис

слово: { лiтера } ...

службове слово: { велика видiлена лiтера } ...

iдентифiкатор: слово лiтера

цифра

змiнна: Х { цифра } ...

Семантика

Числа, слова, змiннi та iншi iдентифiкатори використовуються для утворення виразiв при описi певного класу задач. Числа мають свiй звичайний змiст. Слова та iдентифiкатори постiйного змiсту не мають. Вони служать для позначень змiнних, найменувань класiв та iмен об'єктiв, вiдношень, ситуацiй, операторiв, процедур.

Зокрема, для цих цiлей можуть бути використанi слова природної мови. Службовi слова виконують функцiї описувачив типу для слiдуючих за ними фрагментiв опису задач.

Змiнна - це найменування, що дано окремому текстовому значенню. Значення змiнних та їх типи визначаються порiвненням виразiв.

 1. Енки (n-ки)

Синтаксис

первинний рядок: слово

iдентифiкатор

число

змiнна

n-ка: первинний рядок _ первинний рядок

n-ка_[ первинний рядок ] ...

Семантика

Енки використовуються для видiлення кортежiв вiдношень, iмена яких вiдсутнi у фразах природної мови i припускаються за умовчанням. Енка - це складове iм'я, яке є неподiльною лексичною одиницею. Енка з числом компонент, що дорiвнює двум, називається парою. Енка, що мiстить хоча б одну змiнну, вважається змiнною.

Приклади

Енки: ІВАНОВ_МИКОЛА_ІВАНОВИЧ;

ПОВЕРХНЯ_А_ОБ'ЄКТА_В;

ГОСТ_24_42_56;

ТОЧКА_Х1_Х2_Х3.

Пари: СТІЛ_А; ЯЩИК_Х5; ВЕЛИКИЙ_КОНТЕЙНЕР.

Енка змiнна: Х1_МИКОЛА_ІВАНОВИЧ.


СкачатиСкачати:ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. "Шляхи підвищення еф


Схожі реферати:
 • Створення Організації Об'єднаних Націй (ООН) та характеристика її робочих органів.(реферат)
 • Зміст приміток до фінансових звітів Згідно з П(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності Примітки до фінансових звітів це сукупніст
 • Джонатан Свіфт (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Юридична деонтологія План 1. Поняття та зміст юридична деонтологія 2. Юридична діяльність: поняття та зміст ст 3. Предмет
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з БДЖ 1. Заходи підтримання безпеки в нормальних умовах Одним з найважливіших завдань охорони праці є забезпечення таких умов праці, які
 • Закон єдності та боротьби протилежностей (реферат)
 • Реферат психології на тему: Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра ПЛАН 1. Загальна психологічна
 • Енергетика майбутнього(Реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031717