Реферат принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні (

Курсова робота з курсу «Гроші і кредит»

Кредит: принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні.

План

Вступ

І. Основні принципи та базові функції кредиту.

II. Форми кредиту і його класифікація.

III. Значення кредиту у функціонування сучасного виробництва.

IV. Кредитування в Україні.

Висновок

Використана література

Вступ

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства і об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни.

Кредитори, що володіють вільними ресурсами, тільки завдяки їх передачі позичальнику, мають можливість отримати від нього додаткові грошові кошти. Кредит, одо надається в грошовій формі, являє собою нові платіжні кошти.

На поверхні економічних явищ кредит виступає як тимчасове позичення речі або грошових коштів. За допомогою кредиту придбаються товарно-матеріальні цінності, різного роду машини, механізми, купуються населенням товари з розстрочкою платежу. Об'єктом придбання за рахунок кредиту виступають різноманітні цінності (речі, товари). Однак «речове» тлумачення кредиту виходить за рамки політико-економічного аналізу. Кредит як економічну категорію потрібно розглядати як певний вигляд суспільних відносин. Однак кредит - не всяке суспільне відношення, а лише таке, яке відображає економічні зв'язки, рушення вартості. Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільного переходу капіталу з одних галузей виробництва в інші і закріпленістю виробничого капіталу в певній натуральній формі. Він дозволяє також долати обмеженість індивідуального капіталу.

У той же час кредит необхідний для підтримання безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин.

Кредит здатний надавати активний вплив на об'єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворювання на основі досягнень науково-технічного прогресу.

Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке і цивілізоване становлення фермерських господарств, підприємств малого бізнесу, впровадження інших видів підприємницької діяльності на Внутрішньодержавному і зовнішньому економічному просторі.

Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, з сплатою процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин. Виникнення кредиту пов'язане безпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити у економічні відносини.

І. Основні принципи кредиту

Поворотність кредиту - цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенні конкретної позики шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок її кредитної організації (або іншого кредитора), що надала, що забезпечує відновлюваність кредитних ресурсів банку як необхідної умови продовження його статутної діяльності, У вітчизняній практиці кредитування в умовах централізованої планової економіки існувало неофіційне поняття "безповоротна позика". Ця форма кредитування мала досить широке поширення, особливо в аграрному секторі, і виражалася в наданні державними кредитними установами позик, повернення яких спочатку не планувалося через кризове фінансове становище позичальника. По своїй економічній суті безповоротні позики були швидше додатковою формою бюджетних субсидій, здійснюваних через посередництво державного банку, що традиційно ускладнило кредитне планування і вело до постійної фальсифікації витратної частини бюджету. У умовах ринкової економіки поняття безповоротної позики так же недопустиме.

Платність кредиту - цей принцип виражає необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але і оплати права на їх використання. Економічна суть плати за кредит відбивається в фактичному розподілі додатково отриманої за рахунок його використання прибутку між позичальником і кредитором. Практичне вираження принцип, що розглядається знаходить в процесі встановлення величини банківського процента, що виконує три основні функції:

- перерозподіл частки прибутку юридичних і прибутку фізичних осіб;

- регулювання виробництва і звертання шляхом розподілу позикових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;

- на кризових етапах розвитку економіки антиінфляційний захист грошових накопичень клієнтів банку.

Ставка (або норма) позикового процента, що визначається, як відношення суми річного прибутку, отриманого на позиковий капітал, до суми наданого кредиту виступає як ціна кредитних ресурсів.

Підтверджуючи роль кредиту як одного з товарів, що пропонуються на спеціалізованому ринку, платність кредиту стимулює позичальника до його найбільш продуктивного використання. Саме ця стимулююча функція не в повній мірі використовувалася в умовах планової економіки, коли значна частина кредитних ресурсів надавалася державними банківськими установами за мінімальну плату або на безпроцентній основі.

Принципово відрізняючись від традиційного механізму ціноутворення на інші види товарів, визначальним елементом якого виступають суспільно необхідні витрати труда на їх виробництво, ціна кредиту відображає загальне співвідношення попиту і пропозиції на ринку позикових капіталів і залежить від цілого ряду чинників, в тому числі чисто кон'юнктурного характеру:

- циклічності розвитку ринкової економіки (на стадії спаду позиковий процент, як правило, збільшується, на стадії швидкого підйому знижується);

- темпів інфляційного процесу (які на практиці навіть дещо відстають від темпів підвищення позикового процента):

- ефективність державного кредитного регулювання, здійснюваного через облікову політику центрального банку в процесі кредитування ним комерційних банків;

- ситуації на міжнародному кредитному ринку (наприклад, що проводилася США в 80-х рр. політика дорожчання кредиту обумовила залучення зарубіжного капіталу в американські банки, що відбилося на стані відповідних національних ринків);

- динаміки грошових накопичень фізичних і юридичних осіб (при тенденції до їх скорочення позиковий процент, як правило, збільшується);

- динаміки виробництва і звертання, визначальної потреби в кредитних ресурсах відповідних категорій потенційних позичальників;

- сезонність виробництва (наприклад, в Росії ставки позикового процента традиційно підвищується в серпні вересні, що пов'язано з необхідністю надання аграрних кредитів і кредитів для завезення товарів на Крайню Північ);

- співвідношення між розмірами кредитів, що надаються державою, і його заборгованістю (позиковий процент стабільно зростає при збільшенні внутрішнього державного боргу).

Цільовий характер кредиту. Розповсюджується на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора. Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитного договору, що встановлює конкретну мету позики, що видається, а також в процесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником. Порушення даного зобов'язання може стати основою для дострокового відгуку кредиту або введення штрафного (підвищеного) позикового процента.

Правилами видачі кредитів є:

ПРОЦЕНТНА СТАВКА. Зараз в Україні розмір кредитних ставок варіюється від 12-18% (у валюті) до 25-35% і вище (у гривнях). Але ми говоримо про ставки для реально видаваних кредитів, а не про ті випадки, коли банк, кажучи мовою маркетологів, відбудовується від клієнта ціновою політикою, тобто робить все можливе, щоб не видавати кредит. При отриманні кредиту вам ще доведеться розщедритися на накладні витрати — іншими словами, заплатити за оформлення, страхування кредиту і застави, нотаріальні послуги і т.д. (в середньому, 2% суми).

Доларові кредити тепер видаються по ставці 13-14% річних, гривневі — 18-19%. Ставки знизилися в середньому на 2-3 процентні пункти. У банку стверджують, що кредитні ставки не змінюватимуться на термін дії договору.

ТЕРМІНИ, ПРОТЯГОМ ЯКИХ БАНК УХВАЛЮЄ РІШЕННЯ ВИДАТИ КРЕДИТ. Звично від моменту отримання банком заявки до видачі кредиту в головній конторі банку або в його філіалі (якщо філіал має повноваження самостійно видавати кредити і якщо сума кредиту не перевищує встановлену для філіалу "кредитну стелю") йде мінімум тиждень. Цей термін необхідний банку, для того, щоб оцінити заставу, розібратися у фінансовій діяльності підприємства-позичальника, провести юридичну оцінку кредитної операції (звичайно це робить служба безпеки банку) і одержати добро кредитного комітету банку, в який входять банківські топ-менеджери. Часто швидкість видачі кредиту залежить від вашого бажання співробітничати з банком — наприклад, надати машину банківським експертам для виїзду на місце і оцінки заставного майна.


СкачатиСкачати:принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні (


Схожі реферати:
 • Організація банківського кредитування (реферат)
 • Операції РЕПО по цінним паперам План Суть операції РЕПО Процентний дохід від інвестування коштів в угоду РЕПО. Переміщенн
 • Проблематика роману Оскара Вайльда "Портрет Дорiана Грея" Автор роману "Портрет Дорiана Грея" висвiтлює важливi проблеми
 • Стимулювання творчої діяльності студентів в процесі навчання Зміст ВСТУП І. Поняття творчої діяльності
 • "Вiн серцем бiль народу чув" (поема "Мазепа" Володимира Сосюри) Я хочу швидше вiдцiляВiддячить москалям i ляху,Що мiй на
 • Стратегія фінансування інвестиційного проекту. Визначення його ефективності. Наступним етапом прогнозування фінансових показників під час складання
 • Мозок. Різновиди та будова (реферат)
 • Податкові надходження (реферат)
 • Підбір рухливих ігор для учнів 5-11 класів на розвиток швидкості, координації уваги (курсова)
 • Загальні методи виховання (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036314