Реферат РЕФЕРАТ на тему: Поняття дотації вирівнювання та її зв язок із вилученням коштів 1. Поняття дотації вирівнювання Дотація вирівнювання - це міжбю


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Поняття дотації вирівнювання та її зв язок

РЕФЕРАТ

на тему:

Поняттядотації вирівнювання

та її зв’язок із вилученням коштів

1. Поняття дотації вирівнювання

Дотація вирівнювання - це міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує.(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) інші субвенції.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам визначається як перевищення обсягу видатків, перелік яких визначено статтею 89 Бюджетного Кодексу (для бюджетів міст Києва та Севастополя - статтями 88 - 90 Бюджетного Кодексу), і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:

над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування - для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

над доходами, визначеними частиною другою статті 66 Бюджетного Кодексу, - для районних бюджетів.

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 Бюджетного Кодексу, затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районними бюджетами, визначається на основі формули.

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 Бюджетного Кодексу, затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати такі параметри:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і прогноз доходів, визначених частиною другою статті 66 Бюджетного Кодексу, - для районних бюджетів;

5) коефіцієнт вирівнювання.

У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.

Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.

Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одного мешканця.

Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, визначений відповідно до статті 64 Бюджетного Кодексу, а також доходи, передбачені пунктами 1, 3 - 5 частини другої статті 66 Бюджетного Кодексу.

При визначенні індексу відносної податкоспроможності кошик доходів місцевого самоврядування збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад.

Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три роки.

Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за формулою обсягу дотації вирівнювання і визначається в межах від 0,60 до одиниці. При цьому загальний обсяг коштів, на який зменшується сума дотацій вирівнювання, є тотожним загальному обсягу коштів, на який зменшується сума коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів у разі застосування коефіцієнта вирівнювання.

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам визначається як перевищення обсягу видатків цих бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 Бюджетного Кодексу, і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над прогнозними показниками доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої статті 66 Бюджетного Кодексу.

Обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини першої статті 66 Бюджетного Кодексу, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених частинами п'ятою, сьомою та восьмою статті 98 Бюджетного Кодексу.

Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

2. Порядок формування механізму розрахунку трансфертів при організації міжбюджетних відносин

Побудова ефективної моделі міжбюджетних відносин в Україні набула нині по-справжньому актуального характеру, оскільки стала з початку 2000 року одним із стратегічних завдань нашої країни. Фінансова стабілізація як одна з ключових передумов попередження економічного спаду і збільшення масштабів сукупного виробництва та споживання в Україні передбачає пе­ребудову міжбюджетних відносин та істотне зміцнення місцевих фінансів.

В Україні основними видами міжбюджетних трансфертів є дотація ви­рівнювання та кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих. Бюд­жетні процедури, які регламентують процес визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, визначаються Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України на відповідний рік, Постановою КМУ “Про затвердження Фор­мули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами”.

У період 2002—2004 років Кабінет Міністрів України неодноразово перегля­дав механізми визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам, або коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих, визначається як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків, прогнозним показником обсягу доходів (кошика доходів), що акумулюються на адміністративно-територіальній одиниці, помножена на коефіцієнт вирівнювання.


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Поняття дотації вирівнювання та її зв язок


Схожі реферати:
 • Вплив алкоголю на виховання дітей (реферат)
 • Оформлення товарів, перед митний контроль та їх зберігання перед митним контролем (Курсова)
 • Внутрішні води Євразії (урок)
 • Системи диференціальних рівнянь Загальна теорія Співвідношення вигляду ј№БІ№ё №quХtЭon.3јј називається системою ј№БІ№ё №q
 • Гігієна грунту й очищення населених місць (реферат)
 • Пошукова робота Формування собівартості перевезень Для накопичення та структуризації витрат при здійсненні перевезень використовують Методичні рекомендації з формуван
 • Стратегія фінансування інвестиційного проекту. Визначення його ефективності. Наступним етапом прогнозування фінансових показників під час складання
 • Peterhof (тема)
 • Тема дитинства у творах Чарльза Дiккенса Дослiдники англiйської лiтератури стверджують, що жоден з англiйських письменни
 • РЕФЕРАТ на тему: База даних і системи управління БД у СППР Зауважимо, що в літературних джерелах існує багато описів поняття бази даних,
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.058989