Реферат Пошукова робота Бюджетування на нульовій основі і метод "витрати вигоди" Найоригінальнішим інструментом, новацією фінансового аналізу та управління грошовими ресур


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Пошукова робота Бюджетування на нульовій основі і метод "вит

Пошукова робота

Бюджетування на нульовій основі і метод «витративигоди»

Найоригінальнішим інструментом, новацією фінансового аналізу та управління грошовими ресурсами є технологія так званого нульового бюджетування. У світлі завдань ефективнішого розподілу й витрачання наявних грошових коштів виявилася недосконалість традиційної системи складання кошторисів неприбуткових державних установ, що фінансуються з бюджету, а також цільових бюджетних програм, на основі інкременталістсько-декременталістського методу «база плюс (мінус) зміни». Цей метод застосовується у фінансовій практиці з давніх-давен, але він, на думку критиків, не дає відповіді на фундаментальні питання: наскільки достатня й ефективна поточна державна діяльність; чи варто скоротити її на користь більш пріоритетних нових програм?

Тому для модернізації технологій фінансування державних потреб був обраний новий інституційно-інструментальний підхід, орієнтований на оціночний аналіз ефективності фінансованих з бюджету програм і видатків з відповідним організаційно-адміністративним забезпеченням через нововведення у процедури приймання рішень. Традиційно розрахунки бюджетів і кошторисів здійснюються на основі вартісних показників базового періоду, скоригованих на очікувані зміни обсягу видатків. За альтернативним методом «складання бюджету на нульовій основі» кожен розпорядник бюджетних коштів має щорічно доводити заново доцільність витрачання кожної статті кошторисних коштів. Іншими словами, менеджери кожної фінансованої урядом установи (організації, програми) повинні систематично аналізувати й переглядати свою діяльність і видатки під кутом зору їх результативності, функціонального призначення та вартості у такий спосіб, щоб спершу приймалися принципові рішення про доцільність, а потім уже визначалися суми потрібних витрат.

Ідея бюджетування на нульовій основі ґрунтується на тому, що вже діючим у традиційному процесі бюджетного планування програмам притаманні вищі пріоритети, ніж новим. Звідси, щоб розширити простір для прийняття ефективних рішень, вважають німецькі економісти Берт Рюруп і Карл-Гейнц Грюневальд, усі бюджетні плани — старі і нові — мають бути складені і за однаковими критеріями перевірені з нульової бази1. Далі на основі відповідних пакетів рішень відбираються кращі й найефективніші можливості рішення кількох розроблених альтернатив. Остаточна координація програм різних міністерств і надання бюджетних коштів відбувається відповідно до складених із «пакетів рішень» списків програм зверху донизу. Діяльність відповідних міністерств фінансується відповідно до послідовності внесення їх до списку.

Бюджетування на нульовій основі завдяки відкритому опрацюванню рішень, добре підготовленому методичному забезпеченню і роботі, орієнтованій на досягнення мети і результату, сприяє поліпшенню бюджетного менеджменту. Вищі його рівні досягаються завдяки певній прозорості процесу, кращим можливостям координувати і консолідувати програми (і видатки) підпорядкованих їм органів влади.

Уперше метод ЗББ був упроваджений в експериментальну практику при розробленні бюджету штату Джорджія (СІЛА) в 1969 р., поширений на федеральний рівень з 1973 р. і застосовується в інших країнах Заходу з 1970-х років. Один із розробників методу та піонерів його застосування, спеціаліст з фінансового менеджменту Пітер Пайр назвав ЗББ «практичним управлінським інструментом оцінювання видатків» і дав йому таку характеристику: «Нам потрібна була бюджетна процедура, котра б змушувала визначати й аналізувати наші наміри взагалі, намічати завдання і цілі, приймати необхідні оперативні рішення, переглядати зобов'язання та обсяги роботи, причому не після завершення бюджетного процесу, а як інтегровану частину його здійснення»/

І далі: «З метою ефективного використання обмежених ресурсів бюджетна процедура має водночас дати відповідь на два питання: 1. Де і в який спосіб можна найефективніше витратити гроші? 2. Скільки має бути витрачено? (Яким має бути доларовий еквівалент обмежених ресурсів?»)3 Тобто як метод фінансового дослідження ЗББ базується на аналізі фактів і статистичних даних, виявленні існуючих чи потенційних проблем, визначенні їх відносної важливості з метою приймання рішень у проекції на наступний бюджетний рік.

Аналогічні ЗББ методи бюджетування під іншими назвами були свого часу запроваджені в багатьох країнах Заходу: метод програмного аналізу й огляду (Велика Британія); кон'юнктурно-нейтральний бюджет (ФРН); метод раціоналізації вибору бюджетних рішень (Франція).

За процедурою ЗББ бюджетні розрахунки починаються з нуля, немов самої установи і здійснюваних нею програм раніше не існувало. Ніякі колишні досягнення, традиції, прецеденти не беруться до уваги як аргумент на користь продовження діяльності. Натомість потрібні свіжі обгрунтування доцільності витрат на підставі новітніх фактів та існуючих умов, актуальних цілей і критеріїв. ЗББ запроваджувався з метою забезпечення результативної роботи бюджетних установ та реалізації програм державного сектору шляхом мультифакторного багатоіндикаторного аналізу, блокування марнотратства, посилення персональної заінтересованості та відповідальності менеджерів.

Отже, замисел ЗББ полягав у якнайточнішому визначенні обсягу і функцій поточної діяльності, величини фінансування неприбуткових державних організацій незалежно від попереднього операційного періоду. Це вимагає аналітичного обгрунтування всього бюджету, а не лише змін, обумовлених інфляцією та іншими факторами. Складання кошторису (або програми) за процедурою ЗББ починається не з виділення асигнувань на підставі бюджетних призначень минулих років, а з перегляду доцільності функціонування всієї фінансованої за рахунок бюджетних коштів структури.

ЗББ — системна технологія бюджетування шляхом щорічно виконуваних заново обгрунтування й перерахунку видатків, що вимагає ранжирування програм у порядку їх пріоритетності з відповідним фінансовим забезпеченням ресурсами. Термін «на нульовій основі» пояснює той факт, що менеджери програм мають довести доцільність витрачання будь-якої суми, більшої нуля. Якщо докази непереконливі, фінансування скорочується або навіть припиняється. За словами американського економіста Р. Германсона, «кожен долар у бюджеті щорічно має відстоювати своє право на виживання» . Витрачання коштів ув'язується виключно з завданнями поточного року, розрахунки починаються з нуля за принципом, що прецеденти, досвід, минулі досягнення до уваги не беруться.

Оскільки бюджетні кошти завжди розосереджені по багатьох програмах, у разі застосування ЗББ стає неминучим вибір між пакетами програм, а також доказами «за» і «проти» в різних комбінаціях. Описові й кількісні аргументи на користь тієї чи іншої програми включають: урахування змін порівняно з минулорічними бюджетними призначеннями; характеристику діяльності, передбачену аналізованою програмою; наслідки відмови від її реалізації; альтернативні способи досягнення мети, під яку складена програма; розрахунок за методом «витративигоди». Рішення приймаються на основі найбільш прийнятних варіантів співвідношення витрат і вигід, решта програм відхиляється.

Усі заявки на бюджетні видатки зосереджуються в пакетах рішень стосовно конкретних програм з наступним визначенням їх пріоритетності в порядку важливості та витратної вартості. Отже, ЗББ фокусує увагу економістів і менеджерів на посиленні оціночно-аналітичних дій та прийманні рішень, що передбачає визначення комплексних характеристик для відповідних програм бюджетних видатків: намірів і цілей; способів їх реалізації; величини витрат і вигід; трудомісткості та операційних заходів; альтернативних підходів до досягнення намічених цілей; вигід, можливих на різних рівнях фінансування.

Взятий за правило систематичний аналіз і вибір альтернатив у кінцевому підсумку може привести до повного переосмислення й переорієнтації програми, при цьому відкидаються попередні розрахунки і все починається заново, «з нуля» (звідси і метафористична назва методу). ЗББ вважається «перевернутою вверх дном і вниз верхом» процедурою приймання рішень, бо ранжирування програм, усі необхідні розрахунки й обґрунтування виконують менеджери нижчого рівня, а рішення приймають політики та вищі адміністратори. Важлива особливість ЗББ полягає в послідовності приймання рішень — спочатку визначаються джерела й ліміти фінансування, а потім під визначені обмеження виділяються бюджетні асигнування. На цій процедурній підставі відхиляються завищені претензії до бюджетних коштів.

Розроблення бюджетних програм на нульовій основі ведеться на двох рівнях: операційному й політичному. Більш багатоступеневим є операційний рівень, він включає взаємозв'язані рішення й операції, які американський дослідник Джозеф Хоулі розмістив у такій ієрархічній послідовності:

— (1) перегляд змісту існуючих програм;

— (2) розгляд альтернативних програм;

— (3) порівняння пріоритетності існуючих і альтернативних програм;

— (4) реалокація ресурсів з нижчого рівня пріоритетності на вищий;

— (5) підвищення (зниження) або збереження існуючих податкових ставок;

— (6) визначення цілей: збереження існуючих чи формулювання нових;

— (7) керівництво виконанням програм з реалізації поставлених цілей;

— (8) оцінювання виконання програм;

— (9) реалізація досягнутих результатів;

— (10) контроль державних видатків.

Політичний рівень приймання рішень охоплює такі етапи:

— (1) перегляд змісту й призначення існуючих програм;

— (2) розгляд альтернативних програм;

— (3) порівнянне визначення пріоритетності існуючих і альтернативних програм; визначення цілей (залишаються попередні чи змінюються на нові).

Помітно, що операційні функції органічно взаємозв'язані з політичними. У більш деталізованому вигляді політична складова процедури ЗББ найперше полягає в підготовці пакетів рішень за їх попереднім ранжируванням.

Декларовані переваги ЗББ вбачаються в таких положеннях:

• ефективніше розміщення (алокація) ресурсів;

• допоміжний аргумент у процесі реорганізації державних структур;

• умова безперервного процесу бюджетування знизу доверху;

• збільшення доступної менеджерам інформації;

• бюджетуванню передує етап фінансового планування.

Останню тезу ілюструє рис. 44. На стадії планування намічаються бажані результати (риіриі), на стадії бюджетування — інформаційно-аналітичні зусилля і фінансово-ресурсні затрати, необхідні для їх реалізації.

В аналізі за методологією витрати/вигоди увага зосереджується на результатах, а не на величині фінансування, що перешкоджає відомій і на Заході звичці урядових чиновників наприкінці року будь-що витрачати асигновані суми незалежно від потреби.

Викладання основ ЗББ увійшло в університетські підручники, де воно розглядається в контексті економічного аналізу бюджетного фінансування як найменш витратний спосіб. В одному з них наводиться приклад практичного застосування ЗББ на місцевому рівні (у США федеральні органи від ЗББ відмовились)1. Припустимо, за допомогою процедури ЗББ оцінюється ефективність прибирання сміття в місті, з якого воно вивозиться двічі на тиждень. У такому разі керівництво відповідної муніципальної служби має подати розрахунки альтернативних варіантів обов'язково на меншому, існуючому і вищому рівні, скажімо, одна, дві і три очистки на тиждень. На основі аналізу співвідношення витрат і ефекту необхідно довести, що один з цих варіантів найбільш су-спільно вигідний, тобто обходиться міському бюджету найдешевше за максимального ефекту.


СкачатиСкачати:Пошукова робота Бюджетування на нульовій основі і метод "вит


Схожі реферати:
 • Австралія (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • Історія хвороби (психічний розлад) (реферат)
 • РЕФЕРАТ на темою: Об єкти цивільних прав ПЛАН Вст
 • Відповіді на питання до державного іспиту "Контроль і ревізія" (реферат)
 • Довгостроковий кредит (реферат)
 • Стратегія конкурентоспроможності підприємства за умов ресурсно-екологічних обмежень   На даний момент в Україні при
 • Роль банків у формуванні оборотних коштів підприємств агропромислового комплексу Поряд із нарощуванням капіталу та ресурсної бази комерційн
 • ГАЛЬМОВА СИСТЕМА Експлуатація будь-якого автомобіля допускається лише за умови справності його гальмової системи. Гальмо
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032544