Реферат Оцінка фінансової стійкості підприємства, комплексна оцінка фінансового стану підприємства (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Оцінка фінансової стійкості підприємства, комплексна оцінка

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано із перспектив­ною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінан­сові можливості підприємства на відповідну перспективу.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктив­ний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й неза­лежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі Типи фінансової стійко­сті підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;

2) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго­строковими позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпе­чуються за рахунок власних оборотних коштів, довгостроко­вих позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

4) кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не забез­печуються джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства.

Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за ра­хунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснюв і поетапно, на підставі комплексу показників.

Розглянемо на умовному прикладі порядок розрахунку норма і вних значень коефіцієнта співвідношення позикових та власних і штів, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства (табл. 1) Нормативні показники розраховують фінансові аналітики підприї м ства.

Таблиця 1

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЗИКОВИХ ТА ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Показник Значення показників Відхилення (+,-)
почаюк періоду кінець пе­ріоду
1 Основні засоби та позаоборотні акти­ви, які фінансуються за рахунок влас­них джерел (в % до всього майна) 7,97 13,05 + 5,08
2 Необхідні матеріальні запаси (в % до усього майна) 47.56 37,57 -9,99
3 Необхідний обсяг власних коштів (Р.1)+(Р.2) 55,53 50.62 -4,91
4 Граничний обсяг позикових коштів (100-р.З) 44,47 49,38 +4,91
5 Нормативний коефіцієнт співвідно­шення позикових та власних кошгів (р.4 : р.З) 0.8 0,98 +0,18

В узагальненому вигляді показники фінансової стійкості підпри­ємства подано в табл. 2.

Таблиця 2.

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Показники Посаток періоду Кінець періоду Відхилення
1 Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,1 0,7 +0,6
2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів:

2.1. Фактичний

2.2. Нормативний


9,63

0,8


0,59

0,96


–9,04

+0,19

3 Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу
4 Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,27 0,87 +0,6
5 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та майна підприємтсва 0,07 0,13 +0,06
6 Рівень довгострокової платоспроможності 0,1 2,0 +1,9

Із таблиці видно, що за відповідний період фінансова стійкість підприємства поліпшилась. Так, якщо на початок періоду, що аналі­зується, значення коефіцієнта автономії (відношення власних кош­тів до вартості майна) становило 0,1 (10 %), то на кінець цього пері­оду воно збільшилось до 0,7 (70 %).

Збільшився коефіцієнт маневреності власних коштів. Це слід розглядати як позитивну тенденцію, оскільки таке збільшення су­проводжувалось випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених.

Особливу увагу слід приділити коефіцієнту співвідношення по­зикових і власних коштів як одному із основних показників оцінки фінансової стійкості. Як видно з табл. 9.6, на початок цього періоду обсяг позикових коштів у 9,6 раза перевищував обсяг власних кош­тів, тоді як згідно із розрахованим раніше нормативним рівнем на­званого коефіцієнта позикові кошти не повинні були перевищувати 80 % власних коштів.

На кінець періоду фактичний коефіцієнт співвідношення позико­вих та власних коштів дорівнював 0,59, що на 0,41 відсоткового пункта (майже вдвічі) нижче за нормативний (максимально допус­тимий) (0,98).

Отже, підприємство за рік, що аналізується, трансформувалось із фінансове нестійкого, залежного підприємства у підприємство з пев­ним запасом фінансової стійкості. Перетворення підприємства на фінансове стійке дає підстави вважати його надійним та перспекти­вним діловим партнером.

Ці висновки можуть бути підтверджені і детальнішим аналізом обертання матеріальних оборотних коштів та коштів у розрахунках (табл. 3).

Як видно із таблиці, термін обертання матеріальних оборотних коштів по підприємству набагато повільніший за термін обертання коштів у розрахунках. Відтак можна зробити висновок, що у звітному періоді обертання як матеріальних оборотних коштів, так і обертання коштів у розрахунках зросли. Дебіторська заборгованість перетворю­валась на кошти частіше, ніж закінчувався виробничий цикл.

Таблиця 3

ДИНАМІКА ОБЕРТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ У РОЗРАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МИНУЛИЙ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОДИ, разів

№ п/п Показники Минулий період Звітний період
1 Обертання матеріальних обротних коштів 3,4 6,2
2 Обертання коштів у розрахунках 11,3 18,0

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необ­хідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підпри­ємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне викорис­тання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабі­льних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефе­ктивне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наяв­ність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у ви­робництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важли­во проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими при­буток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відно­сними показниками. Абсолютний показник дохідності — це сума прибутку або доходів. Відносний показник — рівень рентабельнос­ті. Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості:


СкачатиСкачати:Оцінка фінансової стійкості підприємства, комплексна оцінка


Схожі реферати:
 • Контрольні функції Міністерства фінансів України (реферат)
 • Трудові відносини: сутність і структура (реферат)
 • Вчений Данило Заболотний Серед відомих вчених, які працювали над вивченням такого інфекційного захворювання як чума працював і відомий вітчизняний вчений Данило Кирилович Заболотний, який присвяти
 • Мережі пошуку ресурсів і партнерів Лібералізація торгівлі та зростання іноземних прямих інвестицій прискорюватимуть ділову активність у країнах-лід е
 • Кір як гостра інфекційна хвороба (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік ПЛАН Вступ
 • Ще раз про мову (реферат)
 • Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект 1. Поняття і суть проектного аналізу. Типологія інвестиційних
 • Пошукова робота Бюджетування на нульовій основі і метод "витрати вигоди" Найоригінальнішим інструментом, новацією фінансового аналізу та управління грошовими ресур
 • Реєстр до договору поданих до врахування векселів (повне найменування пред явника)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032533