Реферат Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вклада

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Облік банківських операцій

на тему:

Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб”

1. Відкриття та ведення поточних валютних рахунків

та облік операцій за ними

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті юридична особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

• заяву на відкриття рахунку, яку підписують керівник і головний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

• картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;

• копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це сві­доцтво;

• копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

• копію документа, що підтверджує взяття під­приємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або упов­новаженим банком;

• копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нота­ріально або органом, що видав цей документ.

У разі, якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, надання повного пакета документів не обов'язкове, а тільки подають:

• заяву про відкриття рахунку в іноземній валюті;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки.

Банк з власником рахунку укладає договір на розрахунково-касове валютне обслуговування поточ­ного рахунку.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використо­вувати іноземну валюту у своїх розрахунках.

Документи для відкриття таких рахунків відокрем­лені підрозділи подають такі ж, що й при відкритті поточних рахунків у національній валюті.

На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів зарахування можуть проводитися через розподільчі рахунки і безпосередньо:

Наприклад, через розподільчі рахунки зара­ховують:

• готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповноваженими особами на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровану митною службою при в'їзді в Україну;

• готівка у вигляді митних платежів та інших зборів згідно з чинним законодавством України;

• невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іноземними платіжними доку­ментами, що раніше були отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження тощо;

• готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;

• кошти за платіжними документами, що надіс­лані з-за кордону на ім'я власника рахунку або ввезені на територію України і задекларовані;

• безготівкові кошти, що перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку за зовнішньо­економічними контрактами або ввезені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовнішньоекономічними контрактами та інші безготівкові кошти.

Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:

• кошти, куплені за дорученням власника рахун­ку уповноваженим банком відповідно до чин­ного законодавства України;

• суму поданого кредиту відповідно до кредит­ної угоди;

• кошти, перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

• суму процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному і депозитному рахунках;

• кошти, перераховані з власного поточного рахунку в іншому уповноваженому банку.

З поточного інвалютного рахунку юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

• виплата готівкою чи платіжними документа­ми працівникам на закордонні службові від­рядження, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кор­доном;

• виплата готівкою для оплати праці праців-никам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом;

• виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

• перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - юридичних осіб, за дорученням яких на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезидентові товарів, послуг;

• перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними конт­рактами тощо.

Облік операцій на поточних валютних рахунках клієнта ведеться за загальними правилами (Табл. 1).


СкачатиСкачати:Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вклада


Схожі реферати:
 • ЗpЩХrmЭnt М ята ЗЧЭЩntЭЪЭЧ ЧаХssЭЪЭЧХtЭon
 • Особливості фінансового управління в ринковій економіці Управління підприємством охоплює управління працівниками, засобами виробництва, матеріальними ресу
 • Батьківство і материнство. (Урок)
 • Ukraine (реферат)
 • Природне середовище і його основні компоненти. Кругообіг речовини і енергії в біосфері Природне середовище і його основні компоненти Коротко зупи
 • Дипломна робота на тему: Розробка технологічного процесу розкрою плитних і листових матеріалів. Зміст: Вступ. Розробк
 • Осуд бездуховностi та егоїзму в повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я" Нечуй-Левицький посiдає особливе мiсце
 • Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для
 • Первісна культура ПЛАН 1. Первісна епоха та її місце в історії людства.2. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, мезоліті
 • Реферат на тема: Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах На підставі Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034681