Реферат Характеристика і склад грошових надходжень підприємств (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Характеристика і склад грошових надходжень підприємств (рефе

ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у вироб­ництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкоду­вання витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами госпо­дарювання, формування доходів і прибугку є найважливішою сто­роною діяльності підприємств (рис. ).

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фі­нансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чин­ною практикою обліку і звітності включають:

1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;

2) виручку від іншої реалізації;

3) доходи від фінансових інвестицій;

4) доходи від інших позареалізаційних операцій.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від ос­новної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша час­тка внутрішніх грошових надходжень.

Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного ви­робництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й над­лишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засо­би, що вибули з виробництва, нематеріальні активи та інше майно. Саме такі грошові надходження підприємств відображаються у роз­ділі «Виручка від іншої реалізації».

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг), іншої реалізації Надходження від позареалізаційних опеацій
Доходи від фінансової інвестиційної діяльності (дивіденти, відсотки на цінні папері, кредити, на депозити, доходи від валютних і лізингових операцій) Непередбачені доходи, які виникають у практиці господарської діяльності (штрафи, пені, неустойки та інші надходження від економічних санкцій тощо)
Грошові надходження
Податок на додану вартість Акцизний збір Грошові доходи
Матеріальні і прирівняні до них витрати Амортизаційні відрахуванян Інші виробничі витрати Валовий дохід
Оплата праці Чистий дохід
Відрахування за обов'язковим страхуванням Відрахування в цільові державні фонди Інші платежі у бюджет Балансовий прибіток
Податок на землю з власників транспортних засобів Податок на прибуток Сплата штрафів Чистий прибуток
Створення резервного фонду Виплата дивідентів Нагромадження На споживання
Собівартість

Рис. Структурно-логічна модель грошових надходжень, формування й використання доходів підприємств

За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реаль­ного фінансового ринку, уведення в класифікацію грошових над­ходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком випра­вданим. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних папе­рів, крім державних облігацій, котрі мали зовсім незначну питому вагу в загальних грошових надходженнях. В основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленого у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, яка вважалася безнадійною, але котру, проте, було погашено у звітному періоді. Однак за ринкової економіки, коли функціонує і розвивається фінансовий ринок, а під­приємства здійснюють фінансові інвестиції, доцільно ввести в кла­сифікацію грошових надходжень новий розділ — «Доходи від фі­нансово-інвестиційної діяльності», відокремивши його від розділу «Доходи від позареалізаційних операцій».

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхід­ної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, ство­рюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато під­приємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тим­часово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отри­мання додаткових доходів.

Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфра­структури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосеред­ній вплив на формування балансового прибутку.

Штрафи, пені, неустойки виникають унаслідок порушення фі­нансових і господарських зобов'язань підприємств через порушення законодавства та умов договорів, котрі мають місце в практиці гос­подарювання і фінансової діяльності підприємств. Окрім того, про­тягом року можуть бути виявлені прибуток і доходи минулих років, погашатися дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадій­на. Усі ці надходження належать до доходів від позареалізаційних операцій, котрі у фінансових планах підприємств не передбачають­ся, хоча й включаються до складу їхнього балансового прибутку.

Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробни­цтво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створю­ють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства.

СкачатиСкачати:Характеристика і склад грошових надходжень підприємств (рефе


Схожі реферати:
 • Тема "Персонал" (задачі, розв'язок, тести)
 • КУРСОВА РОБОТА з предмету “РПС ” на тему: «Транспортний комплекс світу» Вступ Транспорт – третя провідна галузь мате
 • Формування сучасної організаційної науки. Організаційна наука почала формуватися як самостійна наукова дисципліна на початку ММ століт
 • Феномен революційних пісень (реферат)
 • Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови (реферат)
 • Облік і аудит. Аудит в комп'ютерному середовищі (курсова)
 • Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки західний Буг у межах волинської області
 • Сценарій Ой не ріж косу Глибоке невичерпне джерело народної скарбниці України, що чарує милозвучністю мови та ніжністю
 • Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи (реферат)
 • “Моє село – ОБЕРТИН” Обертинщина географічне належить до Покуття. Раніше Покуттям називали всю гал
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031104