Реферат Облік доходів (витрат) банку


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Облік доходів (витрат) банку

Реферат з банківської справи

Облік доходів (витрат) банку

Правила бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів та витрат банку затверджено постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 за № 316 зі змінами, затвердженими постановою Правління НБУ від 07.12.2000 № 472. Цілком очевидно, що вони базуються на прин­ципах нарахування та відповідності.

Так, статті доходів і витрат за принципом нарахування обліко­вуються й оцінюються на момент реалізації активу або в міру на­дання послуг. У цьому самому періоді вони відображаються в обліку без урахування факту отримання або сплати коштів.

За принципом відповідності витрати та доходи, пов'язані з цими витратами, мають відображуватися в бухгалтерському об­ліку в одному звітному періоді.

Ці принципи застосовуються за таких умов:

 • фінансовий результат операції, пов'язаний з наданням (отри­манням) послуг, може бути досить точно оцінений:
 • дохід або витрати спричиняють виникнення реальної забор­гованості (дебіторської — у разі доходу та кредиторської — у ра­зі витрат).

Якщо за 2-3 останні дні місяця неможливо визначити точну суму доходу за браком необхідних даних, то її необхідно врахува­ти в перші дні наступного місяця до дати подання місячного ба­лансу, відповідно до порядку формування коригуючих проведень.

У разі невиконання цих умов принципи нарахування та відпові­дності застосовують у межах принципу обережності, згідно з яким неприпустиме як перебільшення вартості активів або доходів бан­ку, так і недооцінка його зобов'язань і витрат. Банк має визначати доходи від наданої послуги, якщо є впевненість в отриманні цих доходів, з обов'язковим урахуванням витрат, пов'язаних із надан­ням такої послуги; в іншому разі беруть до уваги лише витрати, доходи враховуватимуться за їх фактичного отримання.

У разі неотримання платежу протягом семи календарних днів, після обумовленого угодою строку, заборгованість за нарахова­ними доходами вважається простроченою, про що в обліку вико­нується запис:

Д-т рахунка «Прострочені нараховані доходи»

К-т рахунка «Нараховані доходи».

За невпевненості банку щодо погашення заборгованості фік­сується факт її визнання сумнівною, а в системі фінансового об­ліку здійснюються бухгалтерські проведення з урахуванням ха­рактеру операції, за якою виконувалось нарахування доходів:

Д-т рахунка 1780 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Д-т рахунка 2480 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»

Д-т рахунка 3589 «Сумнівна заборгованість за іншими нара­хованими доходами»

К-т рахунка «Прострочені нараховані доходи».

За умови визнання заборгованості сумнівною без попередньо­го відображення на рахунках «Прострочені нараховані доходи» кредитуються відповідні рахунки «Нараховані доходи».

Зазначені рахунки сумнівних заборгованостей (1780, 2480, 3589) надалі дебетуються в кореспонденції з відповідними ра­хунками класу 6 «Доходи» під час виконання операцій з нараху­вання доходів, визнаних сумнівними щодо отримання.

У разі часткового або повного погашення контрагентом сум­нівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковувалися на рахунках сумнівних нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т рахунків «Поточний рахунок клієнта» або «Кореспондент­ський рахунок банку в НБУ»

К-т рахунків 1780 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»; 2480 «Сумнів­на заборгованість за нарахованими доходами за операція­ми з клієнтами»; 3589 «Сумнівна заборгованість за інши­ми нарахованими доходами».

Під час розрахунку суми процентів (за кредитними та депози­тними договорами) ураховується перший день і виключається останній день контракту. Дати початку та закінчення контракт}' визнаються за дати валютування.

У разі нарахування процентів за звітний місяць останній день місяця треба включати до розрахунків (крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції).

Існують різні варіанти визначення кількості днів для розра­хунку процентів, зокрема:

* метод «факт / факт» (фактична кількість днів у місяці та році);

* метод «факт / 360» (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році — 360);

* метод «30 / 360» (умовна кількість днів у місяці — 30, у році — 360).

Наведемо деякі правила обліку доходів та витрат.

1. Проценти та прирівняні до них комісії мають облікову­ватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, яку зазначено в угоді з контр­агентом.

2. У кінці кожного місяця (або щодня — з рішення банку) ви­конуються такі бухгалтерські записи.

▪ За нарахування доходів:

Д-т рахунка «Нараховані доходи»

К-т рахунка «Доходи».

▪ За нарахування витрат:

Д-т рахунка «Витрати»

К-т рахунка «Нараховані витрати».

▪ За отримання коштів:

Д-т поточного рахунка клієнта (або кореспондентського ра­хунка банку)

К-т рахунка «Нараховані доходи».

▪ За сплати коштів:

Д-т рахунка «Нараховані витрати»


СкачатиСкачати:Облік доходів (витрат) банку


Схожі реферати:
 • Предмет, методи, завдання загальної і медичної психології (реферат)
 • Договірна переробку давальницької сировини м.
 • Складання та оформлення довідково-інформаційних документів (реферат)
 • Інформаційні документи. Особисті офіційні документи Особисті офіційні документи Заява Заява це документ, що містить проха
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Фінансовий аналіз на тему: Основні інструменти фінансового аналізу, ефективність діяльності аналізу компанії
 • Стилістика української мови (реферат)
 • Значення поділу володіння на незаконне добросовісне та незаконне недобросовісне ПЛАН Вступ 1. Поняття і види володіння 2. Виникне
 • ТОПОЛОГЅЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
 • Отруєння лікарськими речовинами (реферат)
 • Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.053901