Реферат Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація премію

ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Практика застосування доплат і надбавок.

За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов'язковістю і непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов праці. Закон Ук­раїни «Про оплату праці» передбачає, що умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, ком­пенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективно­му договорі з дотриманням норм і гарантій чинного законодавства і згідно з генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за оз­накою сфери трудової діяльності (прикладання праці). За цією оз­накою розрізняють доплати, які: 1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності; 2) застосовуються тільки в певних (окремих) сферах прикладання праці.

До першої групи зараховують доплати

 • за роботу в наднормовий час;
 • особам, які не досягли вісімнадцяти років і мають скорочену тривалість робочого часу;
 • робітникам, які внаслідок виробничої необхідності виконують роботи за нижчими від наданих ним тарифних розрядів;
 • за час простою та в разі невиконання норм виробітку й виго­товлення бракованої продукції не з вини робітника.

Класифікацію доплат до заробітної плати, що здійснюються лише в певних (окремих) сферах прикладання праці, наведено в табл.

Стосовно сутності надбавок до заробітної плати варто наголо­сити, що вони мають бути чітко вираженого стимулюючого харак­теру і завжди зв'язуються з діловими якостями конкретного пра­цівника. Найчастіше використовуються надбавки до заробітної пла­ти за: а) високу професійну майстерність робітників; б) високі до­сягнення службовців у праці; в) вислугу років (трудовий стаж); г) виконання особливо важливої роботи (на певний термін); д) знан­ня й використання в роботі іноземних мов.

За нових економічних умов господарювання значно зростає роль доплат і надбавок спеціалістам за високі досягнення в праці, а також за виконання особливо важливих і відповідальних робіт. Широке застосування цих доплат і надбавок зумовлюється трьома обставинами. По-перше, уможливлюється більш об'єктивна оцін­ка трудових зусиль конкретних спеціалістів і здійснення спонукаль­ного мотиву щодо виконання ними найвідповідальніших робіт. По-друге, спеціалісти, внесок яких у загальні результати діяльності підприємства (організації) виявиться найбільшим, матимуть зав­дяки цьому й вищу оплату По-третє, доплати й надбавки до поса­дових окладів спеціалістів дають змогу систематично коригувати їхній заробіток подібно до збільшення заробітної плати робітників-відрядників за виконання та перевиконання ними встановлених норм виробітку.

Надбавки до заробітної плати за високі досягнення в праці ма­ють відповідати конкретним результатам діяльності спеціаліста (керівника) і запроваджуються на тих ділянках роботи, де застосовуються показники вимірювання досягнень. Доцільно встановлю­вати такі надбавки передовсім лінійному персоналу (майстрам, начальникам дільниць і цехів), а також спеціалістам, які забезпе­чують стабільне поліпшення показників діяльності відповідного підрозділу та підприємства в цілому.

Таблиця

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОПЛАТ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЩО ІСНУЮТЬ У ПЕВНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Група доплат Перелік можливих доплат
• Перша: доплати, що мають водночас стимулюючий і компенсуючий характер - За суміщення професій (посад)

- За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

- На період освоєння нових норм трудових витрат

- Бригадирам з робітників, яких не звільнено від основ­ної роботи

- За ведення діловодства та бухгалтерського обліку

- За обслуговування обчислювальної техніки

• Друга: доплати компенсаційного характеру за умови праці, що відхиля­ються від нормаль­них - За роботу у важких, шкідливих та особливо важких і

шкідливих умовах

- За інтенсивність праці

- За роботу в нічний час

- За перевезення небезпечних вантажів

• Третя: доплати, зв'язані з особли­вим характером ви­конуваних робіт (сезонністю, віддаленістю, невизначе­ністю об'єкта праці тощо) - За роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком

- За багатозмінний режим роботи

- Водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і роз'їзний характер праці

- За дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт

- За роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільсько-господарської продукції

- За роз'їзний характер праці

Окреслюючи конкретні напрями пошуку найліпших варіантів встановлення розмірів доплат і надбавок до заробітної плати, вар­то звернути увагу на доцільність:

1) переходу до нарахування компенсаційних виплат в однаково­му абсолютному розмірі всім категоріям персоналу за умови праці, що відхиляються від нормальних (нормативних), незалежно від рівня їхньої кваліфікації та посади;

2) обов'язкового використання доплат компенсаційного харак­теру, які не зв'язані з певною сферою діяльності, тобто поширюються на всіх працівників (передовсім за роботу у святкові, неробочі й вихідні дні, у надурочний час тощо).

СкачатиСкачати:Доплати й надбавки до заробітної плати та організація премію


Схожі реферати:
 • Економіко-географічна характеристика постсоціалістичної країни. Естонія (реферат)
 • Книга рекордів та дивовиж Карпат (Реферат)
 • Види емоційних станів ПЛАН 1.В чому різниця між текстом і анкетою.........2 2.Види емоційних станів: на
 • Сутність і походження релігії. Висвітлення першого питання доцільно розпочати з визначення поняття "релігія". Слово пох
 • Сварки і плітки в колективі, їх причини і профілактика (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні. Методи управління ПЛАН 1. Необхідність та проблеми
 • Комунікативний процес в організації (реферат)
 • Показники якості промислової продукції і методи їх розрахунку Якість промислової продукції кількісно можна визначити за допомогою показників якості:
 • Збереження психологічного, емоційновольового здоров я школяра як важливе завдання школи Дослідженнями інституту, КМАПО, Харківського інс
 • Інфраструктура ринку цінних паперів Інфраструктура це сукупність складових загальної побудови економічного життя, що мають підпорядкований харак
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034132