Реферат Мотивація і оплата праці на п-ві (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Мотивація і оплата праці на п-ві (реферат)

Тема: Мотивація і оплата праці на п-ві.

 1. Поняття, види і принципи оплати праці.
 2. Тарифна система – основа організації оплати праці.
 3. Форми і системи оплати праці.
 4. Додаткова заробітна плата.
 5. Розрахунок середньої заробітної плати.
 6. Мотивація праці на п-ві.
 7. Робота за сумісництвом.
 8. Оплата праці жінок.
 9. Документування розрахунків з оплати праці.
 10. Преміювання.
 11. Регулювання оплати праці.

1. Для розумінні суті заробітної плати (з/п) розглянемо її з таких 5-ти позицій:

 1. з/п – це категорія, що відображає відносини між власником п-ва і найманими працівниками з приводу розподілу новоствореної вартості або одержаного доходу;
 2. з/п – це складова ринку праці, що виступає як ціна товару і робочої сили;
 3. з/п – це дохід найманого працівника, який він отримує в результаті реальної здатності до праці і який має забезпечувати відтворення робочої сили;
 4. для п-ва з/п – це елемент витрат на в-во продукції (на мікрорівні);
 5. згідно закону України “Про працю” з/п – це винагорода, обчислена в грошовому виразі, яку згідно трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

В умовах ринкової економіки з/п виконує такі функції:

 1. відтворювальна (джерело коштів для розширеного відтворення робочої сили); номінальна з/п – це грошовий вираз оплати праці, який отримує працівник; реальна з/п – це сукупність матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати за номінальну з/п.
 2. стимулююча (з/п – це інструмент для забезпечення високоефективної праці);
 3. регулююча: з/п може служити інструментом в перерозподілі робочої сили із врахуванням ринкової кон’юнктури;
 4. соціальна – забезпечення соціальної справедливості.

Принципи оплати праці:

 1. за якістю і кількістю випущеної продукції;
 2. випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні із зростанням з/п;
 3. диференціація оплати праці різних груп і категорій працівників. Вона здійснюється залежно від галузевої приналежності, умов праці (нормальних, шкідливих чи особливо шкідливих), форми оплати праці (у відрядника ставка вища), кваліфікації.

2. Розмір з/п залежить від складності роботи, умов і кількості праці, результатів праці. Всі ці відмінності враховує тарифна система, яка служить інструментом в диференціації оплати праці залежно від умов. Зокрема тарифна система враховує складність і умови роботи. Тарифна система складається з таких елементів:

 1. тарифно-кваліфікаційний довідник містить кваліфікаційні характеристики робіт і професій, які згруповані у розділи за в-вами і видами робіт. Служить для тарифікації робіт, присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам і формування програм для підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Той довідник, що діє на Україні, складається із 72 випусків і дозволяє тарифікувати 5000 професій робітників і виконуваних ними робіт.
 2. кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців є загальногалузевими і містять кваліфікаційні характеристики, в яких зазначаються посадові обов’язки, вимоги до рівня і профілю підготовки керівних спеціалістів і службовців; тут також встановлюються посадові оклади для них.
 3. єдина тарифна сітка, яка містить тарифні ставки за розрядами – це шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність з/п від кваліфікації. Тарифний коефіцієнт – це співвідношення між розмірами оплати праці робітників 1-го і вищих розрядів.

Годинні тарифні ставки

Розряд
І ІІ ІІІ IV V VI
Тарифний коефіцієнт
1,0 1,09 1,20 1,33 1,50 1,72
Погодинники нормальні умови 1,0 1,09 1,2 1,33 1,50 1,72

шкідливі умови 1,25 1,36 1,5 1,66 1,88 2,15
Відрядники нормальні умови 1,20 1,31 1,44 1,60 1,80 2,06

шкідливі умови 1,40 1,53 1,68 1,86 2,10 2,41

3. Є погодинна і відрядна форми оплати праці. Погодинна форма передбачає оплату праці пропорційно до робочого часу і рівня кваліфікації працівника.

При відрядній формі оплати праці за основу розрахунку беруть кількість виконаної роботи і розцінка за одиницю продукції.

І погодинна, і відрядна форми оплати праці мають декілька різновидів. При погодинній формі розрізняють просту погодинну, погодинно-преміальну системи і систему посадових окладів.

 • Проста погодинна система: тарифна з/п визначається таким чином:

Зт=Тф*С

фактично відпрацьований час тарифна ставка

 • Погодинно-преміальна система:

Зп.-пр.=Зт+Д

доплати

Д=(Зт*%Д)/100

встановлений % доплат

Відсоток доплат залежить від % здачі продукції з 1-го пред’явлення (для основного робітника).

 • Система посадових окладів передбачає існування місячних тарифних ставок. Це так звані оклади, які враховують якість і стаж роботи. Крім цього, виділяють денні і годинні тарифні ставки.

В розрізі відрядної форми оплати праці виділяють такі системи:

 • пряма відрядна, при якій з/п залежить від обсягу випущеної продукції і розцінки на одиницю випущеної продукції:

m

Зп.в.= ∑Ni*Pi

i=1

розцінка

Рі=Тшт*Ст

годинна тарифна ставка

 • відрядно-преміальна система:

Зв.пр. =Зп.в. +Д

Д=Зп.в. *((П1+П2*ППП)/100)

% доплат за виконання плану % доплат за перевиконання плану % перевиконання плану

 • відрядно-прогресивна система, при якій змінюється розцінка:

Зв.-прогр.=Nв.б.*Рзв.+(Nф – Nв.б.)*Рпідв.

вихідна база розцінка звичайна те, що фактично вироблено розцінка підвищена

Рпідв.=Рзв.*(1+% р/100)

% росту розцінки

Шкала встановлення % зростання розцінки:

% перевиконання вихідної бази 1 – 10 11 – 25 26 – 40 ≥41
% зростання розцінки 25 50 75 100
 • непряма відрядна система використовується для оплати праці допоміжних робітників:

Зн.в. =∑Nі*Рн.в.

розцінка непряма відрядна

Рн.в.=Сзм./(m*Н)

кількість робітників, яких обслуговує 1 допоміжний робітник змінна ставка кількість продукції

 • колективна (бригадна) система використовується, коли для виконання робіт необхідні спільні зусилля групи працівників. При даній системі розраховують бригадну з/п за бригадними розцінками, а потім ця з/п розподіляється між членами бригади залежно від відпрацьованого часу і кваліфікації робітника із врахуванням умов праці:

Збр.=N*Рбр.

розцінка бригадна

Рбр.=Тшт*Сбр.

ставка середньобригадна

Р=(1+2+3+4+5+6)/6=3,5

середній розряд

С3,5=С3+0,5*(С4 – С3)

Розрахована таким чином бригадна з/п розподіляється між членами бригади двома методами:

 1. метод годинокоефіцієнтів (коли всі члени бригади працюють при однакових умовах праці)
 2. метод коефіцієнтів виконання норм (коли в бригаді робвтники працюють при різних умовах праці).

Коефіцієнт трудової участі встановлюється всім працівникам, затверджується радою трудового колективу, яка вирішує періодичність його визначення. Розрахунок з/п здійснюється в такій послідовності:

 1. знаходять кількість балів, зароблених кожним працівником, яка визначається як добуток фактично відпрацьованого часу, коефіцієнту трудової участі і кваліфікаційного рівня;
 2. знаходять загальну суму балів, зароблену колективно;
 3. знаходять частку фонду оплати праці, що припадає на 1 бал: суму фонду оплати праці ділять на загальну суму балів;
 4. знаходять з/п кожного працівника окремо: кількість зароблених балів множать на частку фонду оплати праці, що припадає на 1 бал.
 • Акордна оплата праці застосовується, коли виконавцю (виконавцям) з/п нараховується за певну виконану роботу. Специфіка цієї системи оплати праці в тому, що доручена робота повинна бути виконана в певні терміни; при цьому час, витрачений на виконання дорученої роботи особливої ролі для нарахування з/п не має.

4. Окрім заробітної плати, яка обчислюється за тарифними ставками, виробничими розцінками на основі посадових окладів, працівникам можуть виплачуватися:

- доплати;


СкачатиСкачати:Мотивація і оплата праці на п-ві (реферат)


Схожі реферати:
 • Сценарій вечора-зустрічі Ні алкоголю. Ні добровільному безумству Ще з біблійних часів відома фраза: “Не хлібом єдиним ж
 • Облік власного капіталу (курсова)
 • Карпати - край синіх і лісистих гір (реферат)
 • Ідея буферизації (реферат)
 • Проблеми задоволення попиту на ринку медичних послуг (хвороба як елемент маркетингової системи) (реферат)
 • Зоряне небо(реферат)
 • Прибуток від реалізації продукції та його формування (реферат)
 • Планування прибутку Пpибуток, який є основним фЭнансовим показником і результатом пЭдпpиємницької дЭяльностЭ суб єктів господаpювання, забезпечує потpе
 • Конфлікт і проблеми життєвої кризи особистості в перехідні періоди розвитку суспільств. Конфлікт — фено
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033124