Реферат Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції (контро

Контрольна робота

курс “Економічний аналіз”

Тема: “Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції”.

 1. Вступ.
 2. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.
 3. Аналіз видатків на утримання й експлуатацію машин і обладнання.
 4. Висновки.

1. Собівартість продукції – це виражена в грошовій формі сукупність затрат в грошовій формі сукупність затрат з виробництва й реалізації. Розрізняють собівартість виробничу й повну, собівартість усього товарного випуску й окремих видів продукції. Залежно від впливу на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну частину собівартості продукції і фіксовану.

Під час аналізу використовують дані звіту по собівартості продукції, звіту про фінансово-майновий стан підприємства і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції по окремих видах продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.

2. До незавершеного виробництва відносяться продукція (роботи, послуги), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомплектовані та не пройшли випробовувань і технічного приймання.

Для незавершеного виробництва передбачені різні варіанти оцінки: за нормативною (плановою) виробничою собівартістю, за прямими статтями витрат або за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Найбільш прийнятними оцінками незавершеного виробництва є:

- для готової продукції – виробнича собівартість

Якщо вартість незавершеного виробництва відображається в балансі за нормативною (плановою) виробничою собівартістю. То вартість матеріальних ресурсів у залишках незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) визначається підприємством як добуток вартості незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) і частки матеріальних витрат у калькуляції нормативної (планової) виробничої собівартості продукції за звітний квартал (рік).

Розміри незавершеного виробництва залежить від тривалості виробничого циклу, обсягу середньодобових витрат, на виробництво і характеру їх нарощування і тому істотно диференціюються відповідно до специфіки виробництва.

Встановлення нормативів незавершеного має для підприємства істотне значення. Завищення обсягу незавершеного виробництва викликає уповільнення оборотності обігових коштів, а заниження порівняно з реальною необхідністю перешкоджає створенню необхідних накопичень і тим самим спричиняє порушення ритмічності виробничого процесу. Вдосконалення організації виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу є вирішальними факторами зменшення обсягу незавершеного виробництва і покращення показників роботи підприємства.

3. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування належать до витрат на обслуговування виробництва та управління. Планування, облік, і економічний аналіз цих витрат ведеться за номенклатурою статей, передбачених “Основними положеннями про планування, облік та калькулювання собівартості промислової продукції”. Для їх контролю й аналізу складаються кошториси витрат. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування аналізують у таких напрямках: 1) визначають динаміку цих витрат на 1 грн. товарної продукції; 2) встановлюють абсолютне та відносне відхилення від кошторису як у цілому, так і за окремими статтями, причини цих відхилень, обсяг і причини непродуктивних витрат; 3) вивчають динаміку цих витрат на 1 грн. товарної продукції; 4) визначають вплив зміни структури та обсягу випуску продукції на обсяг зазначених затрат; 5) перевіряють правильність розподілу цих витрат між окремими видами виробів; 6) розробляють заходи щодо зниження затрат на одиницю продукції.

Джерелами для аналізу є дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Загальна сума витрат лімітується затвердженими кошторисами на кожен вид витрат залежно від обсягу виробництва, структури й характеру продукції. Витрати на утримання й експлуатацію устаткування за своїм характером є основними, тобто зв’язаними з технологічним процесом і в більшій своїй частині змінними – залежними від обсягу виробництва. У міру розвитку техніки абсолютний обсяг цих витрат буде збільшуватись.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування планують і враховують відповідно до діючої номенклатури статей витрат, а для аналізу цих витрат треба порівняти фактичні затрати з кошторисом і кошторисом, перерахованим на процент виконання плану випуску продукції з урахуванням коефіцієнта залежності.

Обчислюємо план за даними таблиці, перерахований на коефіцієнт залежності та виконання плану з товарної залежності та виконання плану з товарної продукції на 103,7%:

0,7 (103,7 - 100) = 2,59;

;

0,3 (103,7 - 100) = 1,11;

;

1 (103,7 - 100) = 3,7;

Аналіз витрат на утримання й експлуатацію устаткування, по Коломийському з-ду “Сільмаш” на 1999 р.

тис. грн.

Стаття витрат Попередній рік Звітний рік
Затверджений план Коефіцієнт залежності Перерахований план на % вик. плану з урах. к. з. Фактично Відхилення Непродуктивні витрати
Оборотне

(гр. 6 – гр. 3)

Відносне

(гр. 6 – гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Амортизація обладнання транспортних засобів 888 882 - 882 825 -57 -57 -
Експлуатація устаткування (крім витрат на поточний ремонт) 914 910 0,7 934 925 +15 -9 -
Поточний ремонт устаткування і транспортних засобів 406 404 0,3 408 414 +10 +6 6
Внутрішньозаводське переміщення вантажів 413 409 - 409 416 +7 +7 7
Спрацювання малоцінних інструментів і пристосувань, а також тих, що швидко зношуються 712 711 -1,0 737 719 +8 -18 -
Інші витрати 25 24 - 24 7 -17 -17 -
Разом 3358 3340 - 3410 3306 -34 -95 13

Потім виявляють абсолютні та відносні відхилення як у цілому від усіх затрат, так і за окремими статтями, а також непродуктивні витрати. До останніх належать невиправдані перевитрати за окремими статтями затрат.

У подальшому аналізі слід виявити причини відхилень фактичних витрат від планових. Для цього використовують дані аналітичного обліку затрат по кожному цеху, за кожною статтею щомісячно наростаючим підсумком з початку року.

Щоб запобігти перевитратам і непродуктивним витратам за окремими статтями, треба здійснювати оперативний контроль за дотриманням кошторису щоденно. В кінці місяця, підрахувавши перевитрати за причинами і винними, вжити необхідних заходів.

Аналіз цих витрат закінчується розробкою заходів щодо зменшення цих витрат, здешевлення продукції.

Задача 1.

Визначити, які фактори вплинули на величину прибутку, на підставі таких даних:

млн. грн.

Показники За планом Звіт % виконання Відхилення (+, -)
1. Балансовий прибуток 40 42 105,0 +2
у т.ч. прибуток від реалізації товарної продукції 30 35 116,7
2. Обсяг реалізацій прод. 100 120 12,0 +20

Згідно умови задачі і наведених даних:

а) розраховуємо % виконання плану по даних показниках і відхиленнях

По Балансовому прибутку план виконаний підприємством на 105% (42:40)⋅100%, понад план отримано +2 млн. грн. балансового прибутку.

Балансовий прибуток складається:

 1. прибуток від реалізації товарної продукції: по плану 30 млн. грн.

по факту 35 млн. грн., понад план одержано +5 млн. грн., або 116,7%

 1. Значить, прибуток від іншої реалізації та позареалізаційні результати дали збитки в сумі +2 = +5 + х, х = +2 - (+5) = -3 млн. грн.

Це один з важливих резервів збільшення балансового прибутку (3 млн.грн.)

Прибуток від реалізації товарної продукції перевиконаний за рахунок слідуючи факторів:

а) обсягу реалізації продукції


СкачатиСкачати:Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції (контро


Схожі реферати:
 • Діалектика розвитку процесів етносуспільного буття (реферат)
 • Предмет, метод і функції трудового права Трудове право займає важливе місце серед інших галузей права,
 • Роль заступника директора по реалізації Концепції громадського виховання учнів (Матеріали семінару заступників директо
 • Звіт про виробничу практику ТзОВ "БРОКЕР"(реферат)
 • Типи девіації (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічні основи формування правової культури студентів Зміст 1. Правова культура як основна складова громадянськості 2. Головна ме
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: “Емоції і почуття” ВСТУП Кожний, хто хоче зрозуміти психіку людини, почи­нає з пошуків причин
 • Сутність податків і їх функції, система оподаткування підприємств та її становлення в Україні (реферат)
 • Основні методи фізичного тренування ПЛАН 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030676