Реферат Предмет і метод вивчення класничної політичної економії ПЛАН Вступ 1. Політекономія - наука про суспільство 2. Предмет політичної екон


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Предмет і метод вивчення класничної політичної економії ПЛА

Реферат на тему:

Предмет і метод вивчення

класничної політичної економії

ПЛАН

Вступ

1. Політекономія - наука про суспільство

2. Предмет політичної економії та його відмінності

від предмета економічної теорії

3. Метод політекономії

Список використаної літератури

Вступ

Політекономія як наука теоретична - це система наукових знань, яка дає цілісне уявлення про закони та сут­тєві зв'язки в реальній економічній діяльності. Тому зрозуміло, чому потрібно досліджувати і покращувати методи дослідження політекономії.

Кожна наука має свій предмет вивчення. Що ж вивчає політекономія? Добрих 150 років після Монкретьєна, який дав назву цій науці, політ­економія розглядалася переважно як наука про державне господарство. І лише при А.Сміті характер її змінився. Вона стала перетворюватися в науку про закони розвитку господарства взагалі та про економічні відносини класів зокрема. В сучасних умовах загальним об'єктом вивчення виступає суспільне виробництво як цілісний організаційно-соціально-економічний комплекс (економі­ка).

Але політекономія вивчає не все виробництво. Технічні його аспекти вивчають інші технічні науки. Предметом же політеконо­мії є лише соціально-економічна суть виробництва, тобто ті вироб­ничі (економічні) відносини, які виникають між людьми в процесі функціонування суспільного виробництва. Саме цим політекономія відрізняється від "економіксу" - най­більш поширеного курсу з економічної теорії на Заході, предмет якого відомий американський економіст П. Самуельсон, автор популярного підручника “Економіка”, визначає так: Це наука, що вивчає, як люди і суспільство здійснюють кінцевий вибір рідкісних ресурсів, щоб виробляти різні товари і розподіляти їх до спожи­вання. Тобто, політекономія повинна дати відповідь на три основоположні питання: І.Що потрібно виробляти і в якій кілько­сті? 2.Як, за допомогою яких ресурсів і технологій будуть вироб­лятися необхідні товари? З.Для кого призначаються товари, що виробляються ?

В даній роботі ставлю перед собою мету краще зрозуміти поняття предмету політекономії та оволодіти основними методами даної науки. Це дасть змогу краще освоїти економічні знання та набути певних практичних навичок аналізу та синтезу в подальшій роботі.

1. Політекономія - наука про суспільство

Життя людського суспільства бага­тогранне й різноманітне. Воно склада­ється, в першу чергу, з багаточисельних видів і сфер прикладання праці. див. схему 1.

Схема 1

Сфери прикладання праці

Вся ця діяльність здійснюється в рамках певних відносин між людьми, вимагає створення відповідних укладів суспільного життя, не може обійтися без конкретних форм державності, сім'ї, моралі, культурних традицій тощо. Як розібратися в цій різнома­нітності процесів, що відбуваються навколо нас, у яких ми беремо безпосередню участь? Саме на це доленосне питання дає відповідь політекономія. Що ж це за наука?

Весь навколишній світ, усю світобудову вивчають різні науки, їх можна поділити на дві великі групи:

а) природознавчі - науки про закони та закономірності розвит­ку природи (біологія, хімія, фізика, геологія);

б) суспільні - науки про закони й закономірності розвитку сус­пільства (історія, філософія, юридичні науки, літературознавство й політекономія).

Отже, політекономія - це наука про суспільство. Це означає, що загальним об'єктом її вивчення є суспільство.

Але суспільних наук є багато. Що ж конкретно вивчає політекономія? Політ­економія вчить, що з усієї різноманітнос­ті явищ і процесів суспільного життя

слід виділити ті, які утворюють основу розвитку. А такою основою є економіка, тобто матеріальний базис суспільства.

Економіка (від грецького слова ойкономіа, де "ойкос" означає дім, господарство, а "номос" - закон, правило), в буквальному перекладі - мистецтво ведення домашнього господарства. В сучас­ному розумінні - це народне господарство країни (або його частина), яка включає відповідні галузі та види виробництва. Існують такі поняття, як економіка країни, регіону, області, галузі. Отже, економіка - це багатопрофільна система, яка має складну функціональну структуру. У вітчизняній і світовій еконо­мічній літературі під економічною системою прийнято розуміти сукупність механізмів та інститутів розвитку й функціону­вання національного виробництва. Економічна система, точніше кажучи, той чи інший її історичний або функціональний тип, визначає характер і природу соціально-політичної системи суспіль­ства в цілому. Вона є основною детермінантою розвитку будь-якого суспільства в будь-який період його історичного розвитку. Тому результати її реформування найбільшою мірою відбиваються на характері функціонування та реформування суспільства в цілому.

2. Предмет політичної економії та його відмінності

від предмета економічної теорії

Предмет економічної теорії тісно пов’язаний з поняттям “економіка” . Економіка від грецького ойкономія ( “ойкос” – дім або господарство, а “номос” – закон або вчення), тому економічна наука в початковому розумінні – це наука про домашнє господарство або про управління домашнім господарством. В такому розумінні предмет даної науки вперше визначав грецький філософ Ксенофонт.

Через певний строк грецький філософ Аристотель розмежував дану науку на власне економіку , під якою розумів виробництво благ для задоволення потреб людей і хремастику ( від грецького слова хрема – майно або володіння). В той час рабовласницьке господарство, а потім і феодальні господарства були переважно замкнуті. З появою та розвитком капіталізму формується національний ринок, тому виникає необхідність в більш широкому визначенні поняття “економіка”. В 1615 році французький вчений А.Монкретьєн ввів поняття “політична економія” (від грецького слова “політікос” - мистецтво державного управління господарством).

Введення А. Монкретьєном поняття “політичної економії” відбивало його намагання зосередити увагу на державній національній економічній політиці. В цьому полягає одна з відмінностей політекономії від економічної теорії.

В 1890 році після появи праці англійського економіста А.Маршалла “Економікс” термін “політекономія” поступово став витіснятися терміном “економікс”.

Відомий американський економіст Поль Самуельсон, якому за підручник “Економікс” присуджена Нобелівська премія, ототожнює “економікс” з “політекономією” як науки.

Визначаючи предмет свого дослідження, П.Самуельсон акцентує увагу на тому, що “економікс” – це:

1) наука, яка вивчає як люди здійснюють організацію виробництва та споживання;

2) наука, яка вивчає обмін між людьми;

3) наука, яка вивчає вибір людьми рідкісних ресурсів для виробництва різних товарів та їх розподіл;

4) наука, яка вивчає людей в їх діловому житті;


СкачатиСкачати: Предмет і метод вивчення класничної політичної економії ПЛА


Схожі реферати:
 • Житло українців у минулому (реферат)
 • Порядок укладення та форма трудового договору Законодавством про працю встановлено юридичні гарантії пр
 • Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (курсова)
 • British school(текст)
 • Культура Київської Русі Київська Русь одна з могутніх держав @вропи ЅМ МЅЅ ст. Вона відіграла велику роль в історії східних слов'ян та
 • Фауна Карпатської землі (рефрат)
 • Державність і культурні традиції у XVII-XVIII ст. (реферат)
 • Комерційний банк (Реферат)
 • Machine-tools-a measure of man's progress (реферат)
 • Електричний струм у напівпровідниках(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031194