Реферат Роль економічної науки. Формування економічної культури та ринкового мислення ПЛАН 1. Роль і функції економічної науки 2. Особливості формув


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Роль економічної науки. Формування економічної культури та

Реферат на тему:

Роль економічної науки. Формування економічної культури та ринкового мислення

ПЛАН

1. Роль і функції економічної науки

2. Особливості формування економічної культури та ринкового мислення в Україні

Список використаної літератури

1. Роль і функції економічної науки

Економічна наука займається вивченням економіч­ної поведінки людей в умовах обмежених ресурсів.

Вивчивши можливості ресурсного забезпечення країни, певного регіону, міста, галузі (детальніше про це йтиметься далі), еконо­місти пропонують різні варіанти розміщення ресурсів для їхнього найкращого використання.

Отже, економічна наука сприяє оптимальному використан­ню обмежених ресурсів, є чинником економічного розвитку, збільшення кількості різноманітних товарів та послуг і, в кін­цевому підсумку, сприяє більш повному задоволенню потреб суспільства і кожного його члена;

• господарські зв'язки між країнами і народами: чому країни імпортують одні товари, а експортують інші; які чинники сприяють зовнішньоекономічним зв'язкам, а які стримують їхній розвиток;

• природу і причини багатства; як на різних етапах розвитку людського суспільства змінювалось ставлення до самого поняття «багатство», джерел його зростання.

Економічна наука досліджує, як суспільство здійснює еконо­мічне життя, що охоплює виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг в умовах обмежених ресурсів

Рис1. Система економічних наук

Відтворення економічного життя відбувається на суспільному та індивідуальному рівні (підприємство, фірма, домашнє господарство). Через це структурно економічна теорія включає в себе макроекономіку і мікроекономіку.

Макроекоміка вивчає функціонування економіки в цілому. В центрі її аналізу — національний продукт, загальний рівень цін, інфляція, безробіття. Вона з'ясовує, скільки має бути грошей у кана­лах обігу країни, чому окремі країни знаходяться у кризовому стані, а інші — динамічно розвиваються.

Мікроекономіка досліджує поведінку окремих суб'єктів еко­номіки. Вона аналізує ціни окремих товарів, витрати на виготовлен­ня певного товару, з'ясовує, як діють фірма та механізм мотивації праці.

На основі економічної теорії формуються і діють відносно само­стійні економічні науки, що утворюють систему економічних наук (рис. 1).

Економічна теорія, виступаючи базою для різних економічних дисциплін, водночас ураховує їхні здобутки. Тільки спираючись на досягнення інших наук, таких як соціологія, політологія, право, істо­рія тощо, економічна теорія може робити висновки і пропозиції, які будуть правильними і сприятимуть найбільш оптимальному спосо­бу організації економічного життя суспільства.

Економічній науці властиві такі функції: теоретико-пізнавальна, практична, прогностична, методологічна.

Теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, щоб розкрити зміст економічних законів і категорій, суттєві причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів, форми їхнього вияву, об'єктивні внутрішні суперечності, подолання яких забезпечує поступальний економічний рух суспільства.

Процес пізнання розпочинається з розгляду фактів, масових економічних спостережень, вивчення поведінки господарських суб'єктів. На основі вивчення цього величезного матеріалу відбирають сталі, типові явища. Це дає змогу перейти до пізнання економічних законів і категорій.

Тільки грунтуючись на всебічному пізнанні теоретико-пізнавальної функції, можна успішно реалізувати практичну функцію економічної теорії.

Теоретико-пізнавальна функція економічної теорії є методологічним фундаментом для інших економічних дисциплін.

Практична функція полягає в тому, щоб всебічно обгрунтувати конкретні шляхи використання економічних законів, перекласти їхні вимоги на мову практичних заходів щодо вирішення господарських завдань, здійснення економічної політики, яка б найповніше відповідала інтересам людини, колективів, суспільства; обгрунтування раціональних форм управління господарством, здійснення практичних заходів щодо розв'язання економічних суперечностей, досягнення ефективних результатів розвитку виробництва і зростання життєвого рівня населення.

Прогностична функція економічної теорії має забезпечувати суспільству можливість в економічних діях здійснювати необхідні передбачення щодо розвитку економічних процесів. Тут доречна аналогія: як завдяки метеорології людина має можливість прогнозувати погоду і вживати відповідних заходів проти природних катаклізмів, так і прогностична функція економічної теорії допомагає людям запобігати економічним втратам, пом'якшувати перебіг деяких негативних процесів.

Саме завдяки вивченню економічної теорії людина може знати, які дії можуть сприяти подоланню економічних криз, зменшенню інфляції, скороченню безробіття, зростанню реальних доходів населення тощо.

Отже, прогностична функція економічної теорії — це по суті складання наукових прогнозів розвитку виробництва, становлення в сучасних умовах ринкової економіки з урахуванням суттєвих економічних закономірностей, явищ, теоретичних висновків.

Прогностичну функцію економічної теорії можна розглядати на рівні макро- і мікроекономіки.

Макроекономічне передбачення набуває форми розробки економічних програм уряду, прийняття відповідних загальногосподарських заходів щодо розвитку економіки всієї країни.

Однак прогностична функція економічної теорії може стосуватися і приватних підприємців, які мають бути здатними приймати раціональні або цілеспрямовані рішення, засновані на врахуванні вигод і продуктивних витрат, що прогностично можуть бути наслідком їхніх дій.

Методологічна функція економічної теорії дає можливість використовувати економічні знання для здійснення ряду досліджень у галузі не тільки економіки, а й соціології. Вона спрямована на формування сучасного економічного мислення людей, вчить якомога раціональніше здійснювати життєві спостереження в економічних процесах, дає змогу об'єктивно і всебічно оцінювати економічну політику держави, а також економічні програми різних політичних партій і рухів.

2. Особливості формування економічної культури

та ринкового мислення в Україні

Україна знаходиться в становищі переходу від адміністративно-організованого доекономічно-організованого суспільства. За цих умов класична схема ієрархія – культура -ринок має бути розглянута відносно взаємозалежності цих визначальних факторів впливу налюдей та інструментів керівництва ними з системою економічної освіти.

Під ієрархією ми розуміємо порядок управління як стосунки влади і людини. Культура вданому контексті розглядається як система визнаних суспільством цінностей, соціальнихнорм і моделей поведінки. Ринок — це система рівноправних взаємин, що базуються накупівлі-продажу товарів і послуг, на відносинах власності та рівновазі зацікавленостейпокупця і продавця.

Кожний з цих елементів — системне явище. Вони існують у перехідний період у різнихфазах, тому що зміни в них відбуваються з різною швидкістю та глибиною. Наприклад, якщозміни в системі управління можна впровадити досить швидко, то в культурі маютьздійснитися зміни економічного, психологічного та управлінського мислення, що потребуєтривалого часу. Культура як етнопсихологічний феномен — це пам'ять суспільства. Суспільніцінності, трудова та повсякденна мораль — це те, що можна швидко зруйнувати, але требадуже довго розвивати. Освіта й виховання відіграють велику роль у культурі суспільства,бо вони безпосередньо позначаються на мисленні і поведінці людини. Треба відзначити, щоієрархія, культура та ринкові відносини в процесі взаємодії можуть давати синергічніефекти.

Значущою галуззю економіко-соціологічного знання є вивчення економічної поведінкилюдей і чинників, що цю поведінку визначають. Як відомо, поняття «економічна поведінка» складається з мотивації, що спрямована напідвищення свого добробуту (підвищення кваліфікації теж); мислення, що віддзеркалюєекономічні зв'язки та відношення між суспільними, виробничими та особистіснимисуб'єктами; вчинків що базуються, з одного боку, на національних традиціях, а з іншого —на спеціальних знаннях та вміннях, які реалізуються в контактах між суб'єктамиекономічної діяльності.

Для розуміння проблем економічної культури та економічної освіти дуже важливоспинитись на таких моментах:


СкачатиСкачати: Роль економічної науки. Формування економічної культури та


Схожі реферати:
 • Безсполучникові складні речення з компонентом обAрунтування в науковому стилі
 • Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині МЅМст. Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій по
 • до Положення про зупинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах серія
 • Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії (реферат)
 • РЕФЕРАТ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА ТЕМУ: ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 • Атрибути матерії. Рух. Простір і час Рух є способом існування матерії. Проблема руху завжди привертала увагу філософської думки. Вже філософи давньог
 • Пошукова робота Оптимізація бюджетного дефіциту Важливе місце в загальному процесі бюджетного менеджменту займає управління бюджетним дефіцитом, особливо питання йог
 • Краєзнавча характеристика Греції (реферат)
 • Початкова ланка і освіта (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032494