Реферат Розвиток економічної теорії та що вона вивчає (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Розвиток економічної теорії та що вона вивчає (курсова)

Коломийський економіко-правовий коледж

Курсова робота

з предмету “Основи економічної теорії

на тему:

“РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТА ЩО ВОНА ВИВЧАЄ”

Зміст

 1. Що таке економіка і економічна теорія
 2. Який понятійний апарат має ця наука
 3. Якими методами дослідження користуються в економічній науці

4. Які функції виконує економічна теорія

1. ЕКОНОМІКА І ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ:

СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЯ

Життя людей у суспільстві надзвичайно багатоманітне. Воно охоплює всі його сфери: навчання, відпочинок, заняття спортом, оз­доровлення, медичне обслуговування, науку, культуру, туризм, виробництво. Взаємодіючи і доповнюючи одна одну, ці сфери утво­рюють єдину суспільну систему.

У найзагальнішому вигляді суспільну систему поділяють на со­ціально-культурну, політико-адміністративну і економічну, або госпо­дарську, підсистеми. Водночас кожна з них є відносно самостійною і функціонує за своїми специфічними законами.

Соціально-культурна підсистема спрямована на задоволення художніх, наукових, релігійних, моральних та інших потреб громадян.

Політико-адміністративна підсистема захищає права громадян, створює сприятливі умови для суспільного життя, забезпечує міжна­родну безпеку країни.

Економічна (господарська) підсистема слугує задоволенню по­треб, що пов'язані з виробництвом і споживанням різноманітних товарів та послуг. Вона регулює відносини виробництва, розподілу, обміну і споживання у суспільстві.

Перелічені підсистеми доповнюють одна одну і водночас со­ціально-культурна і політико-адміністративна підсистеми спираються на економічну підсистему. Зумовлено це тим, що без останньої не­можливі всі інші види життєдіяльності. Адже перш ніж займатися спортом, військовою справою тощо, слід подбати про те, щоб мати їжу, одяг, житло. І всі ці потреби створюються економікою, зупинка якої хоч на незначний час призвела б людство до катастрофи. То що ж таке економіка?

Відповісти на це запитання можна лише тоді, коли ми усві­домимо, що потреби, що виникають у господарському житті, є резуль­татом взаємодії людини з природою. Припустімо, група людей через якісь причини (екологічну катастрофу чи спустошливу війну) зму­шена переїхати на нові незаселені землі, які відмежовані від людсь­кого оточення. Зрозуміло, що першими кроками їхньої діяльності мають бути: задоволення своїх повсякденних потреб, без яких життя неможливе. До них передусім належать їжа, одяг, житло. Для того щоб їх мати, треба обробляти землю, рубати ліс, розводити домаш­ню худобу, займатися певними ремеслами.

Проте ми знаємо, що ці люди раніше жили в умовах певної циві­лізації. Отже, у них є потреби в освіті, релігії, розвагах тощо. Для задоволення їх слід будувати школи, заклади культури, охорони здо­ров'я, культові та спортивні споруди тощо. Інакше кажучи, для задо­волення первинних потреб спільності людей, що осіла на новому місці, потрібна певна господарська діяльність, яка і відображує сутність економіки.

Господарська діяльність за своїм змістом складна і багатоманітна. Землероб оре землю, сіє зерно, збирає врожай; скотар вирощує худо­бу, пасе її, отримує певні продукти скотарства; кравець міряє і ріже сукно, шиє одяг; будівельник зводить стіни, ставить вікна і двері, фарбує, робить опалення. Проте цими технічними операціями еко­номічна діяльність не вичерпується. У ній є і соціальні явища, а саме: землеробу, скотарю, кравцю, будівельнику необхідні різноманітні ін­струменти, сировина, паливо тощо, за допомогою яких вони, з одно­го боку, здійснюють свою діяльність, а з іншого — всім їм як живим істотам потрібні одяг, житло, їжа. Для цього вони обмінюються ре­зультатами своєї діяльності між собою, розподіляючи тим самим ство­рені блага, і тільки після цього споживають їх. Такі відносини нази­ваються економічними і становлять важливу складову економіки.

Економіка є сферою життя суспільства, яка охоплює вироб­ництво благ, обмін ними, розподіл і споживання їх. При цьому обов'язково треба враховувати, по-перше, що економіка не може бути реальністю без людей. По-друге, це не тільки і не просто люди, а й продукти їхніх думок (наука, технологія). Невід 'ємною складовою економіки є при­родне середовище, на яке впливають і пристосовують для своїх потреб люди

Розвиток кожної країни залежить від наявності корисних копа­лин, родючості земель, географічного положення, чисельності насе­лення та його професійної підготовки, культурного рівня, історичної спадщини, економіко-культурних зв'язків з іншими країнами. Через ці обставини економіка країни складається з окремих галузей (про­мисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля, транспорт, зв'язок тощо).

Потенційні можливості економіки України у порівнянні з інши­ми країнами світу (табл. 1) є значними, що дає підстави для оптимі­стичних прогнозів щодо економічного розвитку нашої країни.

Таблиця 1

Запаси основних корисних копалин

(у розрахунку на душу населення на середину 90-х років)

Країна Газ, тис.

м3

Нафта і газовий конденсат, т Залізна руда,

т

Марган­цева руда, т Кам'яне вугілля,

т

Буре вугілля,

Т

Україна 21,7 4,5 545,7 41,5 851,8 60,2
Австрія 1,4 2,2 23,7 0,4 17,9
Велика Британія 12,8 15,4 33,9 795,0
Греція 0,1 0,5 6,3 0,1 346,2
Іспанія 0,7 0,3 13,3 0,02 27,7 23,4
Італія 3,2 1,1 0,7 0,01 0,2 0,4
Німеччина 3,2 0,7 5,3 733,3 916,7
Фінляндія 36,7
Франція 0,8 0,6 39,0 25,1 1,3
Швеція 0,01 350,6 0,5

Україна розташована майже у центрі Європи і є другою за розмі­ром території (603,7 тис. км2) європейською державою.

її територія розташована у трьох природних зонах: змішаних лісів, лісостепу, степу. Більша частина країни лежить у басейні ріки Дніпро, рельєф рівнинний (95 відсотків загальної площі країни). Клімат на більшій частині території помірний, на крайньому півдні — субтро­пічний.

За чисельністю населення Україна посідає шосте місце у Європі. На кінець 1997 р. в ній проживало 50,7 млн чол., з них 28,4 млн ста­новили трудові ресурси.

Отже, Україна має всі передумови для того, щоб її економіка стала могутньою і динамічною, а країна перетворилася на одну з розвинених країн світу.

Важливе значення в реалізації наявного могутнього природного потенціалу України належить економічній теорії.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Економіка і економічна теорія знаходяться у взаємодії та впливають одна на одну. Економіка є об'єктом економічного вчення. Вона існує об'єктивно, тобто незалежно від волі та свідомості лю­дей. Економічна теорія є явищем свідомості людей, яке відображує дію об'єктивних законів економічного життя. Для того щоб виявити ці закони, недостатньо просто спостерігати та описувати явища. По­трібна наука, що здатна проникнути у сутність економічного життя, з'ясувати його причинно-наслідкові зв'язки і рушійні сили. Цим і займається економічна теорія.

Економічна теорія є системою наукових поглядів на госпо­дарське життя суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його розвитку. Вона не лише пояснює, як від­творюється суспільство, а й сприяє запобіганню повторен­ня деяких негативних економічних явищ, дає можливість прогнозувати майбутній розвиток

2. ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ

ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ

Кожна наука має свій понятійний апарат. Успішне вивчення теорії значною мірою залежить від з'ясування сутності понять і ка­тегорій. Як людина розуміє сутність речення, думки зі слів, з яких вони складаються, так і сутність теорії можна зрозуміти виходячи з понять, з допомогою яких викладений її зміст.


СкачатиСкачати:Розвиток економічної теорії та що вона вивчає (курсова)


Схожі реферати:
 • Українська мова на зламі віків (кінець xix - початок xx ст.) (Пошукова робота)
 • РЕФЕРАТ на тему: “Лідерство і керівництво в малих соціальних групах” ПЛАН 1. Поняття малої соціальної групи, її структур
 • Реферат з правознавства Конституція України історія, теоретичні основи, зміни 1. Теоретичні основи конституції В юридичній науці й практиці к
 • Методи і засоби навчання (реферат)
 • Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення Процес виробництва на підприємствах усіх форм власності передбачає
 • Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку (курсова)
 • Православна Церква ЗМІСТ Вступ.......................................................................
 • Лекція Світова валютна система та міжнародні розрахунки Організація зовнішнього валютного ринку. Міжнародні валютні кур
 • Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Звільнення від покарання на пі
 • Суть і зміст контролю(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030590