Реферат Предмет, методи і завдання економічної статистики (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Предмет, методи і завдання економічної статистики (реферат)

Тема: Предмет, методи і завдання

економічної статистики

План:

 1. Предмет економічної статистики
 2. Метод і завдання економічної статистики

1. Економічна статистика є наукою, яка має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов’язані з пізнанням суспільно-економічних явищ, тобто характеристикою кількісної її визначеності, наприклад характеристика чисельності населення, його природнього та механічного руху і структури, виробництва продукції і надання послуг у різних галузях економіки. Трудових ресурсів та їх використання, товарних та фінансових ринках, аналіз показників ефективності, та їх зміни і взаємозв’язків між галузями ринкової економіки тощо. Економічна статистика розкриває конкретну сторону і особливості цих явищ і процесів в умовах визначеного місця (території) та часу. За допомогою різних показників та методів економічна статистика охоплює всю сферу економічної дійсності, всі галузі економіки, характеризує пропозиції між ними, досягнутий рівень розвитку на даний момент або ж за визначений період, що дає можливість краще пізнати суть, характер, масштаби та швидкість змін у структурній перебудові галузей економіки в умовах переходу до ринкових методів господарювання.

Економічна статистика як і економічна теорія (політично-економічно) вивчає економічну дійсність. Проте, якщо предметом економічної теорії є виробничі відносини, становлення внутрішнього змісту загальних та специфічних економічних законів. Висвітлення їх характерних особливостей та способів проявлення, то економічна статистика вивчає не тільки виробничі відносини, але і продуктивні сили: населення та ринок праці – головного аспекту продуктивних сил, технічної підготовки та кваліфікації робочої сили, національного багатства, основних фондів і оборотних засобів та ступеню їх ефективного використання тощо.

Предметом економічної статистики є кількісні і якісні відношення масових суспільно-економічних явищ. Висвітлення проявлення і дії економічних законів і категорій в конкретних умовах місця і часу дає змогу економічній статистиці не тільки ілюструвати економічну дійсність цифрами, але і встановлювати нові висновки та положення, вступаючи важливим засобом пізнання тенденції та закономірностей розвитку економічних та соціальних процесів.

2. Економічна статистика ґрунтується на методології теорії статистики, використовуючи при вивченні дійсності всі статистичні методи та способи опрацювання даних: групувань статистичних даних та їх табличного і графічного зображення; відносних та середніх величин; показників варіації; регресійного, кореляційного і дисперсійного аналізу; статистичних рівнянь залежностей; статистичних індексів; показників динаміки тощо.

Економічна статистика використовує для аналізу соціальних та економічних явищ систему показників галузевих статистики ­­­– промисловості, статистики сільського господарства, статистики торгівлі, статистики транспорту та інших при вивченні основних фондів і устаткування, виробництва продукції, продуктивності праці, собівартості продукції.

Економічна статистика органічно пов’язана з менеджментом господарсько-фінансової діяльності. Відомо, що той, хто добре проінформований, той краще керує. Економічна статистика розробляючи статистичні показники і методи їх аналізу забезпечує процес обґрунтування управлінських рішень.

Завдання економічної статистики нерозривно пов’язані із загальними завданнями переходу України до ринкової економіки:

 • все стороннє і глибоке вивчення стану і розвитку усіх галузей економіки, різних соціальних і економічних процесів, їх тенденцій та закономірностей, на основі науково обґрунтованої системи показників;
 • своєчасне забезпечення господарських і керівних органів, а також суспільства в цілому інформацією;
 • аналіз структури економіки і технічно-економічних зрушень в ній;
 • аналіз даних і оцінка екстенсивних та інтенсивних чинників розвитку економіки та її галузей;
 • виявлення взаємозв’язку і пропорцій у суспільному виробництві;
 • оцінка резервів росту суспільного виробництва;

характеристика стану соціально-економічного розвитку країни у між-

державному порівнянні.

Завданням статистики є її організація за системою національних рахунків. Завданням статистики є також складання звітних балансів матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, міжгалузевих балансів, доходів і витрат населення.

СкачатиСкачати:Предмет, методи і завдання економічної статистики (реферат)


Схожі реферати:
 • Метод варіації довільної сталої побудови частинного розв язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння Метод варіації довільної стал
 • Логіка підприємницької діяльності Підприємництво як економічний феномен є категорією бізнесу. У господарській практиці категорії підприємниц
 • РЕФЕРАТ на тему: “Технологічний процес обробки риби” 1. Значення риби в харчуванні Риба — цінний продукт харчування. За
 • Права людини в Новий час На зміну середнім вікам, які пройшли під знаком панування феодальної держави, з їх нерівністю різних феодальних станів та за
 • РЕФЕРАТ на тему: “Повітряні змії” Повітряні змії були винайдені в Китаї ще до того, як історики почали писати свої хроні
 • Центральний банк і монетарна політика (реферат)
 • ЇЬаor-AаЯХаЭ-№аЩЯtroаysЩ AааЫЩmЩЭn №аЩЯtroаysЩ (ОЩrаЩЫunЫ ШurЧЬ ЩаЩЯtrЭsЧЬЩ №nЩrЫЭЩ) wдssrЭЫЩr АцsunЫЩn von їoЧЬsХаz ШЭЩnt zur ИЩЧЬnЭsЧЬЩn "
 • Втрати від інфляції (курсова робота)
 • Поняття, структура та функції культури (реферат)
 • Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032999