Реферат Фiлософська лiрика Федора Тютчева Тютчев - один iз кращих поетiв у росiйськiй лiтературi XIX ст. - вiдомий нам насампере

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Фiлософська лiрика Федора Тютчева Тютчев - один iз кращих по

Фiлософська лiрика Федора Тютчева

Тютчев - одинкращих поетiв у росiйськiй лiтературi XIX ст. - вiдомий нам насамперед своєю фiлософською лiрикою. Саме ця спрямованiсть вiршiв поета iстотно вiдрiзняє його поезiю вiд творчостi сучасникiв, видiляє його твори з-помiж творiнь iнших вiдомих поетiв того часу.

Фiлософським пiдгрунтям для творчостi Тютчева стали роботи Шеллiнга. Дiйсно, зв'язок образiв ночi й хаосу, думка про "нiчний бiк" людської психiки, що яскраво проступає в тютчевськiй поезiї, беруть свiй початок у творчостi Шеллiнга. На думку фiлософа, основа iсторiї Всесвiту i життя людської душi - боротьба свiтла з темрявою, з "хаотичним рухом первiсної природи", з "несвiдомою, темною слiпою волею" в природi й людинi, яка прагне до споконвiчного хаосу, до загибелi.

Однак для розумiння поезiї Тютчева iстотно, що за подiбними вiршами у нього стоїть почуття самотностi, вiдiрваностi вiд свiту, в якому живе поет, глибока зневiра в сили цього свiту, усвiдомлення неминучої загибелi.

Палке прагнення до злиття з природою опосередковане у вiршах Тютчева шеллiнгiанською iдеєю живої єдностi та цiлiсностi всього Всесвiту. Шеллiнг стверджував, що вся природа жива, що вона має єдину "свiтову душу". Про те ж пише й Тютчев:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

"Свiтова душа", "всесвiтня воля" полярна вiдокремленiй волi iндивiдуальної, окремої людської iстоти. Вiддалення "окремої волi" людини вiд "унiверсальної волi" природи, як вважає Шеллiнг, - принцип зла, прагнення до єдностi з "всесвiтнiм життям природи" - умова блаженства. I ця ж iдея декларується у Тютчева:

В собi самому жити вмiй.
Є цiлий свiт в душi твоїй
Таємно-чарiвничих дум…

Шлях подолання розладу, на думку Тютчева, полягає саме у злиттi, у вiдчуттi поєднання свого життя iз загальним життям природи.

I далекий вiд дiйсностi, iдеальний характер природи Тютчева залежить вiд того, що вiн сприймає її не ззовнi, як якусь об'єктивну данину, а в дусi фiлософiї Шеллiнга, немовби зсередини. Самотнiй серед людей, Тютчев шукає мiстичного союзу з "душею" природи, вiдбиваючи у нiй власнi душевнi стани. У фiлософсько-насиченiй лiрицi Тютчева ми бачимо першi в росiйськiй поезiї елементи дiалектичного осягнення дiйсностi. Свiт, природа сприймаються ним, з одного боку, як загальний зв'язок - "все в менi i я в усьому", - з iншого, - як безперервна змiна, процес, переходи, динамiка - "у всьому рух, життя в усьому".

Поезiя Тютчева з надзвичайною силою передає бунтiвний стан, висловлює бунтарську стихiю людської душi. Це поезiя думки, яка, за словами Тургенєва, "завжди зливається з образом, взятим iз свiту душi або природи". Це поезiя сильних, смiливих i оригiнальних образiв, рiзноманiтних за тональнiстю, чудових за ритмами i звучаннями, самобутня, темпераментна, розумна.

СкачатиСкачати:Фiлософська лiрика Федора Тютчева Тютчев - один iз кращих по


Схожі реферати:
 • Візульний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах Однією з вим
 • Етапність як засіб організації навчання риторики у вищій школі Специфіка викладання риторики в управлінському вузі виявляється пе
 • ВІЙСЬКОВА УПРАВА "ГАЛИЧИНА" Існування української дивізії в німецьких збройних силах ("Waffen SS"), що
 • Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства Бізнес-план торговельного підприємства складається з таких типових розділів: 1. Вступ.
 • Розгляд складнопідрядних речень часу (реферат)
 • Курсова робота: Опоряджувальні роботи в будівництві Вступ Капітальне будівництво є однією з найвагоміших галузей народно
 • Міфологія - релігійна наука і філософія про походження людини (реферат)
 • Графічні методи зображення статистичних даних(реферат)
 • Організація державної служби в Україні Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в
 • 1. Зміст понять "зовнішньоекономічна діяльність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". 2. Суть і особливості компенсаційних операцій (контро
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030789