Реферат ПЛАН Вступ. Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта. Висновок. 1. Вступ. Попередній етап розвитку філософської і

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
ПЛАН Вступ. Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта. В

ПЛАН

 1. Вступ.
 2. Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта.
 3. Висновок.

1. Вступ.

Попередній етап розвитку філософської і соціологічної думки в Європі обумовив і теоретично, і методологічно появу нового наукового напряму, зо­середженому на вивченні взаємодії людини і суспільства, тобто на соціальним відносинах. Потреба в такому науковому напрямі була актуальною і для соці­альної практики. Відповіддю на ці соціальні запити стали праці Огюста Копта (1798 - 1857 рр.) - французького мислителя, якого вважають батьком соціології.

2. Основний зміст соціологічних поглядів О. Конта.

Як вже згадувалося, він запропонував термін "соціологія" і вперше викорис­тав його у 1824 р. в своїх листах. Але широко відомим цей термін став після публікації О. Контом четвертого тому свого "Курсу позитивної філософії" (1838 р.). Заслуга О. Конта полягає насамперед в тому, що він обґрунтував не­обхідність наукового підходу до вивчення суспільства, виділення соціології в якості самостійної науки, базування цієї науки на спостереженні та експери­менті, пізнання законів суспільного розвитку і практичного використання до­сягнень науки в цілях здійснення соціальних реформ на благо суспільства. Конт вважав, що соціологія с наукою особливою, яка відповідає новому соці­альному порядку в індустріальній Європі, наукою, яка повинна використову­вати прийоми спостереження, експерименту і порівняння. Науковий пози­тивізм Конта поєднувався з його еволюційним поглядом на суспільство і мис­лення. Мислення, на його думку, в своєму розвитку проходить три стадії: тео­логічну, метафізичну і позитивну. Людська думка прогресує по мірі того, як зменшується рівень узагальненості і зростає рівень складності. Суспільства в процесі еволюції проходять 3 основні стадії: примітивну, проміжну і наукову. Конт вважав, що суспільство стає також більш складним, диференційованим і спеціалізованим через поділ праці. Поряд з мовою і релігією поділ праці веде до зміцнення соціальної солідарності, породжуючи новий соціальний поділ між класами, а також між приватною і суспільною сферами. Соціологія, яка є вершиною наук, за Контом, повинна розвиватись як аналіз соціальної динамі­ки і соціальної статики. Соціальна динаміка покликана розглядати загальні за­кони соціального розвитку, тоді як соціальна статика повинна зосередитись на "анатомії суспільства" І взаємодії його складових елементів. Конт досліджував соціальну роль соціальних інститутів (таких як сім'я, власність, держава) в підтриманні цілісності соціального порядку. Основні праці Конта: шеститомна праця "Курс позитивної філософії" (1830-1842 рр.) і чотиритомна праця "Систе­ма позитивної політики" (1851-1854 рр.).

Основний зміст соціологічних поглядів О. Конта можна увести до наступного:

• при вивченні соціального життя слід не покладатися на здогадки, а опи­ратися на спостереження, порівняльні методи;

• вивчення соціальних явищ не може бути абсолютним, а завжди с віднос­ним, в залежності від нашої організації і нашого становища в соціальній сфері;

• наука соціологія повинна давати відповідь не лише на питання, що існує, але й на питання як відбувається явище, вміти передбачити і розв'язати пробле­ми, що виникають:

• все існуюче існує лише в тій мірі, в якій це буде доведено наукою; це мож­ливо лише у тому випадку, якщо будуть вивчатися реальні факти суспільного життя;

• існує взаємозв'язок соціальних елементів, частіш і підрозділів суспільству (людей, груп, спільнот та ін.)

3. ВИСНОВОК

Отже, О. Конт став засновником не лише нової науки, але й справжнього соціологічного підходу до аналізу соціальних явищ і процесів. З появою праць О. Конта соціальна теорія набуває інституціонального статусу, одержує права громадянства в науковому світі.

СкачатиСкачати:ПЛАН Вступ. Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта. В


Схожі реферати:
 • Основні риси романтизму (реферат)
 • Погода в циклонах та антициклонах (реферат)
 • Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методика досліджень трудових
 • Диференціал функції (реферат)
 • Світові ринки сировинних, продовольчих і промислових товарів Перш ніж розглянути основні поняття щодо с
 • Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі (дипломна робота)
 • Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
 • Основи роботи з Windows 95/98 (реферат)
 • Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі Провів
 • Принципи та функції права (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.041113