Реферат „Деревообробка – 2001” у світлі статистики. Лакофарбові матеріали нового покоління для вікон і зовнішні


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
„Деревообробка – 2001” у світлі статистики. Лакофарбові мат

Реферат на тему:

„Деревообробка2001” у світлі статистики. Лакофарбові матеріали нового покоління для вікон і зовнішніх дверей.

«Деревообробка-2001» у світлі статистики

Уже понад 10 років ЛТ „Гал-ЕКСПО” організовує і проводить різні спеціалізовані виставки. Отже, початок нового тисячоліття - це своєрідний ювілей роботи цієї виставко­вої компанії у Західній Україні. За цей час „Гал-ЕКСПО” налагодило співробітництво з іншими регїонами України, краї­нами з-за кордону.

З І990 року фірма організувала і провела понад 180 вис­тавкових заходів. Тільки у Львові відбулося майже 60 міжна­родних виставок власної програми, у яких узяло участь близько 4200 українських та зарубіжних підприємств і фірм із 36 країн світу.

Учора

Упродовж 22-25 травня у львівському Палаці спорту „Спартак” було весело і гамірно, адже тут експонувалася „Деревообробка-2001” – IV міжнародна виставка серії „Галицькі експозиції. Її історія пишеться з ж1998 року, коли серед розмаїття виставкових імпрез „Гал-ЕКСПО” спільно з підприємством „Ройок-Львів” організували на Львівщині цей суто галузевий захід на названу тематику.

Саме СП „Ройок-Львів”, один з найпотужніших виробників та дилерів у царині продажу деревообробного обладнання, постійний спів організатор цієї виставкової імпрези, став тим фаховим консультантом, без якого вивчення попиту деревообробного ринку та й проведення цієї виставки були б майже неможливі.

Приємно те, що з кожним роком виставка набирає дедалі більшого розголосу. Збільшується кількість учасників, розширюються географія і тематичний склад експозиції. А зайняті площі впевнено „окуповують” українські товаровиробники, які пропонують на вітчизняний ринок деревообробне обладнання (верстати, стрічкові пилорами, широку гаму запасних частин), дереворізальні інструменти (фрези, ручний інструмент), вироби з деревини і т.ін.

Сьогодні

Популярність цієї ще досить молодої виставки зростає. Вона впевнено займає чільну позицію у рейтингу подібних українських ви­ставкових акцій, які мають довшу історію.

Так, цьогорічна „Деревообробка” відбулася успішніше, аніж торік. І характерною її особливістю була відкрита експозиція, де фірми репрезентували різне обладнання для деревини, причому його технічні можливості фірми-експоненти наочно демонстрували в дії. Відкрита обладнана площа перед Палацом спорту „Спартак” займала 185 кв. м. Це, власне, є підтвердженням тенденції збільшення попиту на обладнання і технології первинного оброблення деревини.

Загалом у 2001 році свою про­дукцію демонстрували 36 фірм-учасників (у т.ч. 2 іноземні), за­гальна площа експозиції станови­ла 850 кв. м. із них 213 кв. м зайня­ли вітчизняні товаровиробники, 10 кв. м - чужоземні і 146 кв. м - інші учасники (дилери, посередники). Крім того, чимало фірм узяло за­очну участь у роботі виставки, роз­містивши рекламу в каталозі та інформаційному центрі.

Такі основні показники IV міжна­родної зустрічі фахівців з дерево-оброблення на «Галицьких експо­зиціях» у Львові.

Також тематика виставки для регіону та й України і надалі зали­шається загалом актуальною і персперктивною. Про це свідчить ре­кордна кількість відвідувачів - 6 тисяч, із них 75 відсотків фахівців. Це цікаві й навіть несподівані цифри, бо вже торік майже ніхто не пропонував деревину і різні за­готовки з неї як сировину (39 % у 1999 р, до 4 % у 2000 р.). Очевид­но, український виробник прагне І готовий виготовляти продукт са­мостійно з власної сировини, а не просто продавати сировину як таку. Хоча, на жаль, і надалі чима­ло добротної деревини вивозиться за кордон. Тенденція «Деревооб­робки-2001» дає усі підстави спо­діватися, що скоро позбудемося такої практики, бо вона аж ніяк не сприяє розвитку деревообробної галузі. Тим паче тут, у західному регіоні, де площа, вкрита лісом - найбільша в Україні.

Уперше виставка «Дере­вообробка» у Львові зібрала таке широке коло учасників із багатьох регіонів України. Особливо варто відзначити експозиції київських фірм «Удача», «АВС-2000». «Іберус-Київ» і дебют німецької промислової групи «Michael Weining AG». Також уперше до тематики виставки долу­чено і тему «лісове господар­ство», що. безперечно, у на­ступні роки зробить цей фо­рум деревообробників насиченішим та цікавим як для нашого регіону, так і для учас­ників та відвідувачів.

Завтра

Для кращого орієнтування у перспективах завтрашнього дня пропонуємо Вам ознайомитися з висновками «Соціоінформу» (Ук­раїнський центр вивчення гро­мадської думки, м. Львів), зробле­ними на підставі опитування 300 респондентів під час роботи вис­тавки. Аналіз цих анкет дає мож­ливість зрозуміти, що найбільше цікавить фахівців на виставках, та й їхнє ставлення до неї.

Так. більшість респондентів од­нозначно заявила, що хоче, аби ця виставка відбувалася щороку і що виставка конче потрібна. Також цікавим є те, що відвідувачі прак­тично не розрізняють фірм-органі-заторів виставки, а рішення про відвідання ухвалюють, виходячи з ТІ' тематики. Стосовно того, звідки ж відвідувачі довідалися про виставку, то тут, окрім традиційних «китів» - щитової реклами (25%), знайомих та колеu (23%) і запро­шень організаторів (13%), чільне місце посідають галузеві видання (12%). причому чимало фахівців та більшість відвідувачів з інших реґіонів дізналося про виставку саме з галузевих видань.

Щодо тематики виставки, то. згідно з опитуванням, відвідувачів насамперед цікавили дереворізаль­ний інструмент (55%) та дерево­обробне обладнання (52%). але високий інтерес був і до інших розділів виставки. Так, меблевок) фурнітурою цікавилося 35 відсот­ка відвідувачів, столярними та інші виробами з деревини - 31 відсоток, обладнанням для сушіння дереви­ни - 27 відсотків, клеями, лаками та фарбами - 26 відсотків, загострювальним обладнанням - 22 відсотки тощо.

Водночас опитані відвідувачі виставки висловилися, що на вис­тавці «Деревообробка-2001» доб­ре були представлені тільки дере­ворізальний інструмент (53,67 % респондентів) та деревообробне й колодопильне обладнання (46,00 %), а інші питання, що їх цікавили, висвітлено значно гірше, і вони ба­жали б під час майбутніх виставок ознайомитися з ними глибше. Гадаю, ці побажання цікаві насампе­ред для потенційних учасників ви­ставок.

Окрім відвідувачів, опитали та­кож експонентів, які високо оціни­ли рівень проведення виставки та кількість фахівців на ній. Опиту­вання показало, що більшість екс­понентів (74%) практично не пла­нує участі у виставці заздалегідь. а ухвалює рішення спонтанно про­тягом року. Інформацію про вис­тавки вони отримують, як звичай­но, із спеціалізованих видань (44%). реклами в Інтернеті (23%). реклами у ЗМІ (20%). запитів на виставкові фірми (13%).

Щодо друкованих засобів масо­вої інформації, то експоненти най­частіше читають такі видання:

газету «Деревообробник» - 39%,

«Галицькі контракти» - 36%,

«Бізнес» - 32%.

«Експрес» - 17%.

Наступного року виставка «Де­ревообробка» відзначатиме свій перший маленький ювілей - п'яти­річне існування на виставковому ринку. Сподіваємося, що нова ви­ставка, яка відбудеться у травні 2002 року в м. Львові, збере широ­ке коло потужних українських ви­робників деревообробної галузі та численних гостей з-за кордону, бо всі передумови для того є.

Лакофарбові матеріяли нового покоління

для вікон і зовнішніх дверей

Деревина – один із древніх видів сировини, що її викорис­товує людина. І досі, незважаючи на те, що її намагаються замінити чи то новими полімерами, чи металом (однаково як конструкційний матеріял), Деревина в усі часи доводила свою значущість. Тому важливе значення для дов­говічності і привабливого зовнішньо­го вигляду деревного виробу є правильне їх оброблення і вибір пра­вильної системи фарбування. Насамперед це стосується будівельних матеріалів та інших виробів, які безпосередньо застосовують для житла людини. Певна річ. це цілком стосується дверей і вікон, тобто елементів, котрі з'єднують житло із зовнішнім світом.

Поверхнева будова деревини під (впливом ультрафіолетового випромінювання скоро змінюється. За­хистом поверхні є лакофарбові матеріяли, пігменти яких ефективно відбивають ультрафіолетові про­мені і перешкоджають їх проникненню у поверхневі шари деревини. І При фарбуванні зовнішніх деталей краще використовувати світлі І фарби, оскільки вони відбивають тепло і поверхня недуже нагріваєть­ся. Температура білої дерев'яної по­верхні зберігається на рівні 40°С, а вироби, фарбовані в темні кольо­ри, у літні теплі дні прогріваються до 70 = С.

Волога деревина і висока тем­пература - сприятливий ґрунт для різних грибків, які ї руйнують. І тому, і в іншому разі рекомендують перед фарбуванням обробити де­рев'яні частини антисептиком. Це її стабілізує, тому рух вологи в дере­вині затихає, зокрема коли торцеві частини після подальшого їх оброб­лення не мають належного захис­ту.

Фірма «ТІККУРІЛА» виготовляє розмаїті лакофарбові матеріяли для захисту деревини. Так, розроблено комбінацію фарб «Акві Флекс» но­вого покоління для фарбування вікон і зовнішніх дверей, їх можна розбавляти водою, а також розчин­никами. Переваги фарб і лаків, що їх розбавляють водою:

- матеріяли відповідають вимо­гам захисту довкілля, охорони при­роди і, як звичайно, не спричиня­ють викидів розчинників,

- лакофарбова плівка цілком зберігає еластичність, вона розтя­гується і стискається разом із де­ревиною у межах 7-8 відсотків,

- плівка віконної фарби стійка до кліматичних (погодних) умов. Блиск і колір фарбованої поверхні зберігається довше, незалежно від атмосферних впливів.

До слабких сторін акрилових матеріялів можна віднести набухан­ня деревини, чутливість до низь­ких температур і вологи у процесі утворення плівки покриття і по­вільного висихання. Цих проблем можна уникнути, якщо вибрати правильний тип лаку, обладнання та умов.

Фарби „Акві Флекс” наносять усіма відомими способами розпи­лення. Сухої і стійкої поверхні, що відповідає жорстким вимогам екс­плуатації та складування, досяга­ють сушінням фарбованого покрит­тя за температури 20°С протягом 4-х годин.

«Акві Фпекс» кольорується у системі «Мені колор», а саме у три тисячі кольорів (1 літри фарби вис­тачає на 10 кв.м покриття - 1 шар).


СкачатиСкачати: „Деревообробка – 2001” у світлі статистики. Лакофарбові мат


Схожі реферати:
 • Екосистема (реферат)
 • Статистичні моделі та методи Зміст 1. Основні статистики 2. Методи статистичного аналізу 3. Прикладні статистичні моделі та методи в екон
 • РЕФЕРАТ на тему: “Загальна характеристика методів наукової психології” ПЛАН Вступ 1. Поняття методів та методологічних п
 • Державна служба і АДМ. Аналіз, оцінка та прогнозування професійного навчання кадрів (дипломна)
 • Вплив чистої та забрудненої води на організм людини (реферат)
 • 1.Закон попиту і закон спадної віддачі. 2.Сутність закону спадної віддачі. 3.Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види. 4.Ринкова
 • Історія виникнення священиків і просвіти у селі Середній Березів (реферат)
 • Рух за незалежну руську митрополію і Ук­раїнську православну церкву. Доба київського христи­янства закінчилася двома под
 • Механізми розвитку особистості (реферат)
 • Значення та суттєвість загартовування. Фізична культура і спорт в умовах науково-технічного прогресу (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032793