Реферат рЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ» ПЛАН вСТУП 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИ


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
рЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТС

рЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

«ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ»

ПЛАН

вСТУП

1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ.

СТАН, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМИ

3. МІСЦЕ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УКРАЇНІ

4. Список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ

вСТУП

Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківска, Львівска і Чернівецька області) займають площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4 % території України), де проживають 6,5 млн. чол. (або 12 % її населення). Значну частину території регіону займають Українські Карпати — унікальна гірнича екосистема на Заході нашої держави. В силу ряду об’єктивних і суб’єктивных причин намітились (а в останні роки — поглибились) тенденції до соціально - економічного упадку краю: розбалансовані господарські з’вязки, прогресує безробіття, загострюються диспропорції в життевому рівні населення в його гірній та рівнинній частинах, на0ближаєтся до критичної демографічної ситуації, деградує унікальна природа Карпат, запущені історико-культурні цінності регіону.

Ці та ряд інших негативних явищ і тенденцій (не кажучи вже про чисто виробничі проблеми) являються, безумовно, внаслідок непродуманої, а подеколи — і авантюрної економічної політики радянської влади в попередні роки. Правда, ряд помилок допущений уже в посткомуністичний період, особливо — в здійсненні ринкових реформ на рівні макроекономічного регулювання. Треба також признати, що сьогоднішній соціально-економічний стан карпатських областей в значній степені, являється внаслідок відсутності чіткої державної регіональної політики в Україні.

1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Територія району відзначається різноманітністю природних умов і ресур­сів. Реіьеф, горбистий на Подільській височині й низовинний на Малому Поліссі та Верхньосанській рівнині, на південь змінюється на височинний у Передкарпатті та гірський у південній і центральній частинах району. Закарпаття лежить у межах Придунайської низовини Абсолютні висоти сильнорозчленованої Подільської височини сягають 350-470 м, а в перед­гір'ях - 500-550 м. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід на 280 км. Ширина їх пасма - близько 100 км, площа -понад 24000 км2. Тут знаходиться найвища гора в Україні Говерла (2061 м). Поверхня Закарпатської рівнини слабо нахилена у бік Тиси. На фоні од­номанітної поверхні піднімаються острівні гори, серед яких найбільшим є Берегівське горбогір'я.

Територія району розташована в атлантико-континентальній клі­матичній області і характеризується теплим помірно-вологим кліматом. Кількість сонячної радіації зростає від 95 ккал/см2 у рівнинній частині до 105 ккал/см2 на Закарпатті. Середні температури січня коливаються по території залежно від рельєфу від мінус 3 до мінус 6 °С, а липня -від 14 до 21 °С. суми активних температур-від 1600 °С (Мармарощина) до 3200 °С (Закарпаття). Опадів найбільше випадає в Карпатах (на найвищих хреб­тах 1600-2000 мм), зменшення їх спостерігається паралельно хребтам до 650-700 мм на Поділлі та Закарпатті.

Територія Карпатського економічного району добре забезпечена водними ресурсами. Найбільші ріки -Дністер, Західний Буг, Прут і Тиса. Водні ресурси місцевого формування становлять 15,7 км3. їх об'єми з роз­рахунку на одного жителя коливаються від 747 до 6390 м3. Експлуатаційні запаси підземних вод сягають 763,9 млн м3. У межах району є значні запа­си мінеральних вод. зокрема в Прикарпатті та Закарпатті. Вони добре вивчені, але використовуються ще недостатньо

Дуже різноманітний груніпоаий покрив Карпатського економічного району. Гірські ділянки вкриті переважно бурими гірсько-лісовими грун­тами в поєднанні з дерново-буроземнпми. гірсько-лучними га лучними. Оглеєні їх різновиди широко представлені в Придунайській низовині. Потужність гумусового шару таких грунтів до 36 см, а вміст гумусу 5-7%. У Подільській частині переважають чорноземи опідзолені й світло-, тем­но-сірі та сірі опідзолені грунти.

У Передкарпатській частині Чернівецької, Львівської та Івано-Фра­нківської областей переважають дерново-підзолисті грунти й оглеєні їх форми у комплексі з буроземпо-підзолистимп та лучними грунтами по зонах річок У Закарпатській низовині домінують дернові опідзолені суг­линкові грунти та оглеєні їх види з незначними домішками лучних, дернових, супіщаних та бурих гірсько-лісових з дерново-буроземними, грунтами. У Чернівецькій області, у долині р. Прут, поширені лучно-чор­ноземні та лучні грун ги, а на Прут-Дністровському межиріччі - чорноземи опідзолені, світло-сірі та сірі опідзолені грунти. Найстрокатіший ґрунто­вий покрив у центральних і північних районах Львівської області. У перших переважають світло- й темно-сірі опідзолені грунти у поєднанні з дерно­вими, торфо-болотними, лучними, чорноземними грунтами, у других типовими є дернові, світло-сірі, лучні та лучно-чорноземні зі значними до­мішками карбонатних грунтів. На Малому Поліссі переважають дернові глеюваті, темно-сірі й сірі лісові грунти.

Карпатський економічний район добре забезпечений чісовшш ре­сурсами - покрита лісом площа становить 60°/о Ліси дають сировину для галузей економіки, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоров­че й природоохоронне значення. У них переважають дуб, граб, бук, ялина. Видовий склад лісу змінювався за рахунок скорочення площ під буком та ялицею і розширення площ під смерекою, на яку тепер припадає 16% запа­су деревини. Ліси району багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин. Карпати є третім районом України за збором лікарських рослин.

Сумарний ПРП Карпатського району становить 9,7% потенціалу ресурсів України. У компонентній структурі ПРП найбільше значення мають земельні - 30,7% (у Чернівецькій області 50,0%), водні - 26,45% та рекреаційні ресурси - 21,3%. Район значно виділяється в Україні лісовими ресурсами, на які припадає у структурі ПРП 14,7% проти 4,2% по Україні. Разом з тим особливості рельєфу зумовили зменшення компонентної час­тки земельних та зростання рекреаційних ресурсів.

Надра Карпатського економічного району багаті на корисні копти/ні. Найбільше значення мають паливно-енергетичні (нафта і газ, кам'яне і буре вугілля, торф і горючі сланці) та сировина для хімічної про­мисловості.

У Передкарпатській нафтогазоносній області розробляється 37 на­фтових і нафтогазоконденсатних родовищ. За час їх експлуатації видобуто близько 100 млн т нафти. Найбільшими с Орів-Уличнянське й Долинське нафтові, Битків-Бабченське та Північно-Долинське нафтогазоконденсат-ні родовища. Відомі також Стрельбицьке, Попельське, Бориславське, Східницьке, Спаське, Нижньострутинське та інші родовища. Найперспе-ктивнішими є Семиногівське та Стинавське. Лише розробка останнього дасть змогу збільшити видобуток нафти у регіоні в 5-6 разів. Експлуату­ються 32 родовища газу і газоконденсату. Найбільшими є Угерське, Більче-Волицьке, Рудківське, Хідновицьке, розробляються Свидницьке, Мединецьке, Малогорожанське, Кадобненське, Гринівське, Вільховське, Росільнянське, Косівське, Валицьке, Вишнянське родовища та ін.

У новій газоносній області - Закарпатському прогині виявлено 4 родовища газу, розвідано 14 і підготовлено до глибокого буріння ще 5 ділянок. У 1982 р. відкрито Солотвинське родовище з дебітом 137 тис. м3 газу за добу. Після цього було розвідане Русько-Комарівське (дебіт до 75 тис. м3 газу за добу), Королівське (до 125 тис. м3) та Станівське (до 115 тис. м1) газові родовища.

У північній частині району розміщена частина Львівсько-Волинсь-кого кам'яновугільного басейну. Промислові запаси вугілля гут становлять до 650 млн т. Глибина залягання вугільних пластів - від 300 до 900 м. У вугленосній товщі басейну виявлено понад 80 пластів потужністю від кі­лькох сантиметрів до 2,5 м. Потужність головних 10 промислових пластів басейну 0,5 - 1,1 м. У межах басейну виділяються Забузьке, Сокальське, Бубнівське, Буське і Міжріченське родовища. Вугілля тут переважно гу­мусове. Наявні також довгополум'яне, газове й жирне вугілля та їх відміни. Теплотворна здатність вугілля 32,4-36,9 МДж/кг. Зольність 5-35%, вміст сірки - 1,5-9%. Тектонічні й гідрогеологічні умови видобутку його склад­ні. Щорічний видобуток -до 4 млн т. На сьогодні в багатьох шахтах запаси вже вироблені, але внаслідок гострого дефіциту енергетичного палива є потреба в подовженні термінів функціонування шахт за рахунок видобут­ку високозольного (50-60%) та низькокалорійного (2500-3500 Ккал/кг) палива, а також розробки покладів сапропелітів. Остання може дати до­датково понад 100 млн т енергетичного палива. Перспективним є район з розвіданими запасами коксівного вугілля. Родовища бурого вугілля є на трьох вугленосних ділянках - Північноподільській, Передкарпатській та Закар­патській. Вони не розробляються через вичерпаність запасів (крім Ільницького).

Найбільші поклади торфу у північній частині району, серед них Великомостівське, Стоянівське, Радехівське і Львівське. Проте видобуток торфу в якості палива скорочується, що цілком закономірно, оскільки він є цінним добривом і сировиною для хімічної промисловості. Як ресурси палива низької якості або сировина для виробництва нафтопродуктів можуть використовуватись менілітові сланці Карпат. Площа їх залягання більш як 30 тис. км2. Вони містять 8-25% органічної речовини. Але на сьо­годні запаси їх не використовуються. Як паливо для побутових потреб широко застосовуються також дрова.

У районі близько 800 дрібних озокеритових промислів у передгірних частинах Львівської (Бориславське) та Івано-Франківської (Дзвіняцьке, Старунське біля Богородчан, Полянське біля Болехова) областей. Нині продовжує функціонувати лише одна озокеритова шахта поблизу Борис­лава.

Металевими корисними копалинами район забезпечений гірше, ніж паливними. Родовища їх незначні і розробка нерентабельна. Незначними, але перспективними с поклади марганцю, виявлені в Бурштинському ро­довищі, Рахівському масиві, Покутських Карпатах (села Яблунів, Кути, містечка Косів, Вижниця). Загальні запаси марганцю в Бурштинському родовищі 2 млн т при середньому його вміст! в руді 9,5 %. Рудні тіла заля­гають на глибині 5 - 37 м.

У Рахівському масиві виявлено нікелеві та мідні руди. Перспективні площі для розвідки й подальшого видобутку ртуті відкрито в Закарпат­ті, в районі Торуня. Відомі також родовища магнію, свинцю, олова, цинку, міді, ртуті, вісмуту. Є рудопрояви алюмінію, кобальту, нікелю, вольфра­му, миш'яку, телуру, золота та рудні мінералізації молібдену, срібла й інших металів. На Закарпатті (Берегівське та Біганське) виявлено свинцево-цин­кові руди, а також запаси алунітів. Розпочато промислову розробку Мужіївського родовища золота із запасами 43т з концентрацією 4-1 Ог на 1т породи.

Родовища самородної сірки ('Новий Роздол, Яворів) повністю забез­печують потреби України. Сірконосні пласти потужністю до 25 м залягають на глибині 350-2000 м. Вмісту них сірки-до 45%. Площа басейну 5тис.км2. Відкритим способом експлуатуються Роздольське та Подорожнянське, методом підземного виплавлення - Язівське та Немирівське родовища.

Нині розвідано 21 родовище і 25 проявів калійних солей. Площа Передкарпатського соленосного басейну - 4,5 тис. км2. Вони залягають у вигляді лінз і пластів потужністю 15-50 м. Найбільші за запасами Калуш-Голинське та Стебницьке родовища. Загальні запаси калійних солей становлять близько 3 млрд т . а в перерахунку на К,0 - майже 300 млн т. Поклади кухонної солі представлені Солотвинським родовищем з промис­ловими запасами 360 млн т. Щороку видобувають її 900-920 тис. т шахтним способом з глибини до 400 м. Після збагачення отримують молоту та бри­кетовану сіль (700 тис. т) для потреб харчової, хімічної промисловості та сільського господарства. Відомі також Боронявське, Тереблянське, Вули-ковецьке, Соляне, Тарновське, Водицьке родовища кухонної солі.

Із фосфатних руд поширені фосфорити (Незвиське родовище). У багатьох галузях для очищення газів і стічних вод як добавку до корму та добрив використовують цеоліти, промислові запаси яких виявлено в За­карпатті (Сокирницьке.Крайниківське, Данплівське). Цеолітові утворення найбільш рудного Сокпрницького родовища (120 млн) повністю задово­льняють погреби промисловості й сільського господарства. Вохристі глини залягають у Новоселицькому та Іршавському родовищах. Поклади гра­фіту є в Чивчинських горах.

Серед магматичних та метаморфічних корисних копалин у районі поширені андезит, базальт, перліт, ліпарит. Мармур і мармуроподібні ва­пняки залягають у Тереблянському та Лугівському родовищах, вулканічні туфи~в Косинському і Буковинківському, бентонітові глини -в Горбків-ському (Закарпаття). Є корисні копалини осадового походження - аргіліти, пісковики, піски, піщано-гравійні суміші, а також значні запаси цементної сировини 3 глинистих порід відомі різні типи лесу, суглинків, каолінів та глин, а з карбонатних - вапняки, мергелі, ооломіти.

Для більшої частини Карпатського регіону характерні суттєва антропогена трансформованість ландшафтів і значна забрудненість середовища. Хоча, на відміну від інших регіонів Украіни (таких, як Донбас, Придніпров’я), поширення забруднення не носить загального, плоскостного характера. Однако в некоторых местах сформировались стабильные очаги угрожающего экологического состояния (например, в пределах Дрогобычской агломерации — Дрогобыч, Борислав, Стебник, Трускавец, где развитые горно-химическая, нефтеперерабатывающая, лакокрасочная и другие отрасли промышленности ставят под угрозу развитие курортного хозяйства; аналогичная ситуация сложилась и в пределах Львовско-Волынского угольного бассейна, в зонах влияния Яворовского и Раздольского ПО «Сера», Калушского ПО «Ориана»).

2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ.

СТАН, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМИ

Природні ресурси Карпатського регіону (мінерально-сировинні, земельні, лісові, водні і рекреаційні в суттєвій мірі впливають на формування галузевої структури його господарського комплексу, тим самим оприділюючи приорітетні напрямки развитку останнього. В цілому їх можна рахувати сприятливими для подальшого розвитку виробничих сил. Правда, сьогодні потрібно рахуватись з тим, що запаси окремих видів ресурсів вичерпуються а це в свою чергу, провокує появу соціальних проблем, і в стратегічному плані ставить питання пошуку і втягнення в господарський оборот альтернативних, конкурентоспособних видів природних ресурсів.

Створений в регіоні виробничий потенціал, його структура і ефективність являются прямим наслідком реалізації економічної політики радянської влади в західних областях України. За рахунок екстенсивного нарощування виробничихх потужностей (і в першу чергу — в природоексплуатуючих галузях) благодатний край був фактично претворений в сировинний придаток імперії. Регіон успадкував від бувшого СРСР економічно невиправдану структуру машинобудування: в большості випадків підприємства галузі получали комплектуючі деталі із-за кордонів України, туди ж поступала і основна маса її готової продукції. Якщо ж врахувати високу меліоризацію машинобудування, то тепер виправити його і без того достатньо інертну структуру при відсталих технологіях нелегко.

Легка промисловість карпатських областей, випускає різні види тканнин, швейні, панчішно-носочні вироби, верхній і більевий трикотаж, взуття і другі товари народного вжитку. Питома вага цієї галузі в загальному об’ємі витобництва промислової продукції в Львівскій області складає 12,6 %, в Закарпатській - 17,6 %, в Івано-Франківскій - 19,3 % і в Чернівецькій - 24,7 %.


СкачатиСкачати:рЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТС


Схожі реферати:
 • Футбол, як засіб фізичного виховання (реферат)
 • реферат Індустріальні радіозавади (радіоперешкоди) До індустріальних радіозавад відносять електромагнітні завади, що ст
 • Курсова з РПС Торговельний потенціал Волинської області Зміст Вступ Історичний нарис розвитку торгівлі Передумо
 • Математичне забезпечення САПР (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Вибухоподібне збільшення народонаселення ПЛАН 1. Поняття про вибухоподібне збільшення народонаселення, можливі наслідки 2. Гіпотеза
 • Мантія Землі, її суть і види (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у вищій школі ЗМІСТ Вступ Психологічний аналіз управління н
 • Вітамін D (реферат)
 • Конструювання базових значень і смислів через нову класифікацію в наукових дослідженнях (реферат)
 • Грубе порушення угоди про працю. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку 1.
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033695