Реферат Біржі і біржова діяльність. Закони України Про товарну біржу і Про фондову біржу ПЛАН 1. Поняття та юридичні о


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Біржі і біржова діяльність. Закони України Про товарну бірж

Реферат на тему:

Біржі і біржова діяльність.

Закони УкраїниПро товарну біржу

і “Про фондову біржу

ПЛАН

1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов’язки

2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі

3. Правовий статус фондової біржі та захист громадян-інвесторів на фондовому ринку

Список використаної літератури

1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов’язки

Біржа визначається як сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції шляхом укладення певного виду угод.

Основними законами, що регулюють біржову діяльність в Україні є: закони: “Про товарну біржу” і “Про цінні папери та фондову біржу”.

Закон УкраїниПро товарну біржу” визначає умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Згідно з ч. 1 ст. 1 цього закону товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг щодо укладання біржових угод, виявлен­ня товарних цін, попиту і пропозицій товарів, вивчення, упо­рядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торговельних операцій. Основна її мета — сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту. Це характеризує біржу як економічну категорію.

Юридичними ознаками біржі є:

• постійне місцем взаємодії попиту і про­позиції, тоді як ярмарок лише періодично виконує цю функцію;

• зафіксований контингент клієнтів і відвідувачів.

• здійснення товарообігу поза біржею.

Фондова біржа — це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право во­лодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або про­центів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Об'єктами операцій фондової біржі є:

· акції;

· облігації рес­публіки, місцевих позик і підприємств;

· казначейські зо­бов'язання республіки;

· ощадні сертифікати;

· векселі.

З точки зору правового становища фондова біржа являє со­бою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосе­реджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє фор­муванню їх біржового курсу.

Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав:

1. Залежно від характеру асортименту товарів то­варні біржі поділяються на:

· вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один вид товарів);

· спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило, однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асорти­мент різноманітних товарів).

2. Залежно від характеру біржових угод виділяють:

· біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є реаль­ний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення);

· ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами;

· опційні, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді;

· комплексні, на яких укладаються угоди щодо реального товару, а також ф'ючерсні та опційні угоди.

3. Залежно від ступеня відкритості товарні біржі поділяються на

· відкриті (публічні), на яких крім членів біржі в біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові);

· закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладання біржових угод мають лише члени цієї товарної біржі.

До основних функцій біржі відносяться:

· Товаророзподільяча (товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого ка­налу або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною).

· Ринкоорганізуючиа (товарна біржа є свого роду господарюючим суб'єктом, який організовує ринок. Тому її ще називають органі­зованим ринком. Вона створює необхідні умови учасни­кам біржових торгів у їх проведенні.


СкачатиСкачати: Біржі і біржова діяльність. Закони України Про товарну бірж


Схожі реферати:
 • Програми архіватори ARJ.EXE, RAR.EXE (реферат)
 • Евакуація людей під час пожежі. Перша допомога постраждалим від продуктів горіння. Тепловий (сонячний) удар та його причини (реферат)
 • Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез АТФ (реферат)
 • Вексель в платіжному обороті.
 • Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику Фінансові інструменти - різноманітні види ринкового фінансового продукту, зокрема: цінні пап
 • Соціально-психологічний клімат у колективі Одним із показників успішної діяльності керівника організаці
 • РЕФЕРАТ на тему: “Спілкування в соціальній психології” ПЛАН Вступ 1. Поняття та основні ознаки спілкування. Функції, вид
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжна­родні договори, згода на обов'я
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податково
 • РЕФЕРАТ на тему: Віруси, бактерії (фаги) та їх практичне значення ПЛАН 1. Поняття про віруси, їх ознаки та практичне значення 2. Природа фагів,
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.060386