Реферат 1.Місце і роль у системі соціальних норм. 2.Конституційний суд України. Завдання і функції. 3.Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини які вик


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
1.Місце і роль у системі соціальних норм. 2.Конституційний с

Контрольна робота

з правознавства

План

 1. Місце і роль у системі соціальних норм.
 2. Конституційний суд України. Завдання і функції.
 3. Склад злочину. Стадії чинення злочину. Обставини які виключають кримінальну відповідальність.

1. Місце і роль у системі соціальних норм.

Соціальні норми — це загальні правила поведінки лю­дей у суспільстві, що зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої, вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.

Залежно від способу їх утворення і забезпечення соціаль­ні норми класифікують на юридичні, моральні, корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших об'єд­нань громадян), звичаї чи традиції.

Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на економічні, політичні, сімейні, ре­лігійні, етики та естетики, організаційні, соціально-технічні.

Юридичні (правові) норми — це загальнообов'язкові, формально визначені правила, поведінки, встановлені (сан­кціоновані) державою, охороняються, захищаються і гаран­туються нею та містяться в нормативно-правових актах.

Моральні норми — це правила поведінки, що базуються на моральних поглядах суспільства на добро і зло, справед­ливе й несправедливе, гуманне й негуманне, а забезпечують­ся, насамперед, внутрішньою переконаністю та силою гро­мадської думки.

Корпоративні норми — це правила поведінки, що вста­новлюються й забезпечуються політичними партіями, гро­мадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей.

Звичаї чи традиції— це правила поведінки, що історич­но склались і увійшли (перетворились) у звичку людей.

Звичаї і традиції відрізняються одне від одного ступенем загальності правила поведінки. Традиції вважаються більш загальними правилами, ніж звичаї. Наприклад, святкування традиційних свят або звичай проводжати на службу у Збройні Сили.

Аби показати, що право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та інших соціальних норм. - Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють право:

• виникають разом із виникненням держави;

• встановлюються чи санкціонуються державою;

• виражають волю керівної частини суспільства;

• утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єдність (систему права);

• існують у суспільстві як, одна система норм;

• формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов'яз­ків;

• є правилами поведінки, формально визначеними за змістом;

• мають певні форми зовнішнього виразу;

• маючи точно визначені межі дії;

• забезпечуються державним примусом та іншими засо­бами.

Інші соціальні норми, що утворюють систему соціального регулювання:

- існують у будь-якому суспільстві;

- встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами;

- виражають волю різноманітних частин населення;

- можуть існувати й безсистемне, не будучи внутрішньо узгодженими;

- існують здебільшого у вигляді кількох відносно само­стійних систем нормативного регулювання;

- виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через загальні принципи, цілі, гасла тощо;

- зазвичай позбавлені формальної визначеності;

- можуть виражатись у будь-яких, не завжди фіксова­них формах;

- не завжди мають точно визначені межі дії;

- забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими позадержавними засобами.

Отже, право як, особливий вид соціальних норм відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою, напрямками впливу на суспільні відносини.

2. Конституційний суд України. Завдання і функції.

Конституційний Суд України є єдиним органом конститу­ційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відпо­відність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Статус Конституційного Суду України визначається стат­тями 147-153 Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.

Завдання Конституційного Суду України полягають у га­рантуванні верховенства Конституції України як основного закону держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальнос­ті, рівноправності суддів, гласності, повного, і всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.

Виключно до компетенції Конституційного Суду України відносять такі питання:


СкачатиСкачати:1.Місце і роль у системі соціальних норм. 2.Конституційний с


Схожі реферати:
 • Добровільна відмова при незакінченому злочині. Суб єкт злочину 1.
 • Технології спеціальних видів фінансового аналізу Інформація прагматична за природою, її неможливо відокремити від використання. Це стосується також інформ
 • Тема: Гострики та їх профілактика Ентеробіоз це захворювання людини, що викликається паразитуванням в організмі людини гострика, ха
 • РЕФЕРАТ на тему: Спорт, здоров'я, мир 1. Роль спорту в житті сучасної людини Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його цінність визна
 • Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту (реферат)
 • Буття (реферат)
 • Пошукова робота Стратегічне планування в міжнародних корпораціях ПЛАН Суть міжнародного стратегічного планування. Сучасн
 • Числові послідовності (реферат)
 • Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу Зміст 1. Загальні поняття про процес засвоєння навчального матеріал
 • Загальні відомості про твір та його авторів "Прометей" (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037145