Реферат Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 Під фінзвітністю мається на увазі бухгалтерська звітність підпр


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Особливості складання балансу для субєктів малого підприємн

Реферат на тему:

Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25”

Під фінзвітністю мається на увазі бухгалтерська звітність підприємства, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів за визначений період.

Звітним періодом для фінзвітності є календарний рік.

Суб’єкти малого підприємництва (такими, відповідно до Закону № 2063, вважаються юрлица - СПД, у яких, середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро, а так само, якщо в їхньому статутному фонді частка внесків, що належать засновникам - юрособам, що не є суб’єктами малого підприємництва, не перевищує 25 %.), складають фінзвітність (як річну, так і квартальну) за спрощеною формою, визначеною в П(С)БО № 25, до складу якої входять:

1) Баланс (форма № 1-м);

2) Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

Пунктом 5 Порядку № 419 встановлена наступна періодичність надання фінзвітності :

У випадку відправлення звітності поштою - датою надання звітності вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку.

а) квартальної (проміжної) - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

Крім зведеної і консолідованої фінансової звітності, що складається об’єднаннями підприємств.

б) річної - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Більшості СПД, що займаються ремонтом побутової техніки, досить надавати фінзвітність в органи статистики.

Звітність по податках і зборах (обов’язкових платежах)

Законом про систему оподатковування передбачено 25 загально­державних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва, введений Указом № 727, а також три соціальних збори ("по тимчасовій непрацездатності", "по безробіттю" і "по нещасним випадкам на виробництві").

Терміни подання звітності встановлюються законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і/чи сплата податку, збору (обов’язкового платежу).

З моменту подання податкової декларації, податкове зобов’язання платника вважається погодженим (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181) і повинно бути сплачене у встановлені цим законом терміни - протягом 10 календарних днів після граничних термінів подання податкової декларації.

Будь-яку податкову декларацію можна направити поштою з повідомленням про вручення (п.п. 4.1.7). Термін відправлення поштою: не пізніше десяти календарних днів до закінчення граничних термінів подання, установлених Законом № 2181 для відповідного звітного періоду.

Якщо декларація направляється поштою через те, що її не захотіли прийняти працівники контролюючих органів (а вони зобов’язані це зробити), десятиденний термін не діє - головне, щоб декларація була передана пошті до витікання граничного терміну.

У таблиці 1 на наступній сторінці наведені дані про основні види податкової звітності, при цьому не усі з наведених форм звітності відповідають визначенню податкової декларації. Зокрема, не є податковими деклараціями форми, зазначені в пунктах 4 і 12 таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Форма звітності Періодичність і терміни представлення
1 ПДВ: а) Декларація для платників, у яких звітним періодом є місяць 7 Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця
б) Декларація для платників, у яких звітним періодом є квартал Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу
2 Акцизний збір - Розрахунок Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця
3 Податок на прибуток підприємств: а) Декларація про прибуток за січень і 11 місяців 2003 року 11 місяців 2003 року - протягом 20 календ. днів після звітного періоду
б) Декларація про прибуток підприємств Протягом 40 календ. днів після звітного періоду
4 Прибутковий податок із громадян - ф. № 8ДР Квартал - до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом
5 Земельний податок - Зведений розрахунок суми земельного податку з додатками Рік - до 1 лютого звітного (податкового) року 8
6 Податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів - Розрахунок Рік - протягом 60 календарних днів після закінчення року 9
7 Збір за спецвикористання водних ресурсів - Розрахунок Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу
8 Збір за забруднення навколишнього природного середовища -Розрахунок
9 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва - Звіт Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця
10 Комунальний податок - Розрахунок Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу
11 Інші місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця
Квартал. - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу
12 Єдиний податок із юросіб 10 - Розрахунок Місяць - до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
13 Звіт про суми отриманих пільг (ф. № 1-ПП) Квартал - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Місячний податковий період по ПДВ можуть обрати платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за попередній календарний рік не перевищує 7200 НМДГ (пп. 7.9.2 ст. 7 Закону про ПДВ).

По нововідведених земельних ділянках розрахунок необхідно представити протягом місяця з дня виникнення права чи власності користування такими ділянками.

Для річного звітного періоду такі граничні терміни встановлені пп. 4.1.4. "у" п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181. Крім того, по придбаним на протязі року транспортним засобам розрахунок надається протягом 10 днів після державної. реєстрації.

Виходячи з переліку податків у ст. 6 Указу № 727, від яких звільнені платники єдиного податку, вони не представляють звітність по: ПДВ (тільки "єдиноподатники - 10 %"), податку на прибуток, земподаток, збору за спецвикористання водних ресурсів, комунальному податку. Що ж стосується звітності по пенсійному збору і соціальних внесках, також зазначених у ст. 6 Указу № 727, то "єдиноподатники" складають звітність по таким зборам тільки в частині утримань із зарплати найманих робітників.

У випадку виявлення помилки в декларації за минулий звітний (податковий) період підприємство має право представити податковому органу уточнюючий розрахунок (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181). У випадку, якщо виявлена помилка призвела до виникнення недоплати, платникові податків слід до початку перевірки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181):

а) самостійно погасити суму недоплати;

б) нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % недоплати.

У таблиці 2 приведені зведення по "пенсійно-соціальним" зборам 11 .

11 З усіх приведених у ній форм звітності податковою декларацією вважається тільки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. Відповідно, санкції за несвоєчасне представлення податкової декларації в розмірі 10 ннмдг (пп. 17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) застосовується тільки до неї.

Таблиця 2

№ п/п Форма звітності Періодичність і терміни представлення
1 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: а) Розрахунок Місяць. Протягом 20 календ. днів після звітного місяця
б) Комплект документів первинної звітності в систему персоніфікованого обліку Рік. До 1 квітня року, наступного за звітним
2 Збір на загальнодержавне соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - Звіт Квартал. Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
3 Збір на загальнообов’язкове державне соцстрахування на випадок безробіття - Розрахункова відомість Квартал. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. Не пізніше 15 січня наступного за звітним року
4 Збір на соцстрахування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань - Розрахункова відомість Квартал. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. До 25 січня наступного за звітним року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва

1. Баланс 1
на ____________________ 200_ р.

Форма N 1-м Код за ДКУД
1801006
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 СДп. 2 15 СДк.15
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 (СДп.10+СДп.11+ СДп.12)- СКп.13 (СДк.10+СДк.11+ СДк.12)- СКк.13
Первісна вартість 031 СДп.10+СДп.11+ СДп.12 СДк.10+СДк.11+ СДк.12
Знос 032 СКп.13 СКк.13
Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп.14 СДк.14
Інші необоротні активи 070 СДп.16+СДп.17+ СДп.18+ СДп.19 СДк.16+СДк.17+ СДк.18+

СДк.19

Усього за розділом I 080 Сума значень рядків 020+030+040+070 Сума значень рядків 020+030+040+070
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 СДп.20+СДп.21+ СДп.22+

СДп.23+СДп.24+ СДп.25

СДк.20+СДк.21+ СДк.22+ СДк.23+СДк.24+ СДк.25
Готова продукція 130 СДп.26+СДп.27+ СДп.28 СДк.26+СДк.27+ СДк.28
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп.36+СДп.34)- СДп.38 (СДк.36+СДк.34)- СДк.38
Первісна вартість 161 СДп.36+СДп.34 СДк.36+СДк.34
Резерв сумнівних боргів 162 СДп.38 СДк.38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 СДп.641+СДп.642 СДк.641+СДк.642
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп.37+СДп.63+ СДп.65+ СДп.68 (без врахування відсотків за кредит по 684) СДк.37+СДк.63+ СДк.65+

СДк.68 (без врахування відсотків за кредит по 684)

Поточні фінансові інвестиції 220 СДп.352 СДк.352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В національній валюті 230 СДп.301+СДп.311+ СДп.313+СДп.331+ СДп.333+ СДп.351 СДк.301+СДк.311+ СДк.313+СДк.331+ СДк.333+ СДк.351
В іноземній валюті 240 СДп.302+СДп.312+ СДп.314+СДп.332+ СДп.334+ СДп.351 СДк.302+СДк.312+ СДк.314+СДк.332+ СДк.334+ СДк.351
Інші оборотні активи 250 СДп.643+СДп.644 СДк.643+СДк.644
Усього за розділом II 260 Сума значень рядків 100+130+160+ 170+210+220+ 230+240+250 Сума значень рядків 100+130+160+ 170+210+ 220+230+240+ 250
III. Витрати майбутніх періодів 270 СДп.39 СДк.39
Баланс 280 Сума значень рядків 080+260+270 Сума значень рядків 080+260+270

1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П(С)БО 25.

2 СДп - сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк - сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп - сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк - сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Пасив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 СКп.40 СКк.40
Додатковий капітал 320 СКп.41+СКп.42 СКк.41+СКк.42
Резервний капітал 340 СКп.43 СКк.43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп.441 (СДп.442) СКк.441 (СДк.442)
Неоплачений капітал 360 ( СДп.45+СДп.46 ) ( СДк.45+СДк.46 )
Усього за розділом I 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку)-360 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку)-360
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 СКп.47+СКп.48 СКк.47+СКк.48
III. Довгострокові зобов’язання 480 СКп.50+СКп.51+ СКп.52+ СКп.53+СКп.54+ СКп.55 СКк.50+СКк.51+ СКк.52+ СКк.53+СКк.54+ СКк.55
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за кредит) СКк.60+СКк.684 (тільки відсотки за кредит)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 СКп.61 СКк.61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СКп.62+СКп.63 СКк.62+СКк.63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З бюджетом 550 СКп.641+СКп.642 СКк.641+СКк.642
Зі страхування 570 СКп.65 СКк.65
З оплати праці 580 СКп.66 СКк.66
Інші поточні зобов’язання 610 СКп.67+СКп.68+ СКп.372+ СКп.643+СКп.644 СКк.67+СКк.68+ СКк.372+ СКк.643+СКк.644
Усього за розділом IV 620 Сума значень рядків 500+510+530+550+ 570+580+ 610 Сума значень рядків 500+510+530+ 550+570+ 580+610
V. Доходи майбутніх періодів 630 СКп.69 СКк.69
Баланс 640 Сума значень рядків 380+430+480+ 620+630 Сума значень рядків 380+430+480+ 620+630

Що стосується звіту про фінансові результати, то при заповненні форми №2-м необхідно оперувати в першу чергу даними про обороти за рахунками обліку доходів і витрат (класів 7, 8 і 9).


СкачатиСкачати: Особливості складання балансу для субєктів малого підприємн


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Історія розвитку лікувальної фізичної культури
 • Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції (реферат)
 • Проекти формування здорового способу життя у молодіжному середовищі Аналіз нормативно-правових актів світової спільноти та
 • РЕФЕРАТ на тему: Фізична культура у післяродовий період Продумана фізична культура завжди сприяє відновленню організму після важких стресо
 • Мистецтво Відродження (реферат)
 • Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, ще у к
 • Аналіз фінансового стану підприємств (реферат)
 • Поняття дози радіоактивного випромінювання. Характеристики потужності дози (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034283