Реферат Управлінські акти органів виконавчої влади (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Управлінські акти органів виконавчої влади (курсова)

Курсова робота на тему:

Управлінські акти органів виконавчої влади

ПЛАН

Сторінка

1. Вступ.......................................................................................... 4-6

2. Основна частина........................................................................ 7-31

2.1. Поняття актів управління :

2.1.1. Поняття актів управління в юридичній літературі ..7-20

2.1.2. Акти управління - форма управлінської діяльності 21-23

2.2. Види актів управління:

2.2.1. Класифікація форм управлінської діяльності......... 24-26

2.1.4. Нормативно-правові акти ОВС............................... 27-31

3. Висновок.................................................................................. 32

4. Література................................................................................ 33

ВСТУП

Акти управління ставляться до числа найважливіших засобів проведення в життя законів Української держави. Від якості цих вирішень, чіткої організації їхнього виконання, раціонального сполучення з іншими засобами управління багато в чому залежать наші успіхи в державному, господарчому і соціально-культурному будівництві.

Необхідність розробки теорії актів управління обумовлена місцем і роллю актів у системі засобів здійснення функцій державного управління, у механізмі правового регулювання, значенням теорії в удосконалюванні практики використання даних правових засобів. Повинна проходити реалізація стратегічного курсу на прискорення соціально-економічного розвитку товариства. Вона потребує мобілізації усіх резервів практики державного керівництва. Багато чого має бути зробити для удосконалювання діяльності державних органів і посадових осіб по підготуванню і прийняттю актів управління, організації їхній виконання. У результаті мір, прийнятих в останні роки , стало помітно деяке поліпшення й у цій області. Але в цілому винятково широка і різноманітна практика використання даних правових засобів ще потребує в корінному поліпшенні.­ У вирішеннях вищих державних органів, у спеціальній літературі й у спільній пресі утримується чимало критичних зауважень про порядок підготування актів управління, відзначаються низька якість більшості актів, їхня недостатня дієвість.

У даний час питання про дефектні вирішення ставитися особливо гостро. Перетворення - знаходиться в прямій залежності від того, наскільки ефективно будуть при цьому використовуватися необхідні правові засоби і насамперед акти органів державної влади і управління.

Демократія, твердження принципу гласності стає все більш відкрита інформація про роботу державного апарата, його хибах. Краще висвітлюються дефекти більшості і більшостей правових актів, прийнятих на різноманітних рівнях державного управління. З виданням і застосуванням дефектних актів управління насамперед пов'язані величезні фінансові, матеріальні й інші втрати. Це - і мільйони тонн викинутих та закопаних у землю чорних і кольорових металів, і мільйони тонн вугілля, загубленого при його транспортуванні залізницею, і щорічна шкода, нанесена народному господарству на мільярди гривень через погані шляхи, і т.д. і т.п.

Дефектні акти управління дуже відчутно позначаються і на здійсненні самої управлінської діяльності. З різноманітними необгрунтованими і незаконними актами, зокрема, безпосередньо пов'язане створення безбережного моря галузевої й іншої звітності з усіма негативними наслідками, що випливають звідси.

Відомчими актами управління породжений бурхливий потік паперів із різного роду довідками, зведеннями, звітами по формах і показникам, не передбаченим ні загальнодержавної, ні дозволеною відомчою звітністю. Тільки в 1984 р. органами державної статистики було виявлено і скасовано 166 форм самодіяльної звітності (2,5 млн показників щорічно).

У відомчих актах і актах низової ланки управління бувають випадки порушення прав і законні інтереси громадян. Деякі господарчі керівники припускають сваволю при звільненні робітників. Серйозними дефектами страждає форма більшості актів управління . Спостерігаються невиправдане різноманіття, різнобій форм актів, що видаються по палимо самим питаннях органами управління тої самого ланки, а в ряді випадків - тими самими органами.

Не вижита практика видання актів управління в невстановлених формах. Навіть деякі акти міністерств юстиції і їхні органи висловлюються у форми, не установлені законодавством. Порушення форм актів управління, не що викликаються необхідністю, їхнє різноманіття скорочують можливості машинного опрацювання актів-документів, негативно позначаються на робота з їхнього урахування, організації правової інформації, на сприйнятті виконавцями розпоряджень актів. Хиби актів управління, усієї практики використання даних правових Засобів обумовлені багатьма причинами самого різноманітного характеру. Якість актів управління залежить від рівня усієї роботи органів влади і управління.

Основна частина

2.1. Поняття актiв управлiння

2.1.1. Поняття актiв управлiння в юридичний літературі.

Поняття актів управління визначають по-різному: через форму діяльності, дії, волевиявлення, розпорядження, документи, офіційні вирішення, результат волевиявлень, спільне поняття правових актів державних органів і т.д.

Акти управління називають: формою управління; однієї з форм діяльності державних службовців; результатом управлінської діяльності; продуктом виконавчої діяльності, засобом вираження вирішення; документами, що виражають вирішення органів управління; формою вираження управлінської діяльності; вираженням управлінських дій; правовими формами реалізації компетенції державних органів; результатом правотворчої форми діяльності; особливою формою управління; однобічними владними повеліннями; результатом виконавчої діяльності; одним із проявів управлінської діяльності; формою визначеного утримання і т.д.

Значні розбіжності виявляються і при порівнянні характеристик актів управління, при перечисленні рис, Елементів, спільних властивостей і ознак цих правових явищ . Наявність різних визначень відбиває складність явища. А складні явища з багатьма внутрішніми і зовнішніми зв'язками розкриваються шляхом різноманітних характеристик із чисельними визначеннями і відношеннями. Всебічне і багатопланове освітлення властивостей і ознак актів управління'1Див., наприклад: Горський Д. П. "Визначення логіко-методологічних проблем" Москва, 1974 С. 305, Рабинович П. М. "Про розуміння визначення права"// Правознавство. 1982. №4. С. 54Розін Л. М. Питання теорії [акти державного управління і практика органів внутрішніх справ. М., 1974. С. 54-62; «Чим краще обумовлений предмет, тобто чим більше різноманітних сторін подає він для розгляду, то більше різноманітними можуть бути що виставляються на основі їх визначення. Припустимо, отже, і наявність різних визначень поняття актів українського державного управління.

Різноманіття визначень поняття актів управління пов'язано з причинами, і кожної з них так чи інакше може бути пояснення визначення поняття актів управління через їхню пологову приналежність до рішень може бути мотивовано хоча б такими, що вирішеннями називають не тільки вид (форми) актів місцевих Рад народних депутатів і один із видів (форм) актів виконавчих комітетів цих Рад, але й акти усіх узагалі суб'єктів державного управління.

У Конституції України термін «вирішення» крім позначення актів місцевих Рад використовується також для позначення усіх актів органів, державної влади і державного управління усі акти усіх органів державної влади . Оскільки акти управління ставляться до числа правових (як-от про такі акти управління і мова йде в дійсній роботі), їх визначають за допомогою більш широкого поняття - . правові (іноді державно-владні) акти як дії, волевиявлення акти управління визначають тому, що означають право установлення або право застосуванні (або одночасно ті й інше) у сфері державного управління, що, як відомо, здійснюється шляхом рольових дій-волевиявлень відповідних суб'єктів управління.

Утримання актів управління складають і право при мінні розпорядження? Звідси поява визначень поняття актів управління через розпорядження .: Стайнов П., Адміністративне право Народної Республіки Болгарії. Москва 1980. С. 272.

Визначення поняття актів управління через форму діяльності" знаходить своє формальне оправдання в значенні терміна «форми діяльності»­.

Нерідко зустрічаються визначення поняття актів управління як документів зв'язано з документальним оформленням багатьох з них Акти управління називають й результатом власного волевиявлення суб'єктів управління по їх управлінським рішенням тут враховується вольовий характер актів управління й той факт, що під управлінським рішенням часто розуміють вимеслинний акт, сформульовану ідею, яка потім загортається в форму юридичних актів утримуючихся у багатьох джерелах визначення поняття актів управління неможливо назвати відображуючи різні їх сторони, взаємно дорівнюючими один одного й своєю совокупністью (або в совокупності видатної частини їх) даючи необхідне представлення про основні властивості даних правових уявлень задачам до даного наукового забезпечення навчального процесу існуючі розробки визначень розгляданого поняття не відповідає різноманіття тут виходить за кордони раціонального в більшості випадків автори стараються виконувати головне требування, до визначень, вказівок на існування, а проведенні дослідження різних видів актів управління поступово поглиблюють наші знання про ці правові уявлення .

Тим не менше неможливо сказати, що всі пос­лідуючі визначення більш довершенні, ніж інші таке положення справ, відмічене більше десяти років назад, але, залишається сьогодні визначення даного поняття формулюється за допомогою основного прийому - через найближчий рід і видову відмінність. Але суттєві розходження зберігаються не тільки у вказівці, приналежності актів управління (форма діяльності, правові акти державних органів, дії, документи), але й у характеристиці видових відмінностей ознаки, що Кваліфікують, ці форми діяльності, Див. Лазарев Б .М ."Підвищення ролі управлінських рішень, нові вимоги до їхнього утримання". Деякі автори не притримуються єдиного визначення поняття у визначеннях указуються акти управління називають правовою формою діяльності, юридичною формою виконавчої діяльності, формою діяльності апарата управління.

При визначенні актів як дій не усі автори відзначають властиві їм основні властивості вольовий характер, підзаконність усім цим, як рекомендується, позначається вплив і суб'єктивних і об'єктивних факторне визначення поняття актів управління даються з дотриманням запропонованих до визначень понять вимог зустрічаються недоробки тих або інших становищ, недбале обертання з термінами, неточності формулювань.

В літературі можна зустріти і спроби замінити визначення поняття актів управління вказівкою на деякі з основних властивостей актів . Суттєві розходження у вказівці найважливіших видових властивостей актів управління пов'язані з неоднаковою оцінкою значення тих або інших властивостей актів, що, у свою чергу, залежить і від того, у який роботі дається визначення, а також від інших причин суб'єктивного порядку в основі існуючого становища з визначенням понятій актів управління лежить головним чином складний характер цих правових явищ Він обумовлений насамперед одночасною приналежністю актів управління до правових актів державних органів і до управлінського діяльності. Ці акти суть частини двох цілісних правових утворень, частини двох правових спільностей . Зрозуміло, українське державне управління - один із видів державної діяльності - не можна розглядати тільки як правове утворення або як правове утворення, так сказати, у чистому виді акти управління, будучи правовими, є такими важливими і суттєвими частинами цього цілого (надають йому такі якості), без яких це ціле існувати не може.

Державне управління не може бути таким без актів державного владного характеру. Українське адміністративне право під правовою цілісністю пропонується розуміти «єдність відповідних її компонентів (частин), що певним чином об'єднані між собою (по змістовних або формальних критеріях) і який у залежності від їхньої природи і характеру зв'язку між ними складають щодо стійку організацію. У даному визначенні немає ознаки видову приналежність спільності. Але воно чітко відбиває риси спільності, і можна сказати що і механізм правового регулювання і українське державне управління як вид державної діяльності володіють якістю правового утворення. Їхньою властивістю, і саме воно надає керуванню державний характер. У кінцевому рахунку усе це обумовлено взаємозв'язком і взаємодією держави і права.

Акти управління, таким чином, мають два джерела особливостей: правовий і управлінський. Будучи частиною управлінської діяльності і частиною механізму правового регулювання, вони, природно, відбивають риси і властивості даних правових цілісностей, принципи українського права і принципи українського державного управління, виступають як складні, правові явища.

Двоєдина їхня функція, складний і багато плановий характер зв'язків і відношень пояснюють і значною мірою обумовлюють істотні відмінності в підході до визначення поняття «акти державного управління». Подвійна приналежність актів управління важлива, але не єдина причина різноманітних підходів до визначення поняття цих правових явищ. Велику роль грає той факт, що усі акти державного управління суть волевиявлення відповідних державних органів (у деяких випадках - органи громадських організацій) і посадових осіб, тобто дії суб'єктів управління, а розпорядження значної частини актів (у тому числі і найбільше важливих) висловлюються, як відомо, у письмову форму. Звідси поява визначень актів управління як дій і визначень їх як документи, характеристика даних актів і як правової форми управлінської діяльності, і як форми вираження цієї діяльності і як її результату. У силу приналежності актів управління до дій і видання більшості з них у виді документів визначення аналізованого поняття як дії, так само як і визначення його як документа, не є достатньо повними. Не випадково іноді робляться порівняння визначень актів управління як дій і як документів. У навчальній літературі характеристику актів управління як дій-волевиявлень у ряді випадків доповнюють характеристикою їх як документи. Суттєві розходження у визначеннях поняття актів управління пов'язані і з недостатньою розробкою ряду питань теорії держави і права, науки українського адміністративного права, українського державного права і українського будівництва.


СкачатиСкачати:Управлінські акти органів виконавчої влади (курсова)


Схожі реферати:
 • Порушення письма молодших школярів Письмо відіграє надзвичайно важливу роль у людському суспільстві. Завдяки йому люди можуть використовува
 • Роль хімії в створенні нових матеріалів (реферат)
 • Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності (курсова)
 • Розширення функціональних меж української мови (Пошукова робота)
 • Диференційоване навчання в школі
 • Система обслуговування виробництва (реферат)
 • 1.Міжнародні валютно-кредитні організації. 2.Міжнародний туризм (контрольна)
 • Предмет і завдання гігієни. Її основні розділи (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Використання і ремонт муфт ВСТУП 1.1. Ми живемо в оточенні машин і так
 • РЕФЕРАТ на тему: Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи конкурентноздатності План Мета робот




 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.066232