Реферат Організована злочинність як найвища стадія криміналітету


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Організована злочинність як найвища стадія криміналітету

Миронюк М.М.

Організована злочинність як найвища стадія криміналітету

План

Вступ

1. Організована злочинність. Поняття, причини, тенденції розвитку та сучасний стан в Україні

2. Характеристика складових організованої злочинності. Поняття і типологія кримінальної групи

3. Характеристика окремих проявів організованої злочинності

Висновки

Література

Вступ

В даний час становище в Україні характеризується незацікавленістю деяких урядових чиновників в збереженні матеріальних цінностей, безгосподарністю, нездатністю окремих державних структур задовільнити потреби населення країни. Ця ситуація об’єктивно зумовила динамічний ріст масштабів тіньової економіки (показниками якої є збільшення розкрадань в особливо великих розмірах, хабарництво, незаконна приватна підприємницька діяльність і т. п.), що стимулює розвиток організованої злочинності і корупції в Україні.

Цей процес, в свою чергу, викликав зниження життєвого рівня більшості населення. Постійне збільшення кількості громадян, що опинилися за межею бідності, падіння моральних принципів на фоні способу життя і подвійної моралі представників владно-управлінських структур, служить надійним джерелом поповнення нижчих ешелонів організованої злочинності.

В юридичній літературі різних країн світу зустрічається різноманітне трактування поняття організованої злочинності, вводяться такі поняття як комп’ютерна злочинність та білокомірцева злочинність тощо.

Перехід України до ринкових економічних відносин супроводжується посиленням позицій організованої злочинності, по причині відсутності надійних механізмів захисту нових екоономічних структур від її посягань.

Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, сприяє деформації нових форм економічних підприємницьких відносин. Поилюються процеси зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадовими особами органів влади і управління, правоохоронних органів.

Організована злочинність є і залишається одним з факторів суспільного розвитку. Її масштаби - реальна загроза становленню соціально-економічних реформ та входження України в світове співтовариство. Тенденція останніх років свідчить про зростаючий інтерес лідерів злочинних угруповань активно включатися в легальні комерційні структури. Практика засвідчує, що великі мафіозні формування легалізують свою діяльність шляхом створення різноманітних асоціацій, спільних підприємств, посередницьких організацій і кооперативів.

Протистояння держави організованій злочинності вимагає розробки концепцій з даного питання. Розробка поняття, сутності і визначення організованої злочинності є складною багатогранною проблемою. Не випадково в документі секретаріату ООН, підготовленому під час проведення VIII Конгресу ООН по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня 1990 року), відзначалося, що одними визначеннями організованої злочинності неможливо визначити багаточисельні види організованої злочинності, зо зумовлені багатьма факторами, зокрема етнічним, економічним тощо. Комітет експертів з кримінального права і криміналістичних аспектів організованої злочинності Європейського комітету з проблем злочинності, створений згідно рішення Комітету міністрів Ради Єввропи 1 квітня 1997 року, також прийняв рішення не прагнути до вироблення точного визначення організованої злочинності.

Таким чином в поглядах на організовану злочинність не існує єдиної думки як серед вітчизняних так і зарубіжних вчених-юристів. Розуміння організованої злочинності здійснюється з різних позицій.

Метою даної курсової роботи, є висвітлення питань, що розкривають суть такого явища як організована злочинність.

Для досягнення поставленої мети, слід розкрити поняття, причини, та основні тенденції розвитку та сучасний стан в Україні організованої злочинності; охарактеризувати її складові елементи та окремі її прояви тощо.

Організована злочинність. Поняття, причини, тенденції розвитку та сучасний стан в Україні

Розробка поняття, сутності і визначення організованої злочинності є складною багатогранною проблемою. Різні автори дають розуміння і засноване на цьому визначення організованої злочинності, спираючись на ознаки притаманні "традиційній" злочинності ознаки, що характеризують: особливості организаційно-структурної побудови суб’єкта злочинного середовища; особливості прояву злочинної діяльності; види злочиної діяльності, що складають головний зміст її організаційних форм; функціональну сторону суб’єкту злочинної діяльності.

Організована злочинність - це складна сукупність, караних законом злочинів, таких як: надання нелегальних товарів і послуг, ретельно сплановані і скоординовані шахрайські операції, крадіжки, вимагательство, що вчиняються угрупуваннями організованої злочинності. Термін організована злочинність використовується і для визначення осіб, які приймають участь в діяльності груп, формувань організованої злочинності.

Статистичні (кількісні) показники зростання злочинності в Україні свідчать про всезростаючість даного процесу та про певну неспроможність відповідних державних органів дієво протистояти їй в сучасних умовах.

Ще більше викликає занепокоєння якісна сторона названого процесу. Ріст злочинності відбувається на фоні стрімкого посилення її організованості. Остання зумовлює масове створення і функціонування в Україні та країнах СНД, різноманітних за своєю спрямованістю, структурою, масшттабністю впливу злочинних формувань, які іноді утворюють цілісні системи, що здійснюють постійну злочинну діяльність, головною метою якої є незаконне одержанняприбутків і надприбутків. Така діяльність, як правило, поєднюється з забезпеченням злочинцями для себе спеціального захисту (невразливості) від соціального контролю і правового впливу на них, шляхом використання таких засобів як насильство, тортури, залякування, шантаж, дискредитація, корупція, а також проникнення представників кримінального середовища в офіційні державні і громадські (економічні, владні, управлінські, правоохоронні) структури, інвестування в них значних, здобутих злочинним шляхом грошей на підкуп посадових осіб.

Організована злочинність стає суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, законодавчого регулювання процесів, що охоплюють ці сфери, сприяє деформації нових форм економічних відносин. Вона кинула виклик суспільству, поставила під загрозу здійснення перетворень, що здійснюються в Україні.

Основні причини організованої злочинності приховані в сферах суспільно-економічних відносин.

По-перше, це об’єктивно існуючі наслідки того, що попередні командно-адміністративні засоби і методи практично втратили свою силу і значення, а нові соціально-економічні важелі або відсутні, або ще не працюють. Конкретні прояви вказаного - розбалансованість виробництва і його матеріально-сировинного і платіжного забазпечення, скорочення об’ємів товарообігу, безробіття, інфляція, невпорядкованість ціноутворення, оподаткування та фінансового контролю, штучне гальмування реалізації нових законів, спрямованих на проведення приватизації, переходу до ринкових відносин і втілення в життя інших важливих реформ місцевого самоуправління.

Необхідність вирішення цих протиріч підштовхує господарників, пез за все тих, що не мають достатніх правових та інших гарантій діяльності недержавних виробничих і кометційних структур, на позазаконний (обхідний) а іноді злочинний шлях, чим користуються лідери кримінального середовища, що приникають з корисливими мотивами в такі структури, або втягуючи їх представників в свою сферу діяльності.

В якості умов, що сприяють прогресуючому розвитку злочинності, є також поверхнева проробка рішень (законів, урядових рішень і т. п.) перед їх прийняттям і відсутності практики їх попередньої кримінологічної експертизи.

Всі перераховані негативні явища створюють сприятливий ґрунт для подальшого розвитку тіньової економіки, втягування в її сферу все нових господарських ланок, керівників різного профілю та рангу. Внаслідок цього розширюються масштаби економічних правопорушень, корупції, нетрудових доходів, створення і функціонування організованих злочинних груп, перш за все в економічі і сфері управлінню нею, розвитку їх організаційних структур, ієрархії, розподілу кримінальних функцій і ролей, закріплення багаточисельних кримінальних зв’язків і залежностей, зокрема на міжрегіональному і міждержавному рівнях. Теперішній розвиток економічної, зокрема організованої злочинності, в свою чергу, надає основу базування, а також призводить до негативних кількісних і якісних змін загальнокримінальної злочинності, всезростаючого посилення корисливих і корисливо-насильницьких посягань, професіоналізму і жорстокості.

Соціально-економічна криза в Україні з її криміногенними наслідками специфічна тим, що відбувається поряд з зміною базисних відносин власності. Це зумовлює стрімку матеріальну диференціацію і психологічну різнорідність суспільства, гіпертрофію особистих потреб і відповідну корисливу мотивацію мети і поведінки у значної частини суспільства, їх реалізацію протизаконними шляхами і способами.

Наступна причина - криза ідеалів, що призводить до поширення, особливо серед молоді, цинізму, падіння рівня моралі, посилення індивідуального і колективного егоїзму, а отже до наглості та жорстокості особистих вчинків. І нарешті, перераховані вище причини, посилюються кризою влади, загальним зниженням контролюючої ролі держави та її окремих інститутів, дестабілізації ситуації в певних регіонах тощо. Наслідок цього - падіння трудової, договірної, технологічної, фінансової дисципліни, безгосподарність і повна безвідповідальність керівників за невиконання своїх обов’язків, бездіяльність тощо.

Негативний вплив на ріст злочинності здійснює правовий нігілізм, що охопив широкі верстви населення. Нехтування правовими нормами, пряма непокора законам - стають нормами поведінки в багатьох сферах господарських, економічних і суспільних відносин. Такі явища, поряд з причинною обумовленістю, характеризуються послабленням контролюючої ролі держави і неефективної наглядової діяльності її правоохоронних органів, пояснюються загальною недосконалістю правової системи, відставанням номативної бази від реальних потреб, суттєвими пробілами і протиріччями в діючих законах, в тому числі розбалансованість і неадекватність сучасній ситуації норм кримінально-правового, кримінально-процесуального, адміністративно-правового і виправно-трудового законодавства. А це в свою чергу призводить до прийняття незаконних рішень і зловживань з боку представників виконавчої влади і державного управління.

Суттєво ускладнює криміногенну ситуацію в Україні неврегульваність багатьох державних процесів, пов’язаних з проголошенням незалежності. Зокрема проблема "прозорості кордонів". Наприклад, сьогодні на території України перебуває значна маса населення, що прибуває з “близького зарубіжжя”. Серед яких, велика кількість осіб без певних занять, а то й просто гастролюючих злочинців. Належного контролю за переміщенням таких осіб немає, статус їх як іноземців не визначений, служб спеціального нагляду і контролю не існує. З даною проблемою тісно пов’язана проблема незаконного обігу зброї та наркотиків.

Соціологія злочинності свідчить, що зростання та вдосконалення структури організованої злочинності відбулося на протязі останніх семи-десяти років і пояснюється перш за все негативними політичними та соціально-економічними процесами, які відбуваються в суспільстві.

Аналізуючи вивченість даного питання, в правовому аспекті, слід зазначити, що серйозно даною проблемою не займаються. Зокрема кримінальне законодавство України, скоєння злочину організованою групою віднесено до обтяжуючих обставин (ст. 41 Кримінального кодексу України). В даному випадку словосполучення “організована група” вживається як синонім “скоєння злочину за попередньою змовою групою осіб”. Тільки в кільнох статтях КК України в якості кваліфікуючої ознаки злочину названо скоєння злочину організованою групою: публічні заклики до насильницького повалення або зміни конституційного ладу або порушення територіальної цілісності України (ст.ст. 561, 62 КК), вимагательство державного або колективного майна (ст. 862 КК), вимагательство особистого майна громадян (ст. 144 КК), спекуляція (ст. 154 КК), штучне підвищення і підтримання високих цін на товари народного споживання і послуги населенню (ст. 1555 КК) і незаконна торговельна діяльність (ст. 1556 КК).

Виникає питання: як кваліфікувати дії членів організованої групи, що скоїли інші злочинні дії? До речі, для кваліфікації дій учасників організованої злочинної групи по ст. 69 КК України (бандитизм) необхідно, щоб вони зорганізувались в озброєну банду з метою нападу на підприємства, установи, організації або окремих осіб, а також участь в такій банді або участь у організованому нею нападі. Аналіз чинного законодавства України свідчить, що з даної преблеми існує багато “білих плям” тощо.

Все це, призводить до втрати громадської довіри до владних і правоохоронних органів, дієвості законів по охороні особи, прав та майнових інтересів громадян, до нарощування темпів росту злочинності.

Характеристика складових організованої злочинності. Поняття і типологія кримінальної групи


СкачатиСкачати:Організована злочинність як найвища стадія криміналітету


Схожі реферати:
 • Акцизний збір, мито (реферат)
 • Профілактична дезінфекція, та її значення (реферат)
 • ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ 5 квітня 2006 року виповнюється 14 років з дня виходу Указу Президента У
 • ВЕДУЧІ МОСТИ АВТОМОБІЛЯ Мости автомобіля виконують функції осей, на які встановлюють­ся колеса. Залежно від схеми трансм
 • Методи вдосконалення фізичних якостей (реферат)
 • Парфенон у Греції
 • Проведення основної частини уроку Основна частина уроку передбачає: набуття учнями знань, умінь і навичок виконувати фізичні вправи за планом уроку; навчання учнів самостійн
 • Філософія історії (реферат)
 • Сценарій Зустріч з театром (для дошкільнят) Програмовий зміст: Мета: Навчати дітей будувати різні форми діалогу під ч
 • Державність української мови: декларація і реальність (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031027