Реферат Поняття і підстави кримінальної відповідальності


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Поняття і підстави кримінальної відповідальності

Поняття і підстави кримінальної відповідальності

План

Вступ

1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності

2. Поняття, ознаки, зміст криінальної відповідальності, кримінальні правовідносини

3. Обмеження кримінальної відповідальності за суспільною небезпечністю діяння

Висновки

Література

Вступ

Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння або бездіяльність, що посягають на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, влвсність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок (ст. 7 КК України). Кримінальний закон, таким чином, встановлює, що злочин - це діяння людини, і що це діяння - суспільно небезпечне, що воно посягає на основні цінності суспільства, і нарешті, кримінальний закон дає вичерпний перелік заборонених діянь.

Суспільна небезпечність злочину - це головна, визначальна ознака, яка характеризує його соціальну природу. Злочин небезпечний тому, що спричиняє шкоду суспільству, перешкоджає його нормальному розвитку, порушує гарантовані державою права і свободи громадян. Саме тому суспільство змушене вести боротьбу із злочинністю. Ця боротьба починається з встановлення заборони вчиняти ті чи інші суспільно небезпечні дії, реалізується в складному комплексі заходів по запобіганню злочинності, полягає в застосуванні кримінальної відповідальності та інших заходів, у випадках порушення вимог кримінально-правових норм і завершується в кожному конкретному випадку: відновленням правопорядку, перевихованням особи, яка скоїла злочин.

Курсова робота присвячена висвітленню кримінально-правової категорії - кримінальна відповідальність.

В даній курсовій роботі кримінальна відповідальність розглядається як вид юридичної відповідальності, розкривається її поняття, ознаки та зміст, особливості застосування кримінальної відповідальності в залежності від ступеня суспільної небезпечності злочину.

При написанні курсової роботи автором використано нормативно правову базу (Кримінальний кодекс України тощо) та наукову літературу присвячену даній проблемі.

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності

Згідно з ч. 1 ст. 3 КК України кримінальній відповідальності та покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочи­ну, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння. Це законодавче положення дає підстави розглядати кримінальну відповідальність як кримінально-правовий вид юридичної відповідальності. Водночас це означає, що по­няття кримінальної відповідальності включає як родові ознаки, характерні для юридичної відповідальності в ціло­му, так і певні ознаки, характерні для відповідальності в межах кримінального права.

Як відносно самостійний елемент правової системи юри­дична відповідальність характеризується такими ознаками: юридична відповідальність - це особливий правовий інститут, у межах якого здійснюється реагування держави на правопорушення; юридична відповідальність завжди поєднана із засто­суванням (можливістю застосування) примусових заходів з боку держави. Вона передбачає офіційну оцін­ку відповідним державним органом поведінки особи як правопорушення, а її самої - як правопорушника. Оскіль­ки в даному разі правопорушення вчиняється винно, ця оцінка завжди зумовлює негативний для особи момент, містить елемент її державного осуду.

Юридична відповідальність тягне певні несприятливі наслідки для правопорушника; іноді вони зводяться лише до зазначеної вище оцінки особи як правопорушника, але у більшості випадків така оцінка поєднується з конкретним обмеженням певних прав і свобод правопорушника чи по­кладанням на нього певних обов'язків.

У кримінальному праві деякі із зазначених ознак юри­дичної відповідальності конкретизуються - перш за все, з урахуванням предмета та методів правового регулювання даної галузі. Завдяки цій конкретизації вони стають специфічними ознаками кримінальної відповідаль­ності.

Таким чином, кримінальна відповідальність - це різновид юридичної відповідальності. Вона виступає як особливий еле­мент у механізмі кримінально-правового регулювання, в межах якого здійснюється реагування держави на вчине­ний особою злочин. Офіційна оцінка поведінки особи як злочину, а її самої як злочинця, згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції та ч. 2 ст. 3 КК, може здійснюватися лише судом в обвинуваль­ному вироку.

Кримінальна відповідальність тягне несприятливі на­слідки для злочинця; іноді вони зводяться лише до визнан­ня судом особи винною у вчиненні злочину і тим самим її осуду з боку держави, але у більшості випадків такий осуд поєднується із застосуванням конкретного заходу кримінально-правового впливу, передбаченого криміналь­ним законом.

Останнім часом у юридичній літературі активно розроб­ляється концепція так званої позитивної (перспективної) кримінальної відповідальності, крім відповідальності за минулу поведінку, що є ретро­спективною відповідальністю, в механізмі кримінально-правового регулювання є ще і позитивна відповідальність, що розуміється як усвідомлення особою необхідності дотри­мання кримінально-правової заборони.

Відзначаючи плідність концепції позитивної відповідаль­ності в теоретичному плані, слід зауважити, що чинне кри­мінальне законодавство України розглядає кримінальну відпо­відальність лише як відповідальність за минулу поведінку.

Поняття, ознаки, зміст криінальної відповідальності, кримінальні правовідносини

Поняття кримінальної відповідальності, як і поняття юридичної відповідальності трактується по різному. Тривалий час злочин і покарання, традиційно виступали в якості основних категорій кримінального права.

Незважаючи на те, що проблема кримінальної відповідальності, розроблялась досить інтенсивно, надалі залишаються дискусійними не тільки конкретні питання теорії кримінальної відповідальності, а саме її визначення.

Зокрема, кримінальна відповідальність, це сукупність кримінальних, кримінально-процесуальних і виправно-трудових правовідносин, в яких одна сторона - держава в особі повноважних органів, - здійснюючи своє право, накладає на особу, що скоїла злочин, обмеження морального, матеріального та фізичного характеру, які становлять кримінальне покарання, а інша сторона - правопорушник, виконує обов’язок, терпить ці несприятливі наслідки.

Певна група авторів, розглядає кримінальну відповідальність як елемент кримінальних правовідносин, а саме як обов’язок відповідати за скоєний злочин.

Існує думка, що юридична відповідальність і кримінально-правова, зокрема, це обґрунтована на вимозі кримінального закону, оцінка судом від імені держави суспільно-небезпечного діяння і покарання особи, яка його скоїла.

Поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права трактується по різному, що призводить до розходжень при співсталенні понять кримінальної відповідальності і кримінальних правовідносин, кримінальної відповідальності і покарання, визначення змісту кримінальної відповідальності, визначенні моменту виникнення і припинення кримінальної відповідальності., і нарештц про підстави кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність - результат порушення кримінально-правової норми, характер порушеної вимоги визначає правову природу відповідальності, вона похідної від кримінально-правовї норми.

Однак кримінальна відповідальність не може зводитись тільки до покарання. Чинне законодавство розрізняє покараня і кримінальну відповідальність. Оскільки покарання є основною, але не єдиною формою кримінальної відповідальності, про що свідчить, зокрема, положення ч. 1 ст. З та ст. 50 КК.

Із наведених точок зору більш слушною видається та, що розглядає кримінальну відповідальність як реальне по­кладання на особу, яка вчинила злочин, передбачених кримінальним законом і конкретизованих вироком суду заходів державного осуду і примусу. Єдине уточнення, яке потрібно, очевидно, зробити, - в окремих випадках кримі­нальна відповідальність може зводитися лише до держав­ного осуду особи, яка вчинила злочин.

Інші точки зору, як уявляється, в тій чи іншій мірі не відповідають зазначеним вище основним юридичним озна­кам кримінальної відповідальності. Так, обов'язок особи відповісти за вчинення злочину і стерпіти передбачені кри­мінальним законом обмеження не є реакцією держави на вчинений злочин. У цьому плані, очевидно, сам по собі обов'язок не може бути кримінальною відповідальністю.

Щодо розуміння кримінальної відповідальності як спе­цифічних кримінально-правових відносин (сукупності кри­мінально-правових, кримінально-процесуальних та кримі­нально-виконавчих відносин), то воно занадто розширює її зміст. Кримінально-правові відносини, як уявляється, є більш широким правовим явищем, ніж кримінальна відповідаль­ність, а їх співвідношення потребує окремого розгляду.

Кримінально-правові відносини, тобто відноси­ни, які регулюються нормами кримінального права, не­однорідні. Серед них розрізняють так звані регулятивні і охоронні кримінально-правові відносини. Кримінальна відповідальність, у її ретроспективному розумінні, пов'яза­на з останніми, а саме з тими із них, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину.

Характеристика цих відносин та визначення їх спів­відношення з кримінальною відповідальністю передбачає з'ясування ряду питань, зокрема: а) з якого моменту вини­кають охоронні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, та які юридичні факти їх породжують; б) який основний зміст охоронних кримінально-правових відносин; в) яким чином вони реалізуються; г) коли вони припиняються.

В чинному Кримінальному ко­дексі України підставам кримінальної відповідальності при­свячена ст. 3 Загальної частини. Вона має саме таку назву і, як уже зазначалось, передбачає: що “кримінальній відповідальності і покаранню підлягає ли­ше особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умис­но або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочи­ну, а також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону”.

Питання про підстави кримінальної відповідальності сто­суються певні положення Конституції України, зокрема: ч. 2 ст. 62: “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”.

Крім того, з питанням про підстави кримінальної відпо­відальності пов'язані передбачені КК України окремі види звільнення від кримінальної відповідальності. Серед них, перш за все, необхідно звернути увагу на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із спливом строків давності притягнення до неї (ст. 48) та на звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів гро­мадського впливу - в частині, що передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності особи, пере­даної на поруки (ч. 5 ст. 51).


СкачатиСкачати:Поняття і підстави кримінальної відповідальності


Схожі реферати:
 • Сценарій свята для учнів 1—3 класів Мета. Виховувати любов до фізкультури та спорту: розвива­ти руховий апарат, фізичні
 • Людська діяльність. Життя, смерть і безсмертя Діяльність це специфічно людська форма активного ставлення до світу, спосіб буття людини. Тва
 • Сучасне уявлення про роль альдостерону в патогенезі серцевої недостатності(реферат)
 • Довгостроковий кредит (реферат)
 • Контрольна робота з економіки на тему: Соціальна інфраструктура та її вплив на підвищення ефективності виробництва. Труд
 • Індивідуальне здоров'я. Складові індивідуального здоров'я. Способи забезпечення власного здоров'я. Здоровий спосіб життя (реферат)
 • Екологія в Україні (курсова)
 • Лікарі ченці. Агапіт Печерський (пошукова робота)
 • Банківська справа. Операції комерційних банків з цінними паперами (курсова)
 • Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки Види фінансових відносин хар
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.046631