Реферат Курсова робота на тему: Договір побутового підряду ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Поняття договору підряду. ВСТУП


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Курсова робота на тему: Договір побутового підряду ЗМІСТ РОЗ

Курсова робота на тему:

Договір побутового підряду

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Поняття договору підряду.

ВСТУП……………………………………………………...3 -5

1.1.Поняття договору підряду………………………………….…………...6 - 11

1.2.Зміст договору підряду………………………………………………...12 - 15

1.3.Кошторис………………………………………………………………..16 - 17

1.4.Права і обов’язки сторін……………………………………………….18 - 21

1.5.Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду………………………………………………………….…………...22 - 24

РОЗДІЛ 2. Договір побутового підряду.

2.1.Поняття договору побутового підряду…………………….…………...25 - 29

2.2.Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду………………………………….……………………...30 - 32

РОЗДІЛ 3. Договір будівельного підряду.

3.1. Поняття договору будівельного підряду………………….…………...33 - 37

3.2.Проектно-кошторисна документація…………………………………...38 - 40

3.3.Відповідальність підрядника і замовника за договором будівельного підряду……………………………………………………………………….41 - 43

ВИСНОВОК……………………………………………………44 - 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………46

ДОДАТКИ………………………………………………………47 - 49

ВСТУП

З давніх часів і по наш час велике значення в нашому житті відіграють договори. Кожному з нас неодноразово доводилось укладати договір навіть найпростіший. Він є однією із найпоширеніших підстав виникнення зобов’язань. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняється з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин ( породжує, змінює або припиняє їх ). Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та справедливості договір також визначає зміст конкретних прав та обов’язків учасників договірного зобов’язання. В цьому розумінні договір є засобом регулювання поведінки цивільних правовідносин. У сучасних умовах зростає роль договору як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин.

Розглядаючи дану тему я використала такі різновиди договору підряду як договір будівельного підряду і договір побутового підряду.

Договір підряду - консенсуальний договір, він виступає в силу з моменту його укладання, тобто досягнення сторонами домовленостіза всіма істотними умовми. Це оплатний договір, бо виконаній роботі підрядника відповідає зустрічне грошове задоволення з боку замовника. Хоча не можна не відмітити, що законодавство знаї і винятки з цього правила, а саме безвідплатне виконання робіт, до яких, наприклад, слід віднести обов’язокнаймача проводити поточний ремонт речі, переданої у найм, або капітальний ремонт речі, переданої у найм наймодавцеві, якщо інше не буде встановлено договором або законом.

Договір підряду - двостороньо взаємний договір праці підрядника, бо і на стороні замовника є права та обов’язки, причому праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої і, навпаки.

Предметом договору підряду є індивідуальний результат праці, який набуває тієї чи іншої індивідуальної форми, придатної для оцінки. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або переробку, ремонт ркчі на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Договірними сторонами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені для цього організації ( будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуговування тощо), а також інші організації, що займаються виробничо-господарською діяльністю. Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам. Несучи відповідальність перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.

Актуальним для цього договору є те, що підрядник зобовязаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів своїми засобами, але можуть бути і інші умови передбачені договором. Він відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалу чи устаткування, обмеженого правами третіх осіб.

Договір побутового підряду є одним із різновидів договору підряду. Він є двостороннім, консенсуальним і оплатним. Йому характерні такі риси як: По-перше, це особливість суб’єктного складу договору побутового підряду. Замовник може бути тільки фізична особа, а на стороні підрядника завжди виступає юридична або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність. Надавати побутові послуги населенню можуть не тільки організації, а й окремі громадяни, які набули статусу підприємця. По-друге, даний договір є публічним. Тобто на нього поширюються особливості, встановлені цивільним законодавством щодо публічних договорів. По-третє, певну специфіку має предмет договору: робота призначена задовольнити побутові чи інші особисті потреби замовника, тобто її результат повинен бути призначений для використання не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. По-четверте, специфіка побутового підряду знаходить свій прояв у наявності переддоговірних обов’язків підрядника. Вони полягають у надані підрядником необхідної і достовірної інформації про запропоновану роботу, про ціну форму оплати та інших відомостей.

Кабінету Міністрів України надано право затверджувати з окремих видів обслуговування громадян типові договори побутового замовлення. Правила про договори підряду з обслуговування побутових потреб громадян можуть встановлюватися і іншими законодавчими актами. Особливе значення для регулювання відносин з побутового обслуговування населення має закон України “Про захист прав споживачів”.

Щодо договору будівельного підряду цей договір укладається на здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічне переоснащення) підприємств, будівель, споруд, виконання монтажних, проектно-налагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов’язаних із місцезнаходженням об’єкта. Тобто предметом договору є побудований відповідно до затвердженої документації об’єкт, зданий комісії замовника і підготовлених до експлуатації.

Характерною ознакою договірних зв’язків з будівельного підряду є система генерального підряду: замовник укладає договір з однією підрядною будівельною організацією – генеральним підрядником, який для виконання окремих комплексів робіт має право залучити інші спеціалізовані організації на підставі договорів субпідряду, тобто як субпідрядники.

Даною темою займались такі вчені як: Борисова В.І., Дзера О.В., Панченко М.І., Підопригора О.А., Харитонов Є. О., Шевченко М.Я., та інші.

В результаті досліджень їх праці основною метою виконання курсової роботи є ряд завдань :

 • поняття договору підряду їх різновидів;
 • зміст договорів підряду;
 • права і обов’язки сторін;
 • відповідальність підрядника і замовника за договором підряду.

Об’єктом даної теми є ті суспільні відносини які виникають між сторонами у договорі підряду.

2.1.Поняття договору побутового підряду.

Договір побутового підряду є різновидом договору підряду, в якому діють в цілому норми, що регулюють договір підряду з певними особливостями, основними з яких є суб’єктивний склад сторін договору, специфічний предмет та визнання договору побутового підряду публічним.

Публічний характер договору побутового підряду відповідно до ЦК України означає, що організація або підприємець, який за родом своєї діяльності надає певні побутові послуги, звертається з пропозицією про укладення договору до невизначеного кола осіб. Такий характер договору визначає, що, по-перше, підприємець при укладені договору не має права надавати переваги одній особі перед іншою; по-друге, ціна послуг (товарів) має бути однаковою для всіх; по-третє, за наявності у нього можливості надати такі послуги підприємець не має права відмовитися від них; по-четверте, у разі необґрунтованої відмови підприємця від виконання робіт замовник має право вимагати відшкодування збитків, завданих не укладенням договору.

Особливе значення для регулювання відносин з побутового обслуговування населення має Закон України “ Про захист прав споживачів” (1991 р.., з наступними змінами і доповненнями), певні статті якого також застосовуються до цих відносин. Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності. Споживачем є громадянин, який замовляє або має намір замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб, а виконавцем – підприємство, установа, організація або громадянин підприємець, які виконують роботу або надають послуги. Тому не викликає сумнівів правомірність поширення цього закону на побутове замовлення (побутовий підряд).

За ст. 3 Закону України “Про захист прав споживачів” споживачі (у даному випадку вони і замовники), зокрема, мають право на державний захист своїх прав, належну якість роботи і послуг, безпеку робіт, послуг; на відшкодування збитків, завданих роботами, послугами належної якості, а також шкоди, заподіяними небезпечними для життя і здоров’я людей роботами, послугами у випадках, небезпечних законодавством; на необхідну доступну, та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент робіт і послуг.


СкачатиСкачати:Курсова робота на тему: Договір побутового підряду ЗМІСТ РОЗ


Схожі реферати:
 • Фінансова система України (курсова)
 • Роль хімії у житті суспільства (реферат)
 • 1. Психологія чуттєвого пізнання. Відчуття та сприймання. 2. Характеристика основних напрямків юридичної психології (контрольна)
 • Загальна характеристика епохи середньовіччя. система середньовічних шкіл (Реферат)
 • Курсова робота Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі ЗМ
 • Використання напівпровідників та Електричний струм в напівпровідниках (реферат)
 • Новітні технології у засобах масової комунікації (реферат)
 • Фінансові потоки страхового ринку Фінансові потоки страхового ринку як прояв фінансових відносин регулюються учасниками страхового ринку і державою, яка в
 • Фінансова cистема України (курсова)
 • Внесок українських учених у розвиток космонавтики
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.054236