Реферат Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обліку Амортизація це процес поступового перенесення вартості основ


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обл

Реферат на тему:

Методи нарахування амортизації

згідно з стандартами бух обліку

Амортизація — це процес поступового перенесення вартості ос­новних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нор­мами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами. Амортизаційні відрахування включаються до складу вало­вих витрат виробництва й обігу, що беруться для обчислення оподат­ковуваного прибутку.

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:

• на придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, у тім числі на самостійне ви­готовлення основних фондів для власних виробничих потреб (вклю­чно з витратами на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів);

• на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних фондів.

Безпосередньо відносяться до складу валових витрат звітного періоду:

• витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх наступної реалізації іншим підприємствам чи ви­користання таких основних фондів у виробництві інших основних фондів, призначених для такої реалізації;

• кошти та витрати на утримання основних фондів, що перебу­вають на консервації.

Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової вар­тості основних фондів і норм таких відрахувань, а також від методів їх нарахування.

Відповідно до чинного законодавства суб'єктам підприємниць­кої діяльності пропонується як базу для нарахування амортизації за­стосовувати залишкову вартість основних виробничих фондів, скориговану на суму капітального ремонту понад суми, віднесені на витрати виробництва з поправкою на індекс інфляції.

Підприємства мають право самостійно застосовувати метод при­скореної амортизації. Завдяки прискореній амортизації зменшують­ся витрати від морального старіння основних виробничих фондів.

Сутність прискореного методу нарахування амортизації поля­гає в тім, що без скорочення встановлених нормативних строків служби основних фондів підприємствам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні відрахування в підвищених роз­мірах, але з відповідним зниженням їх у наступні роки.

Унаслідок зростання амортизаційних відрахувань знижується розмір оподатковуваного прибутку, а отже, і величина податку на прибуток. Одночасно зменшується прибуток від реалізації товарної продукції.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних фондів на початок звітного періоду.

де А — сума амортизаційних відрахувань, грн.;

Бб — балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного періоду, грн.;

Н — норма амортизаційних відрахувань до балансової вартості кожної з груп основних фондів, %.

Згідно з чинним законодавством України норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на кінець звітного періоду в таких розмірах.

На календарний рік На квартал
Група 1 — 5%

Група 2 — 25%

Група 3 — 15%

Група 1 — 1,25% (5:4)

Група 2 — 6,25% (25:4)

Група З — 3,75% (15:4)

Балансова,вартість груп основних фондів на початок звітного пе­ріоду розраховується за формулою:

Бб=БЗ+Пб-Вб-Аб

де Бб — балансова вартість групи основних фондів на початок звіт­ного періоду;

БЗ — балансова вартість групи основних фондів на початок пе­ріоду, що передував звітному;

Пб — сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцію, модер­нізацію та інші поліпшення основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

Вб — вартість виведеної з експлуатації відповідної групи осно­вних фондів протягом періоду, що передував звітному;

Aб — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував звітному.

З наведеної формули випливає, що витрати на придбання основ­них фондів збільшують балансову вартість відповідної групи з ура­хуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість, коли підприємство зареєстроване як платник такого податку.

У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фон­дів групи І у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи І змен­шується на суму балансової вартості такого об'єкта. Сума пере­вищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи І та нематеріальних активів включа­ється до валових доходів, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат підприємства.

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів. Якщо сума вартості осно­вних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума переви­щення включається до валового доходу підприємства відповідного періоду.

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фон­дів групи І у зв'язку з його ліквідацією, капітальним ремонтом, ре­конструкцією та консервацією з рішення підприємства або Кабінету Міністрів України балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відра­хування не нараховуються.

У разі виведення з експлуатації окремих основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкці­єю, модернізацією та консервацією з рішення підприємства або Ка­бінету Міністрів України балансова вартість груп не змінюється. Уведення таких основних фондів в експлуатацію після капітального ремонту, реконструкції та модернізації збільшує балансову вартість групи основних фондів тільки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.

Якщо підприємство приймає рішення про ліквідацію окремого об'єкта основних фондів групи І, балансова вартість такого об'єкта не відноситься до валових витрат і відшкодовується за рахунок вла­сних джерел підприємства.

Нарахування амортизаційних відрахувань дає можливість визна­чити поточну вартість не зношеної частини основних фондів, а також вартість тієї їх частини, яка відноситься на виробництво проду­кції. Одночасно визначається нагромаджувана частина фінансових ресурсів для наступного заміщення основних фондів, які вибувають з виробничого процесу через зношення.

Приклад 1


СкачатиСкачати: Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обл


Схожі реферати:
 • Повідомлення про погашення заборгованості (бланк)
 • Примхи розвитку екології Відповісти на це просте запитання стає дедалі важче екологія має всі шанси повторити шлях кібернетики і перетворитися з
 • Алмаз АЛМАЗ, мінерал, кристалічна кубічна поліморфна модифікація самородного вуглецю, по блиску, красі і твердості
 • Облік і аудит. Облік витрат підприємства, які протягом місяця повністю списуються на фінансовий результат (курсова)
 • Міжнародні економічні організації (реферат)
 • Біржі і біржова діяльність. Закони України Про товарну біржу і Про фондову біржу ПЛАН 1. Поняття та юридичні о
 • Реквізити ділових паперів (реферат)
 • Енергетика майбутнього (реферат)
 • Сучасні електростанції Енергетика - основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні про­цеси
 • Текстові комп'ютерні редактори на заняттях англійської мови(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.058228