Реферат Конституційний статус Президента України (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Конституційний статус Президента України (реферат)

Тема: Конституційний статус Президента України.

Тип заняття: Лекція з елементами бесіди.

Мета заняття:

навчальна: Ознайомити студентів з інститутом президентства країн світу, історією виникнення посади президента.

Дати характеристику конституційного статусу Президента в Україні. Його місце і роль у державному механізмі, спираючись на Конституцію України.

Розкрити функції, завдання, форми діяльності президента України. Проаналізувати форми взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України. Розкрити порядок обрання, зміщення Президента України.

Розвивати логічне мислення студентів, сприяти розвитку самостійної роботи студентів в поза аудиторний час. Розвивати навички роботи з документальними матеріалами.

Використовуючи проблемні завдання, підвищувати ефективність лекційного заняття.

виховна: Виховувати в студентів повагу до моральних норм суспільства, обов”язку дотримання законодавства та правопорядку, не порушувати норми Конституції та Законів України, почуття патріотизму та поваги до історичного минулого та сьогодення українського народу.

I. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ”ЯЗКИ

Предмет Знати Вміти
Теорія держави і права Теорії походження держави і права, утворення органів державної влади та вищих посадових осіб держави Аналізувати причини поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, охарактеризувати їх
Історія держави і права України Походження поста президента у світовій практиці, його порядок обрання та припинення повноважень Характеризувати підстави порядку обрання президента на державну посаду, аналізувати його діяльність та виявляти причини усунення президента з поста
Історія України Утворення в історії Української державності інституту президентства та осіб, які їх займали Класифікувати та розмежовувати функції президентів України протягом часу існування посад президента в Україні

II. ПЛАН ТА ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційна частина.

II. Актуалізація опорних знань студентів.

Фронтальне опитування

• Який поділ органів державної влади в Україні ?

• Як розмежовується компетенція між законодавчою і виконавчою владою в державі ?

• Які види виборчих систем існують в практиці виборів ? Назвіть їх.

• За якою системою здійснюються вибори Президента України ?

• Які нормативні акти видають органи держави ?

• Перший Президент Української держави.

• Який основний нормативний акт визначає порядок обрання та припинення повноважень президента держави ?

Оголошення теми і мети заняття.

 1. Історія створення поста Президента України.
 2. Президент України – Глава Української держави.
 3. Порядок обрання та зміщення Президента України.
 4. Компетенція Президента України.

Завдання 1

Проблема № 1 Які історичні передумови створення поста президента виділяють в світовій практиці та в Україні?

Проблема № 2 Визначити та охарактеризувати повноваження та компетенцію головної посадової особи Української держави.

Завдання 2 В ході лекції конспектуєте основні події, визначення, поняття, заповнюєте хронологічну таблицю.

Завдання 3 На основі нового матеріалу розв”язуєте тести та ситуаційні задачі.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЯ ЗАНЯТТЯ.

а) наочні посібники:

 • Конституція України;
 • В.И.Молдован Конституційне право України: в схемах і таблицях.

б) роздатковий матеріал:

 • план лекційного заняття;
 • тести;
 • задачі;
 • індивідуальні завдання;
 • схеми.

ЛІТЕРАТУРА:

основна:

 • Конституція України;
 • Коментар до Конституції України;
 • Закон України “Про утворення поста Президента в Україні”;
 • Закон України “Про вибори Президента України”;
 • В.В.Копейчиков Основи конституційного права України;
 • Конституційне право України;

додаткова:

 • В.В. Копейчиков Теорія держави і права України;
 • Бойко О. Історія України: запитання і відповіді, Київ, 1997.;
 • Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття, Київ, 1994.;
 • В.О. Кульчицький Історія держави і права України.
 1. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ
  1. Історія створення поста Президента України.

Інститут президентства як один із найважливіших інститутів сучасних політичних систем багатьох країн світу має свою давню історію виникнення та довгий шлях розвитку. Термін “президент” походить з латинської мови praesidens і означає: Верховний голова виконавчої влади в республіці.

У світовій конституційній практиці статус президента визначається по різному. В одних країнах (Італія, Росія, Угорщина) Президент, як і в Україні, визнається главою держави, що підтверджено статтею 102 Конституції України: “Президент України є главою держави і виступає від її імені, в інших – Мексика , США – главою виконавчої влади.

Президент уособлює державу і державну владу в цілому, а не певну її гілку. Як глава держави він виступає як у вирішенні внутрішніх проблем, так і від її імені у міжнародних відносинах. На практиці це означає, що Президент не потребує додаткового засвідчення своїх повноважень, це випливає з його статусу.

Перша держава, в якій було запроваджено посаду президента як глави держави і виконавчої влади – це США, де Конституцією 1787 р. Затверджено цей пост. У Європі пост президента вперше було зпроваджено у Франції та Швейцарії у 1848 р. У XX ст. поширилося запровадження цього поста у багатьох країнах. Остання фаза зазначеного процесу мала місце наприкінці 80-х - на початку 90-х років, коли пост президента було запроваджено майже в усіх незалежних державах, які утворилися після розпаду СРСР, та у країнах Східної Європи. На сьогодні у світі з більш як 180 країн – членів ООН понад 130 мають президентів.

Значне поширення інституту президентства обумовлене низкою чинників, які визначають його значення і роль у державному та суспільному житті тієї або іншої країни. Насамперед, президент уособлює державу, представляє її у міжнародних відносинах.

Треба мати на увазі, що відповідно до порядку обрання президента та обсягу його повноважень розрізняють президентські та парламентські республіки. Головна відмінність між ними полягає в тому, що у президентській республіці ( США, Ірак, Корея ) президент обирається народом і має широкі повноваження, зокрема незалежно від парламенту формує уряд і забезпечує здійснення виконавчої влади. У парламентській республіці ( Австрія, Індія, ФРН ) президент обирається парламентом, практично не має виконавчих повноважень, виконує виключно представницькі функції. Останнім часом набуває поширення напівпрезидентська республіка ( Франція, Португалія, Болгарія ). В ній президент обирається народом, але парламенту надаються певні повноваження, пов”язані з контролем за його діяльністю під час формування уряду і здійснення виконавчої влади.

У нашій державі пост Президента було запроваджено Законом України “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР” від 5 липня 1991 р. У Конституції України Президенту присвячено розділ 5, який складається з 11 статей, що встановлюють порядок обрання президента та основи його взаємовідносин з державними органами.

Отже, до основних напрямків діяльності Президента України як глави держави належить забезпечення:

 1. державного суверенітету, тобто неподільності, верховенства, незалежності державної влади в Україні;
 2. територіальної цілісності України, тобто недоторканості її кордонів іззовні, а також покладенню краю спробам будь-яких сил всередині країни розчленувати територію України або відділити якусь її частину;
 3. відповідності внутрішньої і зовнішньої політики держави визначеним у Конституції засадам; чіткого й своєчасного реагування відповідних державних органів на будь-які порушення конституційних приписів;
 4. прав і свобод людини, відповідності міжнародно-правовим актам і реальності правового статусу людини і громадянина.

Беручи до уваги те, що Україна довший час не мала можливості бути незалежною державою, то президентів було і не так багато, а скільки з них керували Українською державою і в які роки ми дізнаємось, коли ви використовуючи ваші індивідуальні завдання (Додаток № 2), розставите зазначених осіб президентів у хронологічній послідовності і вкажете роки їх правління.

  1. Президент України – Глава Української держави.

У системі владних відносин України Президент як глава держави займає особливе місце. Характерним є співвідношення цього інституту з демократичним принципом розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову. Згідно з чинним законодавством Президент України напряму не пов”язаний із жодною з них, але водночас відіграє у їх функціонуванні важливу роль.

У статті 102 Конституції України зазначено, що Президент України є главою держави і виступає від ї імені. Президент України є гарантом державного суверинітету. Територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.


СкачатиСкачати:Конституційний статус Президента України (реферат)


Схожі реферати:
 • Методи обчислення визначеного інтеграла І. Навчальна мета: розширити поняття студентів про методи обчислення визначеного інтеграла.
 • Проблема взаємозв'язку вождя i народу в романi Пантелеймона Кулiша "Чорна рада" Роль вождя, провiдника в народному посту
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Культура праслов'ян ЗМІСТ Вступ Історична наука про цілісність української культури Український народ корінн
 • Право. Роль антимонопольного комітету в обмежені монополізму в економіці України (дипломна)
 • Досвід вирішення конфліктів за кордоном Трудові конфлікти — звичне явище й у зарубіжних країнах. Вони т
 • Шпаргалка.
 • Мовний етикет українців (реферат)
 • "Караюсь, мучусь, але не каюсь" - життєве кредо Тараса Шевченка, поета, людини, революцiонера-демократа "Караюсь, мучусь
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Основи соціального менеджменту ЗМІСТ ВСТУП 1. НАУКОВЦІ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОГО М
 • Традиції національної фізичної культури (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032958