Реферат Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування виробничої


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Групування витрат виробничої собівартості за статтями кальк

Реферат на тему:

Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання

Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, організації бухгалтерського та аналітичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати основної діяльності будівельної організації під час формування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт можуть групуватись за такими статтями калькулювання:

• прямі матеріальні витрати;

• прямі витрати на оплату праці;

• суми відрахувань на соціальні заходи;

витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які можна віднести до конкретних об'єктів витрат за прямою ознакою;

• інші прямі витрати;

• загальновиробничі витрати.

Склад статей калькулювання прямих витрат наведено у пунктах 2-6, а склад статті калькулювання "Загальновиробничі витрати" — у пункті 7 цього розділу.

Зазначений Перелік статей калькулювання, як і їх склад, може уточнюватися будівельною організацією самостійно.

До статті "Прямі матеріальні витрати" включається:

• вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів та напівфабрикатів;

• вартість допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх організацій та виготовлених у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, що в подальшому безпосередньо використовуються на виконанні будівельно-монтажних робіт;

• вартість паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх видів і запасних частин тощо.

Вартість матеріальних ресурсів включається у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за їх первісною вартістю, яка формується відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Вартість продукції, виготовленої у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, включається у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за собівартістю їх виготовлення, яка формується відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

До статті "Прямі витрати на оплату праці" включаються витрати на основну, додаткову заробітну плату та інші грошові виплати робітників (включаючи нештатних) і працівників лінійного персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) у разі включення їх до складу бригад, зайнятих на будівельно-монтажних роботах (включаючи розвантаження на приоб'єктному складі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання та переміщення їх вручну від приоб'єктного складу до робочої зони), нараховану згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються у будівельній організації. Перелік витрат на оплату праці, що включаються до цієї статті, наведено вище.

До статті "Експлуатація будівельних машин та механізмів" включаються витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат за прямою ознакою:

• Основна та додаткова заробітна плата робітників, які зайняті керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин і механізмів, нарахована згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються в будівельній організації.

• Вартість паливних і мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту (всіх видів), технічного огляду та технічного обслуговування власної та орендованої будівельної техніки (включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати).

• Витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об'єкта на об'єкт, а також на утримання та ремонт рейкових і безрейкових колій.

• Сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин і механізмів і сума винагороди орендодавцю (лізингодавцю) за користування будівельними машинами та механізмами.

• Вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт.

• Витрати на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика.

• Інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин і механізмів, які використовуються на роботах, що не належать до будівельно-монтажних робіт, а також витрат на експлуатацію машин, зданих в оренду стороннім організаціям).

• Амортизаційні відрахування (лізинговий платіж) від первісної або переоціненої вартості будівельних машин і механізмів, устаткування виробничих підрозділів, ремонтних майстерень, гаражів тощо, в яких обслуговується будівельна техніка.

До статті "Інші прямі витрати" включаються всі інші виробничі витрати, які не увійшли до попередніх статей і можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість будівельно-монтажних робіт за прямими ознаками, зокрема:

• плата за оренду земельних і майнових паїв; витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованих виробів, напівфабрикатів, та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забраковано! продукції за справедливою вартістю; сум, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак; сум, що одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби;

витрати на виконання виправлень і гарантійних робіт, у тому числі витрати на гарантійний ремонт, зданих замовнику об'єктів протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття об'єкта в експлуатацію, за умови включення такого ремонту до контракту та належного оформлення документів щодо виконання такого ремонту тощо.

До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються відрахування від заробітної плати персоналу, зазначеного у статтях калькулювання, що відносяться до прямих витрат, за нормами, встановленими законодавством.

До статті "Загальновиробничі витрати" належать витрати, визначені П(С)БО 16 "Витрати", які включають:

1) витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва;

2) витрати на вдосконалення технології і організації робіт на будівельних майданчиках;

3) інші загальновиробничі витрати.

1) Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (керівників, спеціалістів, службовців), лінійного персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць таін.), крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислену за посадовими окладами, тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці, встановленими будівельною організацією.

2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного у пункті 1 цього розділу, у межах норм, передбачених законодавством.

3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.

4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.


СкачатиСкачати: Групування витрат виробничої собівартості за статтями кальк


Схожі реферати:
 • Взаємозв язок класного та позакласного читання У шкільній програмі чітко окреслені мета і завдання уроків читання. Читання це
 • Використання елементів гри на уроках математики Збільшення розумовог
 • Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
 • Олово (реферат)
 • Показники діяльності банків (реферат)
 • Державні цільові фонди Пенсійний фонд України є найбільшим позабюджетним цільовим фондом. У своїй діяльності Пенсійний фонд керується законодавчими і норм
 • Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції (реферат)
 • Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств   Сьогодні перевага в конкурентній боротьбі визначається не рівнем запасів
 • Міжнародна торгівля (контрольна)
 • Корозія металів (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032749