Реферат Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу Постановка проблеми. В умовах трансформації ринкови


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємст

Реферат на тему:

Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу

Постановка проблеми. В умовах трансформації ринкових відносин в Україні для досягнення конкурентоспроможності підприємств виникла необхідність запровадження всебічного ефективного управління ціноутворенням на підприємствах малого бізнесу. Організація ефективного управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі передбачає необхідність формування комплексу відповідних систем, що забезпечують реалізацію йог функцій. Цей процес потребує не тільки витрат різних видів ресурсів, а й розробки методологічних засад, на яких він має відбуватись. Основними методологічними питаннями при цьому, що мають бути розглянуті в процесі дослідження, є визначення переліку видів систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі та основних принципів їх формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розробки стратегії ціноутворення підприємствами реального сектору економіки досить широко розглядається в останні роки в науковій літературі. Зокрема, ці питання висвітленні в працях відомих західних економістів – Амстронга Г., Асселя Г., Дея Д., Дойла П., Котлера.Ф., Негла Т.,Холдена Р.; російських дослідників Герасименко В.В., Ліпсіца І.В., Тактарова Г.А., Уткіна Е.А., Цацуліна А.М., Чубакова Г.Н., Шуляка Н.П.; українських науковців Войчака А.В., Корінєва В.Л., Куденко Н.В., Литвиненко Я.В., Павленко А.Ф., Тормоси Ю.Т., Чорної Л.О. та деяких інших. Розгляд цієї літератури показує, що в більшості випадків автори обмежуються обґрунтуванням рекомендацій щодо формування декількох з таких систем забезпечення управління, переважно системи інформаційного його забезпечення, системи планування та системи контролю. При цьому практично не розглядаються питання взаємозв’язку цих систем із комплексом функцій управління, його основними цілями. По деяких питаннях формування систем забезпечення управління сучасна практика значно випереджає теорію.

Формулювання цілей статті. Досліджуючи процес формування систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі, в першу чергу необхідно визначити склад основних з таких систем. Враховуючи те, що ці системи мають забезпечувати процес управління, їх склад має визначатись функціями цього управління. Виникає питання – на базі яких функцій управління ціноутворенням – загальних чи спеціальних – має визначатись перелік таких систем?

Викладення основного тексту. На нашу думку, основою визначення переліку головних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі мають бути його загальні функції. Обґрунтуванням такого висновку можуть слугувати наступні положення:

по-перше, в системі функцій управління група загальних функцій посідає більш високий ранг за значенням, бо охоплює більш широке коло напрямів управлінських дій, ніж група спеціальних функцій;

по-друге, група загальних функцій управління ціноутворенням є більш стабільною у часі (тобто здійснюється практично безперервно), ніж група спеціальних функцій. Наприклад, такі спеціальні функції як дослідження споживчого ринку за основними параметрами, що впливають на процес ціноутворення, розробка стратегії ціноутворення, формування цінової політики підприємства не носять безперервного характеру;

по-третє, вся група спеціальних функцій може бути «вбудована» у відповідну групу загальних функцій, тобто обслуговуватись тими ж системами забезпечення, що і загальні функції управління. В групу ж спеціальних функцій «вбудувати» відповідну групу загальних функцій значно тяжче – наприклад, спеціальна функція дослідження споживчого ринку практично не потребує здійснення контролю та реалізації управлінських рішень.

Виходячи з наведеного, до основних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі ми пропонуємо відносити:

- систему цінового аналізу;

- систему цінового планування;

- систему реалізації цінових рішень;

- систему контролю реалізації цінових рішень.

Крім визначення основних систем виникає необхідність у формуванні допоміжних систем забезпечення управління ціноутворенням на підприємствах роздрібної торгівлі. Якщо основні системи забезпечення управління ціноутворенням формуються на базі функцій цього управління, то допоміжні системи слугують переважно формою підтримки основних систем. Базуючись на сучасних теоретичних висновках та практиці управління, до допоміжних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі пропонується віднести наступні:

- організаційну систему управління ціноутворенням;

- інформаційну систему ціноутворення;

- систему кадрового забезпечення управління ціноутворенням;

- систему технічного та програмного забезпечення управління ціноутворенням;

- інші допоміжні системи забезпечення управління ціноутворенням (їх перелік має визначатись виходячи із цілей та особливостей процесу управління ціноутворенням на конкретних підприємствах роздрібної торгівлі).

Система цінового аналізу являє собою комплекс, що забезпечує вивчення умов, факторів і тенденцій, які впливають на процес ціноутворення в роздрібних торговельних підприємствах і ефективність управління ним. Ця система має формувати чітке уявлення менеджерів про процеси, що відбуваються в роздрібному торговельному підприємстві і за його межами, від яких залежить реалізація визначених цілей управління ціноутворенням. Ключовим поняттям системи цінового аналізу виступає середовище, в якому підприємство здійснює свою діяльність. Принциповою методологічною умовою аналізу роздрібного середовища, що пов’язане із процесом управління ціноутворенням, є визначення його складових елементів. З цього приводу серед науковців існує два принципові підходи.

Одна група науковців поділяє середовище підприємства на два складові елементи – мікросередовище і макросередовище. Відомий американський науковець Ф.Котлер визначає їх зміст наступним чином: «Мікросередовище – це фактори, що тісно пов’язані із компанією і впливають на її здатність обслуговувати клієнтів. До цих факторів відноситься сама компанія, посередники, постачальники, конкуренти, цільові споживачі та контактні аудиторії. Макросередовище – це головні зовнішні фактори, що здійснюють вплив на мікро середовище в цілому: демографічні, економічні, екологічні, технологічні, політичні і культурні».

Інша група науковців поділяє середовище підприємства на три складові елементи – фактори внутрішнього середовища (до яких вони відносять такі, що мають прояв в межах самого підприємства), фактори зовнішнього середовища прямої дії (постачальники, конкуренти, покупці, комерційні банки тощо) та фактори зовнішнього середовища непрямої дії (аналогічні раніше визначеним в понятті макросередовище).

Ми вважаємо, що другий підхід до визначення складу елементів роздрібного середовища є більш доцільним, бо він дозволяє конкретизувати аналітичні підходи і методи в сфері управління ціноутворенням стосовно безпосередньо підприємства роздрібної торгівлі та його партнерів із здійснення комерційної діяльності.

На нашу думку, в системі внутрішнього роздрібного середовища найважливішими умовами і факторами, які впливають на процес управління ціноутворенням і його ефективність, з нашої точки зору, є наступні:

- цілі корпоративного, маркетингового та фінансового управління підприємством;

- асортиментна структура товарів, що реалізуються;

- обсяг роздрібного товарообороту;

- рівень і склад поточних операційних витрат;

- рівень кваліфікації менеджерів, що приймають цінові рішення.

В системі зовнішнього середовища прямої дії такими умовами і факторами ми вважаємо наступні:

- склад і характеристика основних контингентів покупців;

- склад і характеристика конкурентів підприємства на окремих сегментах споживчого ринку;

- склад і характеристика основних постачальників товарів.

В системі зовнішнього середовища непрямої дії ми вважаємо за необхідне виділяти такі умови і фактори, які вже традиційно визначені в сучасній науковій літературі. За пропозицією Д.Едкока та М.Салливана вони складають наступні чотири групи: політико-правові фактори; економічні фактори; соціально-культурні фактори; технологічні фактори.

Комплекс цих факторів зовнішнього середовища непрямої дії визначається абревіатурою PEST і має досить детальну апробовану методику дослідження. Методичний апарат дослідження цих факторів (зокрема SWOT- аналіз; PEST- аналіз; SNW- аналіз, сценарний аналіз тощо) досить широко розглядається в сучасній науковій літературі.

Система цінового планування являє собою комплекс умов та факторів, що забезпечує розробку планів і планових показників, які спрямовані на досягнення цілей управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі.

Узагальнений перелік умов і факторів роздрібного середовища, що пропонуються до визначення в системі цінового аналізу, наведений в табл. 1.

Ця система має трансформувати стратегічні цілі управління ціноутворенням в комплекс конкретних планових завдань, спрямованих на забезпечення ефективності цього управління, а також створити необхідну нормативну базу внутрішнього цінового контролю.

Таблиця 1.


СкачатиСкачати: Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємст


Схожі реферати:
 • Хабар: поняття, склад злочину, види (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: “Приготування заправних перших страв” 1. Заправні перші страви Заправними називають такі перші страви,
 • Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій.
 • Основні завдання фізичного виховання (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Прибуток як економічна категорія ПЛАН ВСТУП 1. ПРИБУТОК ЯК ГОЛОВНИЙ ПІДСУМОК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ@МСТВА
 • Ознаки господарського механізму Важливою і необхідною ланкою господарського механізму є політико-правові форми регулювання процесів економічного
 • Методи стимулювання навчальної діяльності учнів
 • Розвиток життя на землі (реферат)
 • Нетарифні обмеження в Україні (реферат)
 • Розвиток економічних поглядів В.І.Леніна (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032270