Реферат Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР) Автоматизована система обробки економічної інформації з обліку готової продукції та ї


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АО

Реферат на тему:

Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР)

Автоматизована система обробки економічної інформації з обліку готової продукції та її реалізації з використанням АРМ бухгалтера передбачає вирішення таких завдань:

• облік руху готової продукції на складі;

• облік реалізованої продукції;

• облік товарів.

АРМБ АОГПР виконує комплекс завдань, інформаційно пов'язаних із завданнями суміжних АРМБ, а також із завданнями інформаційної системи в цілому. До АРМ АОГПР бухгалтера надходить інформація з таких АРМБ:

• з АРМБ з обліку виробничих запасів — інформація про відпуск на сторону виробничих запасів;

• з АРМБ з обліку витрат на виробництво — інформація про фактичну собівартість товарної продукції;

• з АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій — інформація про оплачений банком розрахунковий документ і про витрати на збут;

• з інформаційної системи підприємства — нормативна, планова інформація, дані про постачання за договорами.

У свою чергу, АРМБ АОГПР забезпечує інформацію для:

• АРМБ з обліку витрат на виробництво — інформація про випуск готової продукції в натуральному вираженні за номенклатурними номерами;

• АРМБ зведеного обліку і складання звітності — інформація про виручку від реалізації, про фактичну собівартість реалізованої продукції, про податок на додану вартість, про результати реалізації;

• інформаційної системи підприємства — інформація про наявність готової продукції та її реалізації.

АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації залежно від практичних потреб може будуватися за трирівне-вим принципом.

Технологічний процес розв'язання завдань з обліку готової продукції, її відвантаження; реалізації і визначення фінансового результату характеризується трирівневим структурним меню. Першим етапом роботи на АРМБ АОГПР є формування нормативно-довідкової інформації. Для цього режиму меню II рівня відображає такий перелік:

• Довідник товарів, матеріалів, послуг;

• Довідник контрагентів;

• Довідник константи (знаходиться: в операції — константи);

• Довідник договорів;

• Довідник користувачів;

• Довідник прайс.

При виборі конкретного довідника в меню III рівня видається його структура.

Довідник контрагентів використовується для організації обліку відвантаження, виписки рахунків у розрізі платників, а також для відображення й аналізу реалізації готової продукції. Його структура: код зовнішньої організації, назва організації, адреса і банківські реквізити організації.

Довідник договорів з постачань готової продукції необхідний для аналізу постачань готової продукції, а також для визначення одержуваних сум і здійснення прогнозу з отримання коштів за готову продукцію. Він має таку структуру: код фонду утримувача, код покупця, номенклатурний номер, назва, сума планових платежів, передбачених договором.

Довідник користувачів необхідний для оформлення платіжних документів від постачальників продукції. Структура довідника: код користувача, назва підприємства, адреса і банківські реквізити підприємства.

Для зручної виписки рахунків покупцям і документів на відвантаження, а також для роботи з цінами товарів, послуг тощо використовується довідник прайс. Використання довідника особливо полегшує роботу в тому випадку, коли кількість номенклатури в довіднику Товари, матеріали є значною.

Цей довідник використовується при введенні рахунка покупцеві або документа відвантаження за прайсом таким чином. При виборі товару або послуги з прайсу ціна реалізації береться з тієї колонки, яка вказана в картці контрагента (покупця), вибраного в документі. Ціна графи обчислюється згідно з відсотками знижки або націнки від тієї ціни з картки ТМЦ, категорія якої вибрана стартовою при формуванні конкретного прайс-листа. Друкована форма довідника — це сам прайс-лист з переліком номенклатурних одиниць та їхніми цінами.

Довідник має три рівні. Група довідника — прайс-лист, що містить перелік номенклатурних одиниць, або група прайс-листів, а елементи — самі номенклатурні одиниці, тобто товари або послуги, що реалізуються.

Введення нового прайсу можна виконувати двома способами — звичайним введенням нової групи, використовуючи відповідну піктограму або за допомогою кнопки Копія. При натисканні цієї кнопки утворюється нова папка-група, її назва формується як назва вибраного прайсу з додаванням тексту "Новий".

Редагування конкретного прайсу (папки-групи) дає можливість задавати правила розрахунку цін, тексти для друкованої форми прайс-листів тощо.

Після набору нормативно-довідкової інформації здійснюється формування первинних даних і, за необхідністю, їхня видача на ДРУК.

Для набору залишків готової продукції на складах на дату внесення використовується функція "Картка складського обліку готової продукції (Картка ТМЦ)". Для цього режиму меню II рівня відображає структуру картки складського обліку, куди бухгалтер пореквізитно вводить залишки за кожним номенклатурним номером.

Відображення інформації на картці обліку готової продукції здійснюється автоматизовано в міру приходу і відвантаження готової продукції із вказівкою залишку за кожним номенклатурним номером.

Видаткові документи, за допомогою яких провадиться реалізація готової продукції, можна поділити на документи для оптової та роздрібної торгівлі. Поділ є досить умовним, тому що завдяки можливості настройки господарських операцій документи системи є універсальними і дозволяють виконувати різноманітні операції, пов'язані з різними аспектами торговельної діяльності.

До документів оптової торгівлі належать Видаткова накладна, Зведена видаткова накладна, Повернення покупця, Зведене повернення покупця.

До документів роздрібної торгівлі — Передача в роздрібну торгівлю, Видаток з роздрібної точки, Повернення з роздрібної точки. Також у системі присутні документи роздрібної торгівлі, що пов'язані з продажем через касовий апарат, — це "Стислий звіт з ЕККА" та "Звіт з ЕККА".

При відвантаженні готової продукції зі складу здійснюється формування і виписка рахунка покупцеві (знаходиться в журналі документів — "Рахунки-фактури") на відпуск готової продукції, в якому вказується: дата відвантаження, номер рахунка, фірма, підрозділ, МВО, контрагент, форма розрахунків, № договору, марка готової продукції, номенклатурний номер, ціна за одиницю, кількість, ПДВ, загальна сума з ПДВ.

В міру відвантаження готової продукції здійснюється формування і виписка видаткових накладних (меню журнали — "Видаткові" — Видаткова накладна). Структура цього документа подібна до структури документа "Рахунок покупцеві", а в графі примітки вказуються дані про довіреність, яку виписує покупець.


СкачатиСкачати: Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АО


Схожі реферати:
 • Психологічний аспект формування педагогічної культури у професійній підготовці майбутніх учителів ЗМІСТ 1. Вступ 2. Сутність п
 • Економіка, організація, планування. Структура і функції органів управління підприємством (на прикладі ВАТ "Росава") (курсова)
 • Київська область (реферат)
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)јИЇ "про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)"ј м.
 • Доплати і надбавки Призначення надбавок з основної оплати праці полягає в тому, щоб стимулювати працівників: 1) до підви
 • Доручення (реферат)
 • Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів (Курсова)
 • Забезпечення ліквідності оборотних коштів. Підвищення рентабельності оборотних активів. Мінімізація втрат оборотних активів в процесі їх ви
 • Групування та облік витрат виробництва за елементами. (реферат)
 • Архітектурні пам'ятки Коломиї (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032450