Реферат Фінанси господарських суб'єктів (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Фінанси господарських суб'єктів (реферат)

Реферат на тему:

Фінанси господарських субєктів

ЗМІСТ

 1. Характерні риси малого підприємництва
 2. Організація спрощеної системи обліку і звітності малого підприємництва.

1. Характерні риси малого підприємництва

Малий бізнес - найпотужніший виробничий сектор більшості су­часних ринкових економік. Світ давно гідно оцінив позитивні риси малого та середнього приватного підприємництва. Адже цей вид суспільної активності найкраще розкриває творчий потенціал особистості, оптимально поєднуючи довгострокові інтереси розвитку держави з прагненнями пересічних громадян. Приватний бізнес — фундаментальна опора відкритого демократичного суспільства, одна з найефективніших форм соціального захисту людей, оскільки він вчить пристосовуватись до обставин, не опускати рук і знаходити вихід із будь-якої скрути (в тому числі й фінансової).

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про те, що існування і взаємодія багатьох різноманітних підприємств, як великих і се­редніх, так і малих, їх оптимальне співвідношення є найважливішою характе­ристикою ринкової економіки. Малі підприємства сприяють пропорційному розвитку народного господарства шляхом розвитку конкуренції, створення до­даткових робочих місць, швидкого насичення ринку товарами і послугами.

З теоретичних позицій мале підприємництво розглядається як особлива фор­ма економічної активності, що передбачає:

• орієнтацію на досягнення комерційного успіху;

• інноваційний та ризиковий характер діяльності;

• перспективність, спрямування на подальший розвиток, розширення масштабів і сфери діяльності;

• несення майнової відповідальності підприємцем за результати господа­рювання;

• свободу та самостійність суб'єктів у прийнятті управлінських рішень та здійсненні бізнесу;

• постійний характер господарської діяльності, укладання регулярних, а не одноразових угод (бізнес-операцій).

Як певний стиль (тип) господарської поведінки мале підприємництво має такі характерні риси: динамічність; цілеспрямованість; наполегливість у здійсненні бізнесу; ініціативність; підприємливість; творче ставлення до справи; пошук нетрадиційних рішень і нових способів дій; готовність до ризику та вміння ним управляти; комунікативність; а оперативність; орієнтація на потреби споживачів та їх поведінку на ринку. [30, с. 37] Фактично малий бізнес є специфічним сектором економіки і має численні істотні відмінності від інших суб'єктів підприємницької діяльності.

По-перше, метою створення малого підприємства є — забезпечення засновників підприємства і найманих робітників достатніми грошовими кош­тами, а не довгочасна експансія на ринок чи отримання зверхприбутку.

По-друге, це динаміка розвитку підприємства, яке, починаючи свою діяльність з розрахунку лише на свої сили і використовуючи всі доступні ре­сурси, може досить швидко збільшитись і перейти в іншу категорію суб'єктів господарської діяльності.

По-третє, це високий ризик ведення власної справи малим підприємством, зумовлений невеликими розмірами підприємства і відсутністю необхідних фінансових резервів. Внаслідок дії цього фактору малі підприємства володіють високою мобільністю.

Для того, щоб проаналізувати роль малих підприємств в економіці країни, не­обхідно з'ясувати, за яким критерієм підприємство відноситься в розряд малих. На сьогодні в світі немає єдиного тлумачення поняття "мале підприємство" кожна країна має власні критерії віднесення підприємств до малого бізнесу. У відповідності з інформацією Міжнародної фінансової корпорації в країнах Західної Європи до малого і середнього бізнесу відносять:

1. У Великобританії з 1981 року малі підприємства визначаються трьома критеріями:

- оборот: максимальний оборот до 2,3 млн. екю за рік;

- активи, показані в балансовому звіті: не більше 1,445 млн. екю;

- середня тижнева кількість працюючих: не більше 50 чол.

2. У Франції офіційного визначення малого бізнесу немає, однак для стати­стичної звітності часто застосовується визначення малого підприємства за кількістю працюючих (від 10 до 500 чол.).

3. В Німеччині офіційного визначення малого бізнесу теж немає, однак існує неофіційне визначення, критерієм якого є кількість працюючих - від 3 до 49 чол. Цікаво, що в Німеччині існують ще й так звані "дрібні підприємства", штат яких налічує 1-2 чол., а річний оборот не повинен перевищувати 50 тис. Екю.

4. В Італії застосовуються наступні характеристики малого підприємства:

- чисельність працюючих - до 300 чол.;

- чистий інвестований капітал менше 9,5 млн. екю;

- підприємство не є частиною великої групи.

5. В Греції офіційного визначення малого бізнесу не існує, однак Банк Греції відносить до суб'єктів малого бізнесу наступні підприємства:

- середній оборот за останні 3 роки не перевищує 1,34 млн. екю;

- середня чисельність працюючих за останні 3 роки не більше 50 чол.;

- власник компанії бере активну участь у виробництві і управлінському

процесі.

В Україні критерієм визначення малого підприємства є чисельність робітників. Українське законодавство відносить до малих підприємств фірми з кількістю зайнятих від 15 до 200 в залежності від галузі та виду діяльності. На­приклад, в промисловості і будівництві малими вважаються підприємства, на яких працює до 200 чоловік, в решту галузях виробничої сфери - до 50, в науці - до 100, в галузях невиробничої сфери - до 25, а в роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.

Аналіз фактичної середньоспискової чисельності робітників на одному мало­му підприємстві, проте, дає дещо інші дані. Так, на початок 1996 р. в середньо­му по Україні на одному малому підприємстві працювало всього 11 чоловік. В промисловості середній показник був 17 чоловік, в будівництві - 20, в науці і побутовому обслуговуванні - біля 10 і в торгівлі - менше 8 чоловік (див. табл.

1) В залежності від розмірів (або масштабів господарської діяльності) серед ма­лих підприємств слід виділяти і мікропідприємства із середньосписковою чи­сельність зайнятих до 10 чоловік і з річним об'ємом виручки (валового, доходу) до 50 тис. екю. Виділення цієї категорії повинно передбачати порядок спроще­ного ведення бухгалтерського обліку, статистичної звітності і застосування спрощеної системи оподаткування, наприклад, шляхом введення єдиного по­датку на сукупний дохід.

Узагальнюючи вищевикладене, малий бізнес можна визначити як сукупність малих підприємств всіх форм власності (які відносяться до таких у відповідності із законодавством країни, на території якої ці підприємства здійснюють свою господарську діяльність), а також громадян-підприємців, які ведуть самостійну господарську діяльність на власний ризик з метою отриман­ня прибутку.

В ринковій економіці малий бізнес виконує наступні функції:

1. Формування конкурентного середовища. Внаслідок свого високого ди­намізму малий бізнес найменшою мірою піддається монополістичним тен­денціям, і в той же час будучи орієнтованим на конкретний ринок, він складає істотну конкуренцію монопольним утворенням. Крім того, через відносно низькі (в порівнянні з підприємствами більших розмірів) затрати на створення малого підприємства такі підприємства мають можливість швидше розпочати роботу в тій сфері, в розвитку якої ринок тепер відчуває гостру необхідність.

2. Надання гнучкості ринковій економіці. Мале підприємство більшою мірою, ніж інші, має можливість перебудуватись і відреагувати на зміну кон'юнктури ринку, працювати на кінцевого споживача, задовільняючи його потреби в товарах і послугах.

3. Сприяння розвитку науково-технічного прогресу. Мале підприємство має можливість в короткі строки випробувати на власному досвіді нові комерційні ідеї, вдосконалене обладнання і електронно-обчислювальну техніку.


СкачатиСкачати:Фінанси господарських суб'єктів (реферат)


Схожі реферати:
 • Формування фінансових коштів підприємства (курсова)
 • Формування та регулювання заробітної плати Формування та регулювання заробітної плати базується на організації заробітної плати, яка має забезпечити
 • Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення (реферат)
 • Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій Усі інвестиції тією чи іншою мірою схильні до впливу змін політичного та економіч
 • Географічне середовище (реферат)
 • Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист План Вступ 1. Поняття та
 • Форми інтернаціоналізації українського залізорудного виробництва та методи визначення її економічної ефективності
 • Вибори до європарламенту (курсова)
 • Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні (дипломна робота)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРАВОЗНАВСТВА Конституційний статус Президента України Згідно зі ст. 102 Конституції України Президент України є главою держави і висту
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.048598