Реферат Підготовка підприємців з дорослого населення Потреба в сучасних знаннях відмітна риса ділових людей, більшість з яких у сучасних умовах зму


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Підготовка підприємців з дорослого населення Потреба в суча

Реферат на тему:

Підготовка підприємців з дорослого населення

Потреба в сучасних знанняхвідмітна риса ділових людей, більшість з яких у сучасних умовах змушена здобувати їх без відриву від виробництва, навчаючись на короткострокових бізнес-курсах, іноді дуже сумнівних. Основний метод одержання бізнес-освіти класу підприємців, що формується сьогодні, — це поки що, на жаль, метод спроб і помилок. Потреба в знаннях має спрямовуватися на формування не лише професійних знань і навичок, а й на почуття соціальної відповідальності за результати діяльності.

З огляду на те, що підприємництво є надзвичайно складним і важким видом людської життєдіяльності, воно потребує професійної підготовки, яку не можна розглядати як просто навчання громадянина у навчальному закладі (хоч це й надзвичайно важливо). Воно має доповнюватися інформаційною, консультаційною, маркетинговою, науковою підтримкою підприємця після започаткування власної справи. Отже, професійна підготовка підприємців повинна містити два основних компоненти: аудиторне навчання в навчальному закладі та інформаційно-консультативний супровід підприємництва — від складання бізнес-плану до його ринкового втілення.

На сьогодні в Україні сформована розгалужена мережа закладів, що здійснюють фахове навчання підприємців. Але більшість з них орієнтовані передусім на молодь, з використанням традиційних навчальних технологій, зокрема таких форм навчання, як лекції і семінари, із залученням викладачів, які не мають підприємницького досвіду. При цьому не враховується, що підготовка підприємців з дорослого населення має певні особливості. Вони пов'язані, по-перше, із специфікою підприємницької діяльності як типу життєдіяльності людини; по-друге, з віковими відмінностями учасників навчального процесу; по-третє, з неможливістю довготривалого навчання, яке, звичайно, не може перевищувати кількох тижнів. Вивчення закордонного й кращого вітчизняного досвіду дає підстави вважати, що підготовка підприємців з дорослого населення у навчальних закладах за короткотерміновими навчальними програмами має будуватися на таких принципах:

• використання гнучких модульних програм, які постійно удосконалюються під впливом зворотного зв'язку із успішними підприємцями, в тому числі з випускниками цього закладу;

• інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання інтерактивних методів навчання, сучасних інформаційних та технічних засобів навчання;

• використання елементів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів, технопарків, навчально-ділових центрів тощо) для формування практичних навичок майбутніх підприємців;

• залучення до навчального процесу викладачів, здатних виявити і чітко визначити потреби в навчанні, які співвідносяться з потребами відповідного виду бізнесу і підприємництва загалом.

І хоча формально підготовку кадрів для підприємництва в Україні здійснює значна кількість навчальних закладів, лише одиниці з них працюють за згаданими принципами.

Високоякісна підготовка підприємців неможлива без чіткого визначення науково обґрунтованих вимог до компетентності громадян, які вирішили заснувати власну справу або працювати у малому бізнесі. Компетентність — поняття різнопланове. З погляду традиційного підходу компетентність підприємця — це знання та навички в певній професійній сфері, зокрема у сфері економіки, маркетингу, менеджменту тощо. З іншого боку, компетентність підприємця можна розглядати як відносно самостійні професійні знання та навички, що розширюють професійне поле, на якому можуть бути використані професійні здібності працівника. Компетентність майбутніх підприємців має охоплювати не тільки професійно важливі якості та навички, а й соціальне значимі мотиви поведінки, елементи психічної регуляції, адаптивність до постійних змін, здатність вчитися.

Професійна компетентність підприємця, менеджера малого та середнього бізнесу має дві складові: постійну базову, що визначається державним стандартом на професійну підготовку, і змінну, варіативну, що визначається специфічними умовами реалізації бізнесу. При цьому в умовах жорсткої конкуренції на ринку товарів і послуг значення змінної складової постійно збільшується.

Наведемо основні вимоги до компетентності підприємців-мене-джерів малого бізнесу.

Підприємці-менеджери крім підприємливості повинні мати необхідний рівень фахової підготовки, ерудиції і культури, розвинені

моральні якості, почуття професійної честі і соціальної відповідальності. Вони повинні мати організаторські здібності, врівноважену емоційно-вольову сферу, управлінські навички, вміти приймати виважені рішення в умовах обмеженості інформації.

Підприємці — засновники власної справи, незалежно від того, створюють вони юридичну особу чи працюють як приватні підприємці, після реєстрації набувають нового юридичного статусу, який дає їм певні права і водночас значно підвищує їхню відповідальність.

До головних професійних функцій підприємця насамперед потрібно зарахувати вміння правильно оцінювати ситуацію на ринку в тому секторі економіки, в якому розвивається його бізнес, визначати шляхи одержання необхідних фінансових ресурсів, страхування підприємницького ризику, знати основи спрощеного бухгалтерського обліку та звітності малого підприємництва.

Підприємці — засновники малих підприємств повинні додатково знати передусім основи менеджменту малого підприємництва і менеджменту персоналу, маркетингу, бухгалтерського та фінансового обліку, нові інформаційні технології, правила техніки безпеки та охорони праці.

Зазначені вимоги мають покладатися в основу проектування змісту навчальних планів і програм з підвищення кваліфікації, організації навчання підприємців. Загалом повний цикл професійного навчання підприємницьких кадрів передбачає три етапи.

На першому етапі розкриваються основні поняття базових предметів; організаційно-правових форм реалізації бізнес-ідеї; формується цілісне уявлення про завдання підприємця і шляхи їх вирішення; провадиться огляд видів діяльності. Відпрацьовується стереотип виконавської дисципліни, здійснюється остаточний відбір кандидатів для підготовки до підприємницької діяльності та менеджерів сфери бізнесу, зокрема здійснюються тестування.

На другому етапі насамперед здійснюється подальше формування понятійної бази в рамках складання бізнес-плану за обраним видом діяльності, з обліку і фінансів малого (приватного) бізнесу, формуються основні якості, достатні для приватного підприємця.

На третьому етапі закріплюються знання про понятійну базу і довгострокове прогнозування конкретного виду бізнесу; формуються основні знання та вміння з бізнес-технологій та менеджменту, стереотип самостійності і відповідальності.

Визначення вимог до компетенції спеціалістів для роботи в сфері малого бізнесу дає змогу розробити комплексну модульну програму підготовки підприємців-початківців з напрямку "Підприємництво, організація та менеджмент малого і середнього бізнесу". Така комплексна програма дає змогу використовувати єдиний банк навчальних елементів (модулів) для створення цільових курсів короткотермінової підготовки підприємців різної компетенції.

Модулі комплексної програми підвищення кваліфікації структу-руються в чотири блоки: "Загальні дисципліни", "Підприємництво в ринкових умовах України", "Бухгалтерський облік та фінанси суб'єктів підприємницької діяльності" , "Менеджмент малого та середнього бізнесу". Кількість модулів комплексної програми може збільшуватись згідно з вимогами до підприємців-менеджерів малого та середнього бізнесу.

Навчальний план підготовки засновника малого бізнесу — приватного підприємця "Основи малого підприємництва" є обов'язковою частиною професійної підготовки кадрів до підприємницької діяльності і містить такі модулі:

1. Підприємництво та підприємці в Україні.

2. Правові основи підприємницької діяльності.

3. Бізнес-планування у малому підприємництві.

4. Основи ринкової економіки.

5. Сучасний маркетинг малого бізнесу.

6. Ефективне просування товарів та послуг.

7. Фінанси та кредитування суб'єктів підприємницької діяльності.

8. Оподаткування та спрощені системи обліку і звітності.

9. Інформаційні (інтернет) технології в малому підприємництві.

Цей блок модулів має самостійне значення для підготовки приватних підприємців з осіб, які вирішили заснувати власну справу без створення юридичної особи.

Другий блок "Менеджмент малого бізнесу" крім модулів першого блоку містить додатково такі модулі:

1. Бухгалтерський та податковий облік малих підприємств.

2. Торговельно-комерційна діяльність у малому бізнесі.

3. Основи стандартизації та сертифікації продукції.

4. Охорона праці на малому підприємстві.


СкачатиСкачати: Підготовка підприємців з дорослого населення Потреба в суча


Схожі реферати:
 • Сценарій театралізованого свята Перед авансценою розміщені дві бу­тафорські сторожові вежі, біля яких стоять на варті по
 • Групування та облік витрат виробництва за елементами. (реферат)
 • Світове господарство в умовах кризи 30-х рр. (реферат)
 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в житті суспільства. Особлив
 • Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
 • РЕФЕРАТ на тему: Всесвітня торгова політика Функціональною сферою світової економіки, в якій віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що пе
 • УРОК МАТЕМАТИКИ у 2 класі Тема: Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним в
 • Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов язків 1. Опір начальникові, а також іншій особі, що викону
 • Реферат на тему ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ План Мета роботи. Постановка
 • Механізм правого забезпечення місцевого самоврядування (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030546