Реферат РЕФЕРАТ на тему: Загальна характеристика бухгалтерського обліку ПЛАН Вступ 1. Поняття господарського обліку, місце бухгалте


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Загальна характеристика бухгалтерського обл

РЕФЕРАТ

на тему:

Загальна характеристика

бухгалтерського обліку

ПЛАН

Вступ

1. Поняття господарського обліку, місце бухгалтерського обліку

2. Види обліку

3. Завдання бухгалтерського обліку

4. Вимоги до бухгалтерського обліку

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення основних засад бухгалтерського обліку є вкрай важливим завданням для розуміння предмету, методів, завдань бухгалтерського обліку. Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.

Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.

Об’єктом дослідження виступає бухгалтерський облік як інформаційний процес.

Предметом дослідження є складові бухгалтерського обліку, його особливості організації та завдання.

Завданням дослідження є розкрити поняття господарського обліку, бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні напрямки розвитку.

Методи дослідження. Під час проведення дослідження були використані такі загальнонаукові методи дослідження як літературний метод (опрацювання літературних джерел), метод аналізу та синтезу (розгляд досліджуваного явища по частинах і в сукупності), порівняльний метод, метод узагальнення тощо.

1. Поняття господарського обліку,

місце бухгалтерського обліку

Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше вивчити його.

Господарський облік, як свідчить сама назва, це облік господарства, облік господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Господарство України складається з галузей - промис­ловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, транс­порту тощо. Кожна галузь складається з окремих підприємств і організацій. До них належать заводи, фабрики, шахти, КСП, фермерські господарства, торговельні підприємства тощо.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та Споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби - будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку та Положеннями (стандартами) 1-6, затвердженими наказами Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня і № 137 від 28 травня 1999 р. і зареєстрованими в Мінюсті України № 392/3685 від 21 червня 1999 р. - на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 p.

Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Затрати праці включаються разом з матеріальними затратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних виробів, уречевлюються в них.

Господарська діяльність складається з господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції.

Так, на виробничому підприємстві (фабриці, заводі) характерні операції із закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності процес заготівлі; операції з виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів утворюють процес виробництва; операції з продажу вироблених виробів належать до складу процесу реалізації..

Кожне підприємство веде господарську роботу за власним або за встановленим для нього державним планом.

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, котре для забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність, тобто матеріальне виробництво, що вимагає управління та контролю. Задля цієї мети й було створено облік.

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп'ютерних систем - таким є шлях розвитку облікової техніки.

Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:

1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;

2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:

· виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;

· вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними вимірниками;

· реєстрація - збереження інформації про об'єкт дослідження для передачі в просторі та часі;


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Загальна характеристика бухгалтерського обл


Схожі реферати:
 • Теорія великих людей в менеджменті. Особисті якості та принципи ділової поведінки, які допомогли досягти їм успіху (реферат)
 • Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля (реферат)
 • Вплив на людей при роботі з лугами і кислотами. Вимоги до витяжної вентиляції В лабораторії здійснюється робота з хімічними реактивами, скл
 • Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах (реферат)
 • Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови (реферат)
 • Захисні споруди, укриття населення та їх характеристика (контрольна)
 • Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з митного регулювання на тему: Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України
 • Історія мого міста в ХХ столітті (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Бюджетна система. Дефіцит державного бюджету, причини та економічні наслідки




 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.046102