Реферат Анафоричні процеси, як прояв зв язності текстів реклами автомобілів і їх інтерпретації  

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Анафоричні процеси, як прояв зв язності текстів реклами авт

Реферат на тему:

Анафоричні процеси, як прояв зв’язності текстів реклами автомобілів і їх інтерпретації

Анафоричні процеси, як один з найважливіших проявів зв’язності тексту, представляють значний інтерес при розгляді інтерпретації текстів реклами автомобілів. Поняття „анафоричні процеси” сходить до поняття „анафора”, що використовується для позначення таких явищ, коли певна лексична одиниця (група одиниць) містить посилання до іншого вираження [2, 192]. Як анафоричні елементи, в текстах реклами автомобілів часто використовуються займенники й артиклі. Ми вважаємо, що анафору необхідно розглядати як динамічне явище, як процес, що підкорюється певним граматичним закономірностям текстотворення, а анафоричні елементи (займенники й інші мовні засоби) - як результат цих процесів. В основі анафори як процесу лежать певні граматичні умови й обмеження, які можуть бути сформульовані й пояснені в термінах зв’язності в граматичній теорії, що виходить за межі речення й приймає за вихідне поняття „текст”.

Під анафоричними процесами в тексті розуміються засновані на семантиці синтаксичні процеси на певному ступені деривації тексту, у результаті яких у поверхневій структурі речень тексту з'являються (або, навпаки, „стираються”) мовні одиниці, що не дозволяють адекватно інтерпретувати речення без залучення семантичного матеріалу інших речень тексту. Результатами цих процесів можуть, зокрема, бути займенники, іменні групи з артиклем і незаповнені місця предикатів.

Перейдемо до розгляду природи й властивостей анафоричних процесів у рекламному тексті. У цьому зв'язку необхідно насамперед відповістити на наступне запитання: що є основою анафоричних процесів і що лежить в основі встановлюваних ними анафоричних відносин? Щоб знайти відповідь на це питання, треба, на наш погляд, звернутися до розгляду їх з погляду поверхневої зв’язності тексту. Найбільш відомою умовою цього рівня зв’язності є референціальна тотожність: два речення можуть бути зв'язані, якщо вони містять, принаймні, по одній іменній групі, що позначає той самий референт, що існує в тексті. Тут виявляється, що в основі анафоричних процесів лежать, як правило, референціальні відносини, які обумовлюють зв’язність тексту. Оскільки для успішного процесу впливу реклами важливо, щоб у мові одержали вираження два наступні факти: а) адресант (рекламний текст) продовжує говорити про один і той самий об'єкт і б) адресант (рекламний текст) переходить до повідомлення про інший об'єкт, то в тексті реклами авто, як правило, той самий об'єкт (автомобіль, нововведення) згадується й позначається кілька разів. Анафоричні процеси саме й обумовлені тим, що лексичні одиниці в тексті (найчастіше різні) позначають той самий об'єкт, внаслідок чого ці процеси беруть участь у створенні зв’язності тексту:

The new 2003 Jaguar S-Type R. A beautiful example of well-rounded design. Its undeniable elegance is a reflection of a great appreciation for detail and craftsmanship. Its performance-tuned, computer active suspension, first-in-class 6 speed automatic transmission and Dynamic Stability Control (DSC) is testament to our dedication to technical innovation… The new S-TYPE R. Beyond beautiful.

The new 2003 SATURN L-SERIES. It’s a practical midsize sedan. It’s a sleek and elegant luxury car. It’s the redesigned L-Series. Available with a powerful V6, Leather Appointments, and a DVD system, it’s anything but bland.

The new 2003 Jaguar S-Type. Beneath its classic curves lie the latest advances in technology and performance. We have transformed this stunner into a technological marvel…

Під анафоричними процесами можна, отже, розуміти процеси встановлення множинних відносин між лексичними одиницями в тексті, що виражають характер відносин між об'єктами. Основою анафоричних відносин у текстах реклами автомобілів є, таким чином, певні референціальні відносини. Розглянемо даний приклад: The Mitsubishi Shogun was the first to combine true off-road grit with on-road grace and launched a whole new breed. It (Mitsubishi) dominates cross country rallying and has made the world's most demanding motorsport challenge its own, with 10 overall victories in the notorious Dakar Rally. Даний ланцюжок буде зв'язним, а прономіналізація й дефинитивація - правильною тільки тоді, коли іменна група The Mitsubish Shogun і it позначають той самий референт, створюючи в такий спосіб анафоричну пару. Отже, при описі й поясненні механізму створення зв’язності на підставі анафоричних процесів у тексті обов'язковим представляється врахування референціальних характеристик іменних груп і їхніх взаємодій і взаємозв'язків у тексті.

Для того, щоб анафоричні процеси одержали адекватне семантичне пояснення й адекватну інтерпретацію в тексті, при їхньому розгляді необхідно враховувати не тільки семантичні, але й концептуальні (логіко-семантичні) відносини між лексичними одиницями мови і їхній вплив на функціональні (синтаксичні) відносини [1, 81]. Відомо, що той самий референт може позначатися різними мовними засобами, наприклад, референт BMW залежно від ситуативного або лінгвістичного контексту може бути позначений такими вираженнями як an automobile, a vehicle, a sports car, an aggressive sports car with turbo engine. У ланцюзі наведених виражень простежується певна ієрархія концептуального включення, що починається з останнього вираження й закінчується першим. Наявність подібних концептуальних відносин між іменними групами в реченнях обумовлює певні функціональні (синтаксичні) відносини:

 1. 1) An aggressive car is the BMW.

Логічна форма даного речення буде мати вигляд:

 1. 2) The BMW is an aggressive car.

Іменна група the BMW інтерпретується як підмет, оскільки BMW=car, хоча вона займає незвичайну для підмета позицію. Концептуальне відношення включення BMW=car визначає в другому реченні, яка лексична одиниця виконує синтаксичну функцію підмета.

Подібні обмеження, що накладаються концептуальними відносинами між лексичними одиницями в мові, можна простежити й в анафоричних текстових процесах реклами автомобілів: The incredibly responsive Acura 35 RL. Precision. Grace…; The al lnew 2003 CLK Coupe... Style. Unlike any other. Ці обмеження проявляються в блокуванні дефинитивації як прономіналізації й неможливості певного порядку проходження речень. Дефинитивація й прономіналізація як анафоричні текстові процеси підкоряються певним обмеженням у текстах реклами авто, які можуть бути сформульовані у вигляді умов і правил граматики тексту. До умов протікання анафоричних процесів належать насамперед синтаксична умова передування антецедентної іменної групи групі, що піддається дефинитивації або прономіналізації. В основі цієї умови лежить лінійність тексту й, наприклад, прономіналізація підкоряється йому по цілком певних причинах: повна іменна група має більшу кількість семантичного матеріалу, ніж анафоричний елемент, а вживання в лінійному ланцюзі речень у першу чергу повної іменної групи й тільки потім анафоричної іменної групи обумовлено перцептивною стратегією реципієнта - саме такий спосіб подачі інформації в тексті реклами автомобілів, на нашу думку, найбільш оптимальний для його сприйняття й певного позитивного впливу на адресата.

Список використаної літератури

1. Бисималиева М.К. О понятии „текст” и „дискурс” // Филологические науки. - 1999. - №2. - С. 78-85.

2. Brown G., Yule G. Discourse analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - 418 p.

СкачатиСкачати: Анафоричні процеси, як прояв зв язності текстів реклами авт


Схожі реферати:
 • Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві (реферат)
 • Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.) (реферат)
 • Методи калькулювання собівартості продукції на малих підприємствах Кожне підприємство, починаючи свою виробничу або іншу діяльність,
 • Англіцизм в українській мові (реферат)
 • Робота на тему: Сутність політичних партій та громадсько-політичних об єднань. Функції політичних партій. Типологія партійних систем
 • Місце історичної науки в новій науці глобалістиці   Зараз, мабуть, немає іншої проблеми суспільного розвитку, яка привертала б так
 • Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика Для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопич
 • Корозія металів Під час експлуатації виробів з металів та їх сплавів дово­диться стикатися з явищем руйнування їх під ді
 • Право. Недійсні угоди в підприємницькій діяльності (дипломна)
 • Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми (пошукова робота)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030545