Реферат Облікові регістри і їх класифікація (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Облікові регістри і їх класифікація (реферат)

Реферат з бухобліку

Облікові регістри і їх класифікація

Всі господарські операції після їх оформлення первинними до­кументами записуються до облікових регістрів.

Обліковий регістр — це спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації.

Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

Інформація, що міститься в облікових регістрах, використовуєть­ся для оперативного управління, економічного аналізу діяльності підрозділів і підприємства в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і повне відображення господарських операцій в об­лікових регістрах — одна із обов'язкових умов якості й оператив­ності обліку.

Запис у регістрах бухгалтерського обліку виконується на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти виконання господарських операцій і розпоряджень (дозволів) на їх проведення, накопичують і систематизують інформацію первинних документів. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

Перенесення інформації має здійснюватися у порядку надхо­дження первинних документів до місця обробки (бухгалтерії) або не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад, нара­хування і виплату заробітної плати, складання бухгалтерської, ста­тистичної звітності тощо.

Регістри бухгалтерського обліку мають містити назву, період реє­страції господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Форми облікових регістрів рекомендуються Міністерством фі­нансів України або розробляються міністерствами і відомствами за умови дотримання загальних методологічних принципів. Так, нині питання використання регістрів бухгалтерського обліку регулюють­ся Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 966-ХІУ та методологічними рекомендаціями щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 груд­ня 2000 р. № 356.

Підприємства, які складають облікові регістри на машинних но­сіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для прочитання вигляді.

Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконав­цями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюють із застосуванням, щонайменше, коду класів рахунків і коду синтетичного ра­хунка. Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Інформація про господарські операції, здійснені підприємством за певний період, в облікових регістрах переноситься у згруповано­му вигляді до бухгалтерської звітності підприємства.

У бухгалтерському обліку використовують різні за формою, змістом та способом відображення інформації облікові регістри (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Облікові регістри

За своїм зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на книги, картки й окремі листки.

Бухгалтерські книги застосовують для ведення записів із син­тетичного й аналітичного обліку. В них всі листки зброшуровано, пронумеровано, на останній сторінці вказано кількість сторінок, з підписом керівника, головного бухгалтера, а також скріплено печат­кою. До них належать: Касова книга, Головна книга, книга Журнал-Головна та ін. Бухгалтерські книги — раціональний та надійний спосіб збереження облікових регістрів. Вони досить широко засто­совуються для ведення обліку коштів, товарно-матеріальних цінно­стей тощо.

Облікові регістри-картки. Прикладом можуть бути картки кількісно-сумового обліку матеріалів. Картки не скріплюються між собою і зберігаються у спеціальних ящиках. Картки ведуть на підприємствах, де не застосовується обчислювальна техніка для відоб­раження аналітичних даних (докладний опис про об'єкт обліку) за кожною номенклатурою обліку (товарно-матеріальних цінностей, основних засобів тощо). Залежно від обліковуваного об'єкта картки аналітичного обліку поділяють на картки кількісно-сумового обліку, призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей, картки кон­токорентної форми, призначені для обліку розрахунків, та багато-графні, призначені для обліку витрат на виробництво. Крім типових форм карток, в обліковій практиці застосовують інші спеціальні форми, як наприклад, картки складського обліку, інвентарні картки тощо. Зібрані разом картки складають картотеку, яка розділяється за певними ознаками.

Облікові регістри-листки мають стандартний формат, кожний з них призначений для обліку певних операцій і залежно від цього має специфічний зміст. До таких листків належать журнали-ордери, відомості, розроблювальні групові таблиці тощо. У них, як правило, систематизують інформацію, необхідну для контролю й економічно­го аналізу.

За обсягом змісту облікові регістри поділяють на регістри син­тетичного й аналітичного обліку та комбіновані. Такий поділ об­умовлений відмінностями і призначенням синтетичних і аналітич­них рахунків, різним ступенем узагальнення облікових даних та їх комбінування.

Синтетичні облікові регістри — це регістри, в яких облік ве­дуть за синтетичними рахунками: Головна книга, Журнал-ордер, Журнал-Головна. Всі вони є матеріальними носіями синтетичного обліку.

Аналітичні облікові регістри — це регістри, в яких облік ве­деться за аналітичними рахунками. Дані подають у натуральних, трудових і вартісних вимірниках. До таких регістрів належать кни­ги, картки. У цих регістрах враховують специфіку обліковуваних об'єктів.

Останнього часу значного поширення набули так звані комбіно­вані регістри систематичного обліку, які поєднують синтетичні й аналітичні записи. Застосування комбінованих регістрів дає змогу оперативно отримувати хронологічні й систематичні дані або показ­ники синтетичного й аналітичного обліку разом, що скорочує обліко­ву роботу за реєстрації і дає повне уявлення про здійснені операції. Прикладом комбінованого регістру може бути Журнал-ордер.

За видами бухгалтерських записів облікові регістри поділяють на хронологічні, систематичні та змішані (комбіновані).

Хронологічними називаються регістри, призначенням яких є реєстрація операцій у порядку хронологічної послідовності їх вико­нання та оформлення. Так, ведеться Касова книга, в якій рух коштів у касі відображається за їх отриманням і видачею. До таких регістрів належать: Журнал реєстрації операцій, де записують всі господарські операції в календарній послідовності їх здійснення, журнал обліку надходження готової продукції, вантажів, відомість відвантаження і реалізації продукції; табель відпрацьованого часу та ін. Особливе значення цих регістрів полягає в їх оперативній та контрольній фун­кціях, характеристиці руху об'єктів обліку.

Систематичними називаються облікові регістри, в яких вико­нується групування однорідних операцій на синтетичних і аналі­тичних рахунках. Такі записи ведуть у Головній книзі, в якій уза­гальнюються записи за кожним синтетичним рахунком, а також на картках і книгах, де відображаються і групуються дані аналітичного обліку.

Комбінованими називаються регістри, в яких одночасно поєдну­ються хронологічний і систематичний записи. Таку побудову має книга Журнал-Головна, в якій перша частина відображає журнал реєстрації операцій, а друга — групування операцій на синтетичних рахунках.

За будовою облікові регістри поділяють на односторонні, двосто­ронні, багатографні та шахові.

В односторонніх облікових регістрах подають дані про госпо­дарську операцію, суму якої записують за дебетом або за кредитом відповідного рахунка. Як правило, записи за дебетом і кредитом розміщують поруч на правій стороні регістру, зліва розміщують інфор­мацію щодо дати, номера, змісту операції тощо. Залежно від змісту обліковуваних операцій односторонні регістри поділяють на конто­корентні, кількісно-сумового і кількісно-сортового обліку. Прикла­дом таких регістрів є Касова книга, картки аналітичного обліку роз­рахунків, Книга складського обліку, картки кількісно-сумового об­ліку матеріалів тощо.

Двосторонні облікові регістри складаються з двох частин: в одній подають дані про дебетові обороти на рахунку, а у другій — про кредитові обороти на цьому рахунку. Двостороння будова регістрів характерна для Головної книги.

Багатографні облікові регістри — це регістри, в яких одна з граф (найчастіше дебетова) поділена на кілька граф. До такого виду облікових регістрів належить Журнал-ордер, де окремі графи вико­ристовують для аналітичного обліку за рахунками, суми яких гру­пують за певними показниками (наприклад, розшифрування дебето­вих оборотів, облік витрат за статтями калькуляції тощо).

Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової дош­ки. Записи в таких регістрах роблять у клітинці, що на перетині стовпчика і рядка таблиці, які відповідають дебетовому і кредитово­му обороту на відповідних рахунках. Така будова значно скорочує кількість записів, оскільки подвійний запис тут здійснюється в один робочий прийом, посилює поточний контроль відображення операцій та підвищує аналітичні можливості бухгалтерського обліку. За та­ким принципом побудовані журнали-ордери.

Техніка облікової реєстрації

Записи господарських операцій у регістрах називаються обліко­вою реєстрацією. Відповідно до статті 9 Закону України "Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні" обліково-еконо­мічна інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синте­тичного й аналітичного обліку з використанням типової кореспон­денції рахунків. Господарські операції в облікові регістри запису­ють тільки на підставі належно оформлених і опрацьованих доку­ментів чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок, ма­шинними засобами, які б забезпечували збереження цих записів про­тягом тривалого часу і запобігали б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Перенесення інформації із первинних документів в облікові регі­стри має здійснюватися в порядку надходження документів до місця опрацювання (бухгалтерія, обчислювальний центр) відповідно до за­твердженого плану-графіка документообороту.

Відповідальність за правильність реєстрації інформації в обліко­вих регістрах несуть особи, які склали та підписали ці регістри відпо­відно до службових обов'язків кожного працівника.

Записи господарських операцій мають бути відображені в обліко­вих регістрах у тому звітному періоді, в якому їх було здійснено.

У разі складання та зберігання регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій ра­хунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учас­ників господарських операцій, а також правоохоронних та інших відпо­відних органів у межах їхніх повноважень, передбачених законами.

Підприємство має забезпечити запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у регістрах бухгалтерського обліку, а також належне їх зберігання протягом встановленого терміну. Го­ловним архівним управлінням України встановлено у Переліку до­кументальних матеріалів (п. 321—323), що облікові регістри зберіга­ються протягом трьох років за умови завершення перевірки держав­ними податковими органами, дотримання податкового законодавства.


СкачатиСкачати:Облікові регістри і їх класифікація (реферат)


Схожі реферати:
 • Реферат з екології   АТМОСФЕРНИЙ ОЗОН І ЙОГО МОЖЛИВИЙ ВПЛИВ НА ПОГОДУ І КЛІМАТ Майже весь атмосферний озон зосереджений у нижній стратосфері і за
 • Державне регулювання фінансового ринку Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що висока якість фінансових активів підвищує ефективність ринк
 • Поняття соціальної роботи. (реферат)
 • Природа Сонця. Планети. Малі тіла Сонячної системи (реферат)
 • Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу Вступ. Бактеріальний вагіноз є одним із найбільш поширених видів інфекційної патології статевих органів жінок переважно
 • Банки і банківська діяльність (дипломна)
 • Естетичне виховання східних слов'ян у давнину Український народ і його мова мають давні історичні корені. Етнографічні й діалек
 • Фізичні вправи для вагітних (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: “Правове регулювання робочого часу” ПЛАН Вступ 1. Поняття та види робочого часу у трудовому праві 2. Ре
 • Корольов – наш видатний земляк (Реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.057392