Реферат Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студентів комп ютерних спеціальностей

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студе

Реферат на тему:

Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студентів компютерних спеціальностей

Бурхливий розвиток компютерних технологій, впровадження і широке застосування їх у різноманітних сферах діяльності людини зумовили відкриття нових спеціальностей у ВНЗ, які готують фахівців з компютерних технологій та інженерії.

Термінологічна лексика необхідна студентам для читання спеціальних текстів за фахом для отримання інформації, для ведення бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями, для написання анотації, реферату та підготовки презентації. На нашу думку, викладачеві іноземної мови за професійним спрямуванням необхідно знати властивості термінологічної лексики, вміти семантизувати значення лексики у спеціальних текстах і знати за допомогою яких вправ активізувати подальше вживання лексики в усному та писемному мовленні.

Якщо вивчення термінологічної лексики студентами інших спеціальностей, наприклад, студентів-економістів, ґрунтовно досліджене, то навчання фахової термінологічної лексики студентів компютерних спеціальностей – маловивчена, хоча і актуальна проблема. Тому вона стала предметом нашого дослідження.

Вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір іншомовного фахового матеріалу, який використовується в навчальному процесі. Таким базовим матеріалом , який ми використовуємо, є тексти з автентичних фахових видань “Сomputing in the Information Age”, “PС Magazine”, “Computer Shopper magazine” та ін.

Ці тексти є джерелом для розширення фахового термінологічного словника, предметом читання та обговорення на заняттях, основою для використання в ситуації мовлення, для аудіювання, тобто для цілеспрямованої та продуктивної мовленнєвої діяльності студентів.

За твердженням К.Ф.Кусько: “Текст за фахом – це передусім засіб становлення та розвитку професійної, точніше мовнопрофесійної майстерності” [4 :13]. Вдало підібраний автентичний текст виховує у студентів культуру термінологічного спілкування, формує комунікативну спроможність, необхідну для професійного спілкування. Студенти збагачують свій термінологічний запас, читаючи літературу за фахом, що у свою чергу, дає можливість будувати висловлювання за професійною тематикою. На важливість правильного підбору текстів вказує С.К. Фоломкіна. На її думку, текст виступає “як основна комунікативна одиниця, якою користується людина в мовленнєвій діяльності” [7 :77]. Дослідники термінології вважають, що саме на основі фахових текстів можна опрацьовувати дефініцію кожного терміна. Тому на кожному занятті ми намагаємось працювати з новими, цікавими, доступними за змістом і складністю текстами.

Як показує практика, на початку вивчення курсу іноземної мови за професійним спрямуванням студенти зацікавленіше вивчають термінологію сучасних текстів науково-популярного стилю та періодичних фахових видань. Студенти старших курсів самостійно вивчають термінологію з неадаптованих автентичних текстів наукового стилю.

Важливо, чи такі тексти розуміє викладач іноземної мови, який є спеціалістом з мови, а не з фаху підготовки студентів. Якщо ж викладач добре розуміє суть проблеми, викладеної в навчальному тексті, то дискусія чи обговорення прочитаного буде мати предметний характер, а студенти будуть збагачувати знання як з іноземної мови, так і з своєї майбутньої спеціальності. При правильній організації навчальної діяльності викладач не наповнює голови студентів науковими термінами та масою інформації, яка швидко застаріває, а розвиває їхнє мислення, наукову здогадку, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації.

Роботу над текстом ми починаємо з введення та фонетичного опрацювання термінів і термінологічних словосполучень як ізольовано, так і в реченнях при виконанні умовно-мовленнєвих вправ рецептивного та репродуктивного характеру. Такі вправи, на думку М.В. Ляховицького, допомагають “краще усвідомити правила утворення дериватів і способів конверсії слів, переосмислити вживання загальновживаних лексичних одиниць, які в новій якості набувають термінологічного значення” [5 :153], зрозуміти значення терміна або термінологічного словосполучення.

Щоб семантизувати термін, необхідно дати його тлумачення у певному контексті. І.М.Берман вказував на необхідність контекстуального розкриття співзначень термінів з опорою на знання основного терміна при засвоєнні термінологічної лексики [1 :33]. Термінологи І.С. Квітко, В.М. Лейчик, Г.Г. Кабанцев довели, що контекст відіграє важливу роль у встановленні семантичної виразності терміна [2 :63].

Отже, термін набуває конкретного значення у контексті, а контекст, своєю чергою, допомагає визначити значення терміна, не вдаючись до його перекладу. І.М. Берман наголошував, що відповідність контексту вказує на правильність семантизації лексичних одиниць. Деякі дослідники вважають, що у відриві від контексту термінам властива багатоаспектність, у них з’являється багатозначність і синонімія. Ці чинники спричиняють труднощі для студентів при семантизації термінів. Наприклад, ізольований термін bus може мати такі значення: автобус, машина, літак, шина. Однак у фахових текстах, пов’язаних з комп’ютерною технікою, він має значення: шина, магістраль. Тому студентам неважко зрозуміти значення термінологічних словосполучень address bus (адресна шина), data bus (шина даних), expansion bus (шина розширення).

Для швидкого запам’ятовування термінів доцільно вживати спосіб деривації термінів. Ми проводимо аналіз словотворчих елементів термінів при читанні фахових текстів, що збагачує термінологічний словник студентів.

Словотворчі елементи термінів

Префікс Корінь Суфікс
anti virus
bi directional
de code
in put
on line
out put
sub program
un do
up date

attach ment

back up

brows er

fix ed

read out

Для семантизації термінів можна використовувати інші способи:

а) пояснення термінів англійською мовою:

diskdrive – a storage device for reading from and writing to disks;

hardware – the physical components of a computer system;

б) підбір синонімів:

laptop – portable;

handheld – palmtop;

в) підбір антонімів:

input – output;

to log in – to log off.

г) переклад (якщо немає інших можливостей для семантизації термінів).

Отже, викладач має чимало способів для семантизації термінів, розкриття їхніх значень при читанні фахових текстів, що згодом допоможе активізувати їх в усному та писемному мовленні. Дехто з теоретиків і практиків мови вказує на необхідність використання рідної мови для семантизації термінів для кращого їхнього запам’ятовування та свідомого застосування у спілкуванні. Так, у групах з низьким рівнем мовної підготовки студентів викладачу важко відійти від традиційної схеми: читання – переклад – механічне заучування напам’ять текстів, які практично переповнені термінами. Однак у групах з високим рівнем мовної підготовки така схема не спрацьовує. Студенти читають тексти в позааудиторний час, а на занятті обговорюють дискусійні, проблемні питання, які висвітлюються в текстах, коментують і критично аналізують прочитане. Отже, досягається точність, плавність та вживання термінологічної лексики в усному або писемному мовленні.

Опрацьовувати та засвоювати терміни доцільно за такою схемою:

 • усна презентація термінів, їх семантизація, поєднуваність з іншими словами/термінами, способи деривації, приклади вживання у певних зразках;
 • виконання вправ із застосуванням комп’ютера, графічних опор тощо; заповнення пропусків у тексті, підбір визначень текстів з кількох варіантів, завершення речень, зіставлення термінів та їх дефініцій, визначення одного зайвого слова та ін.;
 • моделювання мовленнєвих ситуацій з реального життя, під час програвання яких студенти автоматизують вживання певного терміна у конкретній ситуації спілкування [6 :32].

Вивчення компютерних термінів триває упродовж усього курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ. І саме викладач повинен знайти такі форми і методи, щоб цей процес був цікавим і бажаним для студентів. Щоб цього досягти, необхідно використовувати новітні інформаційні технології, інтерактивні методи та прийоми навчання, що, своєю чергою, навчить студентів чітко формулювати і висловлювати свою позицію, спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати інформацію, тобто активно вживати терміни у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Література

1.Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. М.: Высшая школа, 1970. − С. 133.

2.Квитко И.С., Лейчик В.М., Кабанцев Г.Г. Терминоведческие проблемы редактирования. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1986. − С.63.

3.Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. – Львів: СП “Бак”,1995.

4.Кусько К.Ф. Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія. – Львів: “Світ”, 1996. − С.13.

5.Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. М.: Высшая школа, 1981. – С. 153.

6.Семенчук Ю.О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови // Іноземні мови. 2003. − №3. – С. 29-32.

7.Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987. − С.77.

8.Glendinning E. H., McEwan J. Basic English for Computing. Oxford University Press, 2001.

СкачатиСкачати: Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студе


Схожі реферати:
 • Кримінальна відповідальність (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Оздоровча фізична культура у виробничій сфері ПЛАН 1. Завдання фізичної культури 2. Фізкультурно-оздо
 • Тема уроку: «Енергетика й екологія» Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про різні ,види електростанцій, їх
 • Увага людини. Загальні поняття (реферат)
 • Поняття і структура моральної свідомості ПЛАН 1. Поняття моралі, моральної свідомості 2. Структура моральної свідомості Вико
 • Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедрiна "Премудрий пiскар" У складному змiстi казок Щедрiна, малих за об'ємом та ве
 • Базові елементи мови: типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string (реферат)
 • Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства (контрольна)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029911