Реферат Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови (рефер

Реферат на тему:

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ

Проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності включає три аспекти: професійно-прикладний, національно-культурницький і морально-патріотичний.

Професійно-прикладний аспект реалізується, головним чином у галузі практичної діяльності медичних працівників, в процесі спіл­кування з пацієнтами. Незалежно від успіхів технічного процесу в медицині живе слово лікаря ніколи не втратить свого значення. Це слово має бути зрозумілим, проникливим, переконливим, повинно викликати довір'я.

Функціонування національної мови в науковій медицині, забез­печуючи повноту мовно-професійного спілкування медичних працівни­ків. несе національно-культурницьке навантаження. Розвиток науко­вої медичної мови сприяє лексичному та семантичному збагаченню національної мови, її формуванню на рівні мов цивілізованих націй.

Любов і повага до рідної мови є ознакою моральності, вихова­ності, інтелігентності. Рідна мова в устах лікаря, медсестри, під пером науковця значною мірою сприяє вихованню громадських почуттів, почуттів відповідальності перед пацієнтом і перед суспільством, загострюючи принциповість, посилюючи прагнення до самовдоскона­лення.

У підготовці майбутніх медичних працівників ці важливі ас­пекти функціонування української мови об'єднуються в одне містке і основне поняття - професійну спрямованість.

Оволодіння мистецтвом слова для майбутнього медика - це ус­пішний засіб впливу на пацієнтів, могутній засіб профілактики і лікування багатьох захворювань, пропаганди здорового способу жит­тя.

Головним завданням у викладанні української ділової мови вважаю виховання гуманної особистості з високою мовною культурою, милосердного і професійно освіченого майбутнього фахівця-медика.

Тому пропоную такі професійні аспекти викладання української ділової мови в медичних навчальних закладах:

- поглиблення знань про мову і мовлення, функції мови, стильове багатство української мови;

- підвищення рівня усного і писемного мовлення майбутніх спеціалістів;

- оволодіння особливостями медичної української термінології;

- формування навичок роботи зі спеціальною (фаховою) літера­турою;

- ознайомлення з типовими та нетиповими ситуаціями професій­ного спілкування;

- формування навиків оформлення та написання професійної документації медичних працівників.

Здавна українській мові притаманні лагідність, милосердя, образність, толерантність, співучість, значна емоційність. Тому майбутнім медсестрам, акушеркам, фельдшерам, фармацевтам так не­обхідно навчитись володіти мистецтвом слова, професійною спілку­ванню з колегами і хворими.

На заняттях з ділової української мови велика увага зверта­ється на усне мовлення студентів, його професійну спрямованість.

Так, при вивченні теми "Культура ділового мовлення медичних працівників" опрацьовуються такі професійні поняття, як "гума­нізм", "мистецтво вислухати хворого", "милосердя", "професійна ети­ка", "деонтологія", "ятрогенія”, без яких неможлива професія ме­дика, моделюються типові і нетипові ситуації ділового спілкування, які вимагають від студентів творчого мислення, вміння формулювати і висловлювати свою думку.

Вивчення особливостей медичної термінології - важливий фак­тор професійного спілкування, який здійснює міжпредметні зв'язки з загальномедичними та клінічними дисциплінами. Практичний досвід роботи свідчить, що студентам необхідні знання медичних термінів з анатомії, хірургії, педіатрії, терапії, акушерства, фармації. Тому на заняттях української ділової мови студенти отримують навики роботи з медичними словниками, фаховою літературою, набу­вають вміння правильного перекладу, складають словники основних термінів з названих дисциплін.

Все це сприяє тренуванню професійної пам'яті, розвиває на­вички усного і писемного мовлення, покращує культуру мовлення. В широкій сфері професійної діяльності медичних працівників важлива роль відводиться писемному мовленню.

Професійна документація вимагає культури писаного тексту, знань норм писемного мовлення, вміння грамотно писати та оформляти медичні документи широкого та вузького профілю.

При вивченні цієї теми студенти ознайомлюються з зразками професійної документації, набувають практичні навики її оформлен­ня на стандартних бланках.

Для самостійного опрацювання кожному студентові рекоменду­ється оформити основні зразки медичної документації (медичну кар­ту хворого, направлення хворого на дослідження, рецепт, термінове повідомлення про інфекційне заговорювання, температурний лист, іс­торію пологів, індивідуальну карту вагітної та породіллі) в папку.

Наявність навчально-методичних комплексів "На допомогу сту­дентам з української ділової мови", куди входять інформаційні карти; "Культура ділового мовлення медичних працівників", "Медич­на документація та її основні групи", "Історія хвороби та її зна­чення в професійній документації", зразки стандартних бланків основних груп медичної документації сприяє професійній та вихов­ній спрямованості курсу, наближує студентів до проблем оволодіння обраною спеціальністю.

Таким чином, професійна спрямованість української ділової мови в комплексі з іншими гуманітарними і клінічними дисциплінами формує і виховує високі професійні, ділові, гуманні, моральні якості майбутніх медичних працівників.

СкачатиСкачати:Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови (рефер


Схожі реферати:
 • ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Право колективної власності на Україні ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Історія розвітку права колектив
 • Державний борг. Обслуговування та управління (реферат)
 • Реферат з релігієзнавства Стан релігійності і нерелігійності в Україні: історія і сучасність Гуманістичні ідеї мислителі
 • Доведення до банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мо
 • Вплив алкоголю на виховання дітей (реферат)
 • Сутність поняття валовий випуск (Курсова)
 • Система державних органів регулювання РЦП України Характерною ознакою ринків капіталів у сучасному світі є глобалізація. Щоб визначити особливості де
 • Первісна культура ПЛАН 1. Первісна епоха та її місце в історії людства.2. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, мезоліті
 • Естетичне виховання (реферат)
 • Дерев'яна архітектар покуття (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032045